Πολυνομοσχέδιο: Αντίστροφη μέτρηση για τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το θέμα της ΡΑΛ θεωρείτο κομβικό και είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης του επικεφαλής της ομάδας Δράσης κ. Χορστ Ράιχενμπαχ με τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Η σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ) περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης. Το θέμα της ΡΑΛ θεωρείτο κομβικό και είχε βρεθεί στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης του επικεφαλής της ομάδας Δράσης κ. Χορστ Ράιχενμπαχ με τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Η δημιουργία της ΡΑΛ, που ήταν και αντικείμενο συζήτησης με την τρόικα, αποτελούσε μία από τις άμεσες προτεραιότητες του υπουργού Ναυτιλίας, καθώς η λειτουργία της θα είναι απαραίτητη για τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων των λιμένων και στόχος ήταν να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια σχετικά με τη χρηματοδότησή της ή το προσωπικό που θα εργάζεται σε αυτή.
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο ΙΣΤ’ «συνιστάται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (ΡΑΛ) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου ως προς τον έλεγχο νομιμότητας των πράξεών της».

Σχετικά με τη στελέχωσή της σημειώνεται ότι συγκροτείται από εννέα μέλη και επικουρείται στη λειτουργία της από οργανικές μονάδες, οι οποίες εξειδικεύονται με το ΠΔ της παρ. 9β του πολυνομοσχεδίου.
Ως μέλη της ΡΑΛ ορίζονται για διετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνον φορά, με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Εξ αυτών ένα μέλος είναι ο πρόεδρος, ένα ο αντιπρόεδρος και δύο εισηγητές, οι οποίοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Οι αποδοχές τους καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης και των δαπανών μετακίνησής τους καθορίζονται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Όπως σημειώνεται, «η ΡΑΛ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης – εθνικής και ευρωπαϊκής – νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, την διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, την διαχείριση παραπόνων, και την λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και την συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, την εξασφάλιση – σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού – της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, την γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση – κατόπιν σχετικού ερωτήματος – στο υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων – περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος»
Επισημαίνεται ακόμη ότι η ΡΑΛ συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του Ν. 703/1977 και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Επίσης για τη στελέχωση των οργανικών μονάδων της ΡΑΛ συνιστώνται τριάντα πέντε θέσεις μόνιμου και με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού. Ειδικότερα 25 θέσεις για ειδικό επιστημονικό προσωπικό και 10 θέσεις για διοικητικό προσωπικό.
Επιπροσθέτως συνιστώνται τρεις θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, οι οποίοι στελεχώνουν το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, δύο θέσεις ειδικών συνεργατών, ως μετακλητών υπαλλήλων, οι οποίοι επικουρούν τον πρόεδρο της ΡΑΛ και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο ΠΔ 63/2005, και δύο θέσεις δημοσιογράφων.
Ακόμη με το συγκεκριμένο προεδρικό διάταγμα είναι δυνατή η αύξηση του αριθμού των ανωτέρω θέσεων, οι οποίες όμως σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν συνολικά τις 50.
Στο πολυνομοσχέδιο αναφέρεται ότι «οι πόροι της ΡΑΛ προέρχονται από τέλος το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων ΑΕ και των Λιμενικών Ταμείων. Σο ύψος του τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,2% των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία και 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ. Με απόφαση των ανωτέρω υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού. Η ΡΑΛ είναι δυνατόν να επιχορηγείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ετήσιου προϋπολογισμού της».
Ακόμη με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΡΑΛ είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων.
Επίσης με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «δύναται να διατίθεται ετησίως ποσοστό έως 20% του αποθεματικού της ΡΑΛ για τη χρηματοδότηση μελετών και εκτέλεσης δημόσιων λιμενικών έργων και υποδομών. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα έργα, για τα οποία διατίθεται το πιο πάνω ποσό, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια».
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Στο Πόρτο – Beverly – Χέλι… Ο κολεξιονέρ Γκαλάτσι-Γκαλάτσι λέει ότι αυτό εδώ θα είναι το καλοκαίρι των ολόχρυσων, άκρως εντυπωσιακών πλωτών βασιλείων, των ελικοπτέρων... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk