Geniki Bank: Προοπτικές για κέρδη το 2014

Μείωση των καθαρών ζημιών μετά φόρων στα 2,9 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 100,5 εκατ. ευρώ το 2012 και εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, κέρδη μετά φόρων 28,3 εκατ. ευρώ πέτυχε η Geniki Bank το 2013.

Μείωση των καθαρών ζημιών μετά φόρων στα 2,9 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ζημιών 100,5 εκατ. ευρώ το 2012 και εξαιρουμένων των έκτακτων εξόδων, κέρδη μετά φόρων 28,3 εκατ. ευρώ πέτυχε η Geniki Bank το 2013.
Όπως ανακοινώθηκε, τo καθαρό λειτουργικό αποτέλεσμα προ προβλέψεων και έκτακτων δαπανών το 4ο τρίμηνο κατέγραψε ζημιά μόλις 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,1 εκατ. ευρώ, 9,5 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ τα προηγούμενα τρία τρίμηνα αντιστοίχως, πιστοποιώντας τη θετική πορεία της Τράπεζας προς τη λειτουργική κερδοφορία στη διάρκεια του 2014.
Παράλληλα, καταγράφηκε περαιτέρω βελτίωση του δείκτη βασικών κεφαλαίων της Τράπεζας (Core Tier I) στο 18,2% στο τέλος του 2013, το υψηλότερο της ελληνικής αγοράς, έναντι 14,7% στο τέλος του 2012, χωρίς καμία εξάρτηση για κεφάλαια από το Δημόσιο ή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Σύμφωνα με το διευθύνοντα σύμβουλο της Geniki Bank Νικόλαο Καραμούζη, η τράπεζα «σε ένα δύσκολο αλλά σταθεροποιούμενο εγχώριο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, πορεύεται στο μέλλον με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση».
Ο ίδιος συμπλήρωσε σε γραπτή του δήλωση:
«Με την αμέριστη συμπαράσταση του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς την καθοριστική συμβολή των εργαζομένων της Τράπεζας και την εμπιστοσύνη των πελατών, η GENIKI Bank ενίσχυσε περαιτέρω τους ήδη υψηλούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier I 18,2%), ρευστότητας (δάνεια προς καταθέσεις 82%) και κάλυψης των επισφαλών δανειακών απαιτήσεων (προβλέψεις προς επισφαλή δάνεια 63%), θωρακίζοντας σημαντικά τον ισολογισμό της από οιεσδήποτε μελλοντικές δυσμενείς εξελίξεις και αβεβαιότητες.
Παράλληλα, η Τράπεζα υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα οικονομικής εξυγίανσης, που οδηγεί στη συνεχή βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσματος με θετική προοπτική για την επίτευξη της πλήρους χρηματοοικονομικής θωράκισής της και την επιστροφή στην κερδοφορία εντός του 2014.
Σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιούμε τον επιχειρησιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό της Τράπεζας επί τη βάσει ενός ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης εργασιών που έχει καταρτιστεί, μετατρέποντας την GENIKI Bank σε εξειδικευμένο χρηματοπιστωτικό και αναπτυξιακό οργανισμό.
Στόχευσή μας είναι να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του σημαντικού ύψους δανείων σε καθυστέρηση στην ελληνική αγορά, την εξυγίανση βιώσιμων αλλά προβληματικών σήμερα ελληνικών επιχειρήσεων με παροχή συμβουλευτικών και άλλων συναφών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής και επιλεκτικής χρηματοδότησης επιχειρήσεων, την κινητοποίηση διεθνών χρηματοπιστωτικών πόρων για επενδύσεις και εταιρικές χρηματοδοτήσεις και την επιλεκτική αξιοποίηση του δικτύου της Τράπεζας για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ρευστότητας και αξιοποίησης της περιουσίας των πελατών.
Η σταθεροποίηση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, η σαφής βελτίωση του οικονομικού κλίματος και των προσδοκιών κυρίως των ξένων αγορών αναφορικά με τις προοπτικές της χώρας και η εκτιμώμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας στη διάρκεια του 2014, μετά από έξι συνεχή χρόνια οικονομικής ύφεσης και κοινωνικής καταπόνησης, διαμορφώνουν ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την υλοποίηση των νέων μας πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν να συμβάλουν στην εξυγίανση των ελληνικών επιχειρήσεων και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».
Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων της τράπεζας είναι τα εξής:
• Αύξηση των καταθέσεων κατά 6% το 2013 έναντι του 2012 και κατά 9% (+190 εκατ. ευρώ περίπου) το 4ο τρίμηνο του 2013, έναντι του 3ου τριμήνου.
• Μείωση του μέσου επιτοκίου καταθέσεων κατά 1% περίπου σε σχέση με το τέλος του 2012 και κατά 27 μονάδες βάσης σε σχέση με το 3ο τρίμηνο 2013.
• Περαιτέρω βελτίωση των ήδη ισχυρών δεικτών ρευστότητας της Τράπεζας με το δείκτη δανείων προς καταθέσεις να μειώνεται σε 82% στο τέλος του 2013, το χαμηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά, έναντι 93% στο τέλος του 3ου τριμήνου 2013, με μηδενική εξάρτηση της Τράπεζας για άντληση ρευστότητας από το Ελληνικό Δημόσιο ή το Ευρωσύστημα.
• Περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 18% σε ετήσια βάση, εξαιρουμένης της επίδρασης από το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου του προσωπικού – ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών εξορθολογισμού και μείωσης του κόστους λειτουργίας.
• Διατήρηση των υψηλότερων δεικτών κάλυψης επισφαλών δανειακών απαιτήσεων στην ελληνική αγορά με τη σχέση προβλέψεων προς το σύνολο των επισφαλών δανείων να διαμορφώνεται σε 63% και τη σχέση του συνόλου των προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων να διατηρείται στο 42%.
• Εφαρμογή νέου ολοκληρωμένου σχεδίου αναβάθμισης της οργανωτικής δομής, των διαδικασιών, των υποδομών και του δικτύου της Τράπεζας, ενίσχυσης και βελτίωσης του προσωπικού και των δεξιοτήτων του, διεύρυνσης των προσφερομένων εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών, εκλογίκευσης του λειτουργικού κόστους και ανάπτυξης εξειδικευμένων δραστηριοτήτων επενδυτικής τραπεζικής, αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης επιχειρήσεων και διαχείρισης επισφαλών δανειακών απαιτήσεων.
Ετήσια Αποτελέσματα 2013 Ομίλου GENIKI Bank
Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το 2013 και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό αποτέλεσμα και ενίσχυσε περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας και κάλυψης επισφαλών δανειακών απαιτήσεων, θωρακίζοντας την Τράπεζα από οιεσδήποτε αντίξοες και δυσμενείς εξελίξεις.
Με μηδενική εξάρτηση για κεφάλαια και ρευστότητα από το Δημόσιο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το Ευρωσύστημα, με ισχυρούς βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και με σημαντικά βελτιούμενο το λειτουργικό της αποτέλεσμα, η GENIKI Bank πορεύεται με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση στο μέλλον προς την πλήρη χρηματοοικονομική της εξυγίανση στη διάρκεια του 2014.
Οι καθαρές ζημίες μετά φόρων μειώθηκαν στα 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 100 εκατ. ευρώ το 2012 και εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων που συνδέονται κυρίως με την εθελούσια έξοδο των εργαζομένων, ο Όμιλος της GENIKI Bank κατέγραψε κέρδη προ φόρων 28,3 εκατ. ευρώ
Ειδικότερα, το 4ο τρίμηνο ο Όμιλος βελτίωσε περαιτέρω το λειτουργικό του αποτέλεσμα και – εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων – κατέγραψε ζημιά μόλις 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 13,1 εκατ. ευρώ, 9,5 εκατ. ευρώ και 5 εκατ. ευρώ το 1ο, 2ο και 3ο τρίμηνο του 2013, αντίστοιχα. Η εξέλιξη, αυτή πιστοποιεί την πορεία της Τράπεζας προς τη λειτουργική κερδοφορία.
Τα Καθαρά Έσοδα από Τόκους για το 2013 διαμορφώθηκαν σε 49,9 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 19% σε σχέση με το 2012. Η υποχώρηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του ύψους του δανειακού χαρτοφυλακίου.
Παρά τη μείωση που παρατηρείται στα Καθαρά Έσοδα από Τόκους μεταξύ των δύο χρήσεων, κατά τη διάρκεια του 2013 σημειώθηκε αυξανόμενη βελτίωση από τρίμηνο σε τρίμηνο.
Αυτό οφείλεται αφενός στην πολιτική τιμολόγησης του δανειακού χαρτοφυλακίου, στη βελτίωση της εισπραξιμότητας από δάνεια σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση και στη μείωση του κόστους των καταθέσεων, ως συνέπεια της σταδιακής αποκλιμάκωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.
Συνολικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων βελτιώθηκε κατά 102 μονάδες βάσης σε σχέση με το τέλος του 2012 και κατά 27 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, με τη μείωση των επιτοκίων να συντελείται με υψηλότερους ρυθμούς από αυτούς της αγοράς.
Τα Καθαρά Έσοδα από Αμοιβές και Προμήθειες υποχώρησαν κατά 17% σε σχέση με το 2012, ως αποτέλεσμα της μείωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου και της μικρής ανάπτυξης νέων εργασιών. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες από τις δραστηριότητες της εμπορικής τραπεζικής αντιπροσωπεύουν το 63% του συνόλου.
Τα Λειτουργικά Έσοδα για το 2013, ποσού 65,8 εκατ. ευρώ παρουσίασαν μείωση κατά 32% σε σχέση με το 2012. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η μείωση αυτή περιορίζεται σε 17% με την εξαίρεση των εκτάκτων εσόδων του 2012.
Τα Λειτουργικά Έξοδα – εξαιρουμένων των εκτάκτων εξόδων συνολικού ύψους 31,2 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω του Προγράμματος Αποχώρησης Εργαζομένων – διαμορφώθηκαν σε 94,8 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 18% σε σχέση με το 2012. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στις συντονισμένες ενέργειες που υλοποιήθηκαν κατά το 2013 στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού και της μείωσης των δαπανών.
Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς ανακοίνωσε Πρόγραμμα Αποχώρησης Εργαζομένων με ισχύ από 19.7.2013 έως 9.9.2013, στο οποίο δήλωσαν συμμετοχή 373 εργαζόμενοι του Ομίλου της GENIKI Bank.
Αναμένεται ότι η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στο πρόγραμμα θα συμβάλει περαιτέρω στην επίτευξη θετικών λειτουργικών αποτελεσμάτων το 2014 παρά την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών θέσεων με προσλήψεις προσωπικού κυρίως από τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ετήσιες ωφέλειες της εθελουσίας εξόδου εκτιμώνται άνω των 15 εκατ. ευρώ τα επόμενα χρόνια.
Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του συνόλου του δικτύου καταστημάτων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και την προετοιμασία της Τράπεζας για την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, κατά το 2013 διέκοψαν τη λειτουργία τους 24 καταστήματα της GENIKI Bank και αριθμούν σήμερα σε 80 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Οι εργασίες και οι πελάτες των καταστημάτων αυτών ενσωματώθηκαν σε άλλα καταστήματα της GENIKI Bank και του Ομίλου.
Οι Συσσωρευμένες Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μειώθηκαν συνολικά κατά 59,5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, εξαιτίας της βελτίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης και διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, ευθυγραμμιζόμενης με τις πιο εξελιγμένες και αποδοτικές πρακτικές του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, γεγονός που επέδρασε θετικά στο τελικό αποτέλεσμα.
Παρά τις παραπάνω προσαρμογές, το ύψος των προβλέψεων διατηρείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, 1,3 δις στο τέλος του 2013, ενώ η σχέση κάλυψης επισφαλών δανείων με προβλέψεις προσέγγισε το 63%, το υψηλότερο ποσοστό στην ελληνική αγορά.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk