Μειώθηκαν οι ζημιές της MIG το 2013

H ενίσχυση των λειτουργικών κερδών και κυρίως η θετική πορεία των θυγατρικών Vivartia και Αttica Συμμετοχών σε συνδυασμό με τη μείωση των ζημιών του ομίλου ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά της χρήσης του 2013 για τον όμιλο της MIG.

Τα ebitda στο σύνολο των θυγατρικών ανήλθαν στα 62 εκατ. ευρώ έναντι 29 εκατ. ευρώ το 2013. Το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ήταν ζημιογόνο κατά 203 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,29 δις. ευρώ το 2012.

Το τελικό αποτέλεσμα του 2013, σύμφωνα με την εταιρεία επηρεάστηκε: κατά 35 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής της αναβαλλόμενης φορολογίας, κατά 10,8 εκατ. ευρώ λόγω επανεκτίμησης της εύλογης αξίας επενδυτικών ακινήτων και κατά 47,5 εκατ. ευρώ λόγω απομείωσης στοιχείων του ενεργητικού.
Αναλυτικά:

Οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2013 ανήλθαν στα €1.189 εκ έναντι €1.264,4εκ το 2012, συνεπεία της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας και της έκτακτης επιβάρυνσης €28εκ των αποτελεσμάτων του Ομίλου ΥΓΕΙΑ (Δ’ Τρίμηνο 2013), λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας. Εξαιρώντας την εν λόγω έκτακτη επιβάρυνση, οι ενοποιημένες πωλήσεις του Ομίλου για το 2013 μειώθηκαν 3.7% ετησίως, όσο και η ετήσια μείωση του ΑΕΠ της Ελλάδας.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικώνΤα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο σύνολο των θυγατρικών ορίζονται ως τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA εξαιρουμένων των εταιρειών holding και των μη-επαναλαμβανόμενων δραστηριοτήτων-

-ανήλθαν στα €62,0εκ, παρουσιάζοντας σημαντική βελτίωση 113% ετησίως έναντι κερδών €29,1εκ το 2012. Η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας προήλθε κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των αποτελεσμάτων των θυγατρικών ATTICA, VIVARTIA και FAI. Παράλληλα, η βελτίωση οφείλεται στη συνεχιζόμενη ενίσχυση των περιθωρίων κέρδους, στην αποτελεσματική διαχείριση του κόστους και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα.

-Τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν στα €8,6εκ, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση έναντι ζημιών €50,9εκ το 2012, χάριν της ενίσχυσης της λειτουργικής κερδοφορίας των θυγατρικών, παρά την προαναφερθείσα σημαντική επιβάρυνση ύψους €28εκ στα κέρδη EBITDA του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, λόγω κυβερνητικών αποφάσεων.
-Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2013 ανήλθε στα €967εκ (έναντι €1.297εκ την 31.12.2012), ποσό που αντιστοιχεί σε €1,26 ανά μετοχή (έναντι €1,68 την 31.12.2012).
-Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν στα €209εκ ενώ σε επίπεδο μητρικής στα €112εκ. Ταυτόχρονα οι ενοποιημένες δανειακές υποχρεώσεις μειώθηκαν κατά €64εκ.
-Η επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης της Olympic Air στην Αεροπορία Αιγαίου (Aegean Airlines), στα τέλη Οκτωβρίου 2013, είχε θετικό αποτέλεσμα €42εκ (καταγράφηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Δ’ τριμήνου 2013 του Ομίλου). Προτεραιότητα της Διοίκησης αποτελεί η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού.
Η κερδοφορία του Ομίλου το 2013 επηρεάστηκε αρνητικά από την αναπροσαρμογή της αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €35εκ (λόγω της αύξησης του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου 2103, σε 26% έναντι 20% προηγουμένως), από την επανεκτίμηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων (ζημία €10,8εκ έναντι ζημίας €43,2εκ το 2012) και τις απομειώσεις αξίας στοιχείων του ενεργητικού (ζημία €47,5εκ έναντι ζημίας €1.090,6εκ το 2012). Τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας το 2013 ανήλθαν σε ζημιές €203,3εκ, έναντι ζημιών €1.298,0εκ το 2012. Τα καθαρά αποτελέσματα, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, από τις διακοπείσες δραστηριότητες παρουσίασαν κέρδη €23,8εκ (περιλαμβανομένου έκτακτου κεφαλαιακού κέρδους €42εκ από την πώληση της Olympic Air στην Αεροπορία Αιγαίου) έναντι ζημιών €37,5εκ το 2012.
Η Καθαρή Εσωτερική Αξία (NAV) την 31.12.2013 ανήλθε στα €967εκ (έναντι €1,30δις την 31.12.2012), ποσό που αντιστοιχεί σε €1,26 ανά μετοχή (έναντι €1,68 την 31.12.2012). Η ετήσια μείωση οφείλεται σε απομειώσεις αξίας των στοιχείων του ενεργητικού ύψους €191εκ και επιβάρυνσης λόγω αναβαλλόμενης φορολογίας ύψους €106εκ.
Τα ταμειακά διαθέσιμα, περιλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, σε επίπεδο μητρικής για το 2013 ανέρχονται σε €112εκ και σε ενοποιημένη βάση σε €209εκ. Σημειώνεται ότι οι οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν στα €65εκ στο τέλος του 2013, έναντι €126εκ στο τέλος του 2012 (εξαιρουμένου ποσού €20εκ σχετικά με οφειλές του Ελληνικού Δημοσίου προς την Olympic Air).
Παρά την παρατεταμένη ύφεση της ελληνικής οικονομίας με τις συνακόλουθες αρνητικές επιπτώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα και την κατανάλωση, αρκετές από τις εταιρείες του Ομίλου κατέγραψαν σημαντική ετήσια βελτίωση στα οικονομικά αποτελέσματά τους.
-Όμιλος Vivartia: ενίσχυσε περαιτέρω την ηγετική του θέση στους κύριους τομείς δραστηριότητας, καταγράφοντας αύξηση στα μερίδια αγοράς τόσο στην αγορά του φρέσκου γάλακτος (μερίδιο 32,5% το 2013) όσο και στην αγορά των κατεψυγμένων λαχανικών (μερίδιο 64,1% το 2013). Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους (τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 20% ετησίως, έναντι ετήσιας μείωσης 16% το Εννεάμηνο του 2013) και βελτίωσης της αποδοτικότητας συνέτειναν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (κέρδη EBITDA στα €14εκ έναντι €1,7εκ το 2012).
-Όμιλος Attica: αφενός η αύξηση των πωλήσεων (2% ετησίως), χάριν της αύξησης του μεταφορικού έργου τόσο στην αγορά της Αδριατικής όσο και στην εγχώρια αγορά, και αφετέρου ο συνεχιζόμενος αποτελεσματικός περιορισμός του κόστους (τα κόστη πωληθέντων και τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης μειώθηκαν 6% και 4% ετησίως αντιστοίχως), συνέβαλαν στη σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (κέρδη EBITDA €27,1εκ έναντι €9,4εκ το 2012). Ο όμιλος κατέγραψε κέρδη EBIT (€2εκ κέρδη έναντι ζημιών €17.7εκ το 2012) για πρώτη φορά μετά το 2009.
-Όμιλος Υγεία: εξαιρουμένης της προαναφερθείσας έκτακτης επιβάρυνσης ύψους €28εκ λόγω της υποχρέωσης εφαρμογής των μηχανισμών αυτόματης επιστροφής και εκπτώσεων (claw back και rebate) στον κλάδο υγείας, τα ενοποιημένα κέρδη EBITDA κατέγραψαν σημαντική ενίσχυση (42% ετησίως) στα €21,8εκ, χάριν της συνεχιζόμενης αποτελεσματικής διαχείρισης του κόστους και της βελτίωσης της αποδοτικότητας.
Προτεραιότητα της διοίκησης του Ομίλου αποτελεί η δυναμική διαχείριση των στοιχείων του ενεργητικού με απώτερο στόχο τη μείωση του συνολικού δανεισμού. Οι κυριότερες δράσεις, συνεπείς με την εν λόγω στρατηγική:
-Η επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης της Olympic Air στην Αεροπορία Αιγαίου (Aegean Airlines) στα τέλη Οκτωβρίου 2013 είχε θετικό αποτέλεσμα €42εκ (καταγράφηκε στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Δ’ Τριμήνου 2013).
-Η πώληση του πλοίου Superfast VI από τον Όμιλο Attica τον Απρίλιο του 2013, με αποτέλεσμα τη μείωση του δανεισμού κατά περίπου €50εκ.
-Η πώληση από τον Όμιλο ΥΓΕΙΑ των 2 κλινικών στην Κύπρο («ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ» το Μάρτιο 2013 και «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» τον Απρίλιο 2013), με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας κατά περίπου €14εκ.
-Η πώληση της μειοψηφικής συμμετοχής 14% στην Cape Investment Corporation (ναυτιλιακή εταιρεία dry bulk) για ποσό €9,4εκ σε μετρητά τον Απρίλιο του 2013.
Όσον αφορά τη ρευστότητα του Ομίλου, η MIG πέτυχε τον Ιούλιο 2013 την επέκταση του ορίζοντα ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας, με την αναχρηματοδότηση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (ΜΟΔ) ποσού €211,9εκ κατά 5 έτη (ημερομηνία λήξης Ιούλιος 2020). Παράλληλα, τον Ιανουάριο του 2014 ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς την αναχρηματοδότηση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €42εκ της θυγατρικής εταιρείας ΜΗΤΕΡΑ. Με αυτή την έκδοση, ο όμιλος ΥΓΕΙΑ ολοκλήρωσε την αναχρηματοδότηση ολόκληρου του υφιστάμενου δανεισμού του.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk