Attica Bank: Συμμαχίες και κέρδη για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών

Μέσω της ενίσχυσης της οργανικής της κερδοφορίας και των συμμαχιών που θα επιδιώξει στην εγχώρια αγορά θα επιχειρήσει η Attica Bank να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τις ασκήσεις αντοχής που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέσω της ενίσχυσης της οργανικής της κερδοφορίας και των συμμαχιών που θα επιδιώξει στην εγχώρια αγορά θα επιχειρήσει η Attica Bank να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από τις ασκήσεις αντοχής που διενήργησε η Τράπεζα της Ελλάδος.
Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του 2013, τα οποία μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημιές 112,3 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 181,6 εκατ. ευρώ το 2012, η διοίκηση της τράπεζας περιγράφει τις βασικές αρχές του πλάνου που θα κληθεί να παρουσιάσει στην εγχώρια νομισματική αρχή.
Αναλυτικότερα, ο πρόεδρος της Attica Bank Γιάννης Γαμβρίλης σημειώνει ότι «μετά την επίτευξη του στόχου της ανακεφαλαιοποίησης της Attica Bank κατά το έτος 2013 από το βασικό μέτοχο και από εν γένει ιδιωτικά κεφάλαια, στην Τράπεζα έχουν ήδη τεθεί οι βάσεις για τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου».
Σύμφωνα με τον ίδιο, οι προσπάθειες αυτές, έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς από το τέλος του 2013 και τα αποτελέσματά τους αναμένεται να αποτυπωθούν πλήρως στα μεγέθη της Τράπεζας για το 2014».
Ο κ. Γαμβρίλης υποστηρίζει ότι «η Attica Bank βάσει του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες ενίσχυσης της κερδοφορίας της, διερευνώντας παράλληλα το ενδεχόμενο σύναψης στρατηγικών συμμαχιών που θα οδηγήσουν στην πλήρη κάλυψη του ποσού στο οποίο κατέληξε η ΤτΕ».
Προσθέτει δε ότι «η αποτελεσματική διαχείριση του δανειακού χαρτοφυλακίου καθώς και η μείωση του λειτουργικού κόστους και του κόστους καταθέσεων αποτελούν τα βασικά σημεία δράσης της Τράπεζας, από όπου αναμένεται να προέλθει η ενίσχυση της κερδοφορίας της Τράπεζας εντός του 2014».
Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Γκίκας Μάναλης τονίζει ότι «η Attica Bank στο πλαίσιο σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας το 2014, και μετά την ανακοίνωση των κεφαλαιακών αναγκών, καταρτίζει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων και των πελατών της αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν».
Κατά τον ίδιο, η «τράπεζα θα καλύψει τις απαιτούμενες κεφαλαιακές ανάγκες που προσδιόρισε η Τράπεζα της Ελλάδος έχοντας ως κύρια χαρακτηριστικά, την εξωστρέφεια και την αποκατάσταση της οργανικής κερδοφορίας του Ομίλου».
Όπως επισημαίνει σχετικά, το νέο επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας θα οδηγήσει το 2014 σε σημαντική βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, κυρίως μέσω της μείωσης του κόστους καταθέσεων και του περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, καθώς και σε διεύρυνση των δραστηριοτήτων της.
Επιπλέον αναφέρει ότι σημαντικό μέρος του νέου επιχειρησιακού σχεδίου αποτελεί η διαχείριση των κινδύνων. «Έτσι, με την εισαγωγή διεθνών πρακτικών διαχείρισης δανείων και την προσπάθεια αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων παραγωγικών κλάδων, θα επιτευχθεί μείωση των επισφαλειών» αναφέρει ο κ. Μάναλης.
Βασικά μεγέθη και αποτελέσματα
Η τράπεζα ανακοίνωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
– Το αποτέλεσμα προ φόρων για τον Όμιλο στο δωδεκάμηνο του 2013 διαμορφώθηκε σε ζημία 153,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 192,02 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2012. Αντίστοιχα το μετά φόρων αποτέλεσμα για το δωδεκάμηνο διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 112,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 181,6 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση του 2012. Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθεί η βελτίωση των συγκεντρωτικών λοιπών εσόδων μετά από φόρους, τα οποία περιορίστηκαν σε ζημία 79,4 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 162,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη χρήση.
– Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 408,2 εκατ. Ευρώ
– Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ.
– Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (>180 ημερών) σε σχέση με το σύνολο των χορηγήσεων διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2013 σε 24,6%.
– Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2013 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις ανέρχονται σε 100 εκ. ευρώ περίπου. Οι σωρευμένες προβλέψεις ανέρχονται πλέον σε 436,4 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 20,6% περίπου σε σχέση με τη χρήση του 2012. Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από σωρευμένες προβλέψεις την 31/12/2013 διαμορφώθηκε σε 43,5%.
– Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, ο Όμιλος λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική συγκυρία και το δυσμενές κλίμα που εξακολουθεί να υπάρχει, συνέχισε την σταθερή πολιτική προβλέψεων των τελευταίων ετών στα πλαίσια της ορθολογικής διαχείρισης των κινδύνων, με τον δείκτη προβλέψεων προς μέσο όρο χορηγήσεων να διαμορφώνεται στις 272 μ.β. για τη χρήση του 2013.
– Οι καθαροί τόκοι για τον Όμιλο ανήλθαν σε 46,3 εκατ. ευρώ και εμφανίζουν αύξηση της τάξης του 10% έναντι της χρήσης του 2012, ως συνέπεια της μείωσης του κόστους καταθέσεων και της απεμπλοκής της Τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό παροχής ρευστότητας (E.L.A.)
– Το σύνολο των εσόδων για τον Όμιλο από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε σε 71,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 21% έναντι της χρήσης του 2012.
– Τα λειτουργικά έξοδα προ προβλέψεων για λειτουργικούς κινδύνους σε επίπεδο Τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 37,8 εκ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 4,3%.
– Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε 12%, σημαντικά υψηλότερα από τους δείκτες που έχει θέσει ως ελάχιστο όριο η Τράπεζα της Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της άσκησης της Τράπεζας της Ελλάδος οι κεφαλαιακές ανάγκες της Attica Bank για την περίοδο από 07/2013 έως 12/2016, προσδιορίσθηκαν σε 397 εκ. ευρώ σύμφωνα με το βασικό σενάριο της άσκησης, το οποίο όμως – ειδικά για την Attica Bank- είναι πολύ κοντά στο ακραίο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι κεφαλαιακές ανάγκες, και με βάση πάντα την άσκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, προσδιορίσθηκαν σε 434 εκ. ευρώ. Η διοίκηση της Τράπεζας με την παρουσία ισχυρού βασικού μετόχου στη μετοχική της σύνθεση, και σε συνέχεια της λειτουργικής αναδιάρθρωσης που έχει λάβει χώρα τα προηγούμενα έτη, προχωρά στην κατάρτιση σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης και λήψης όλων των αναγκαίων μέτρων, με σκοπό τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου για την κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών σε συνδυασμό με τη διεύρυνση της μετοχικής της σύνθεσης.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk