Επανήλθε η τροπολογία για απολύσεις κατά την προεκλογική περίοδο

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα».

Κατατέθηκε την Παρασκευή στη Βουλή η τροπολογία στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα».

Επανήλθε χωρίς καμιά αλλαγή η τροπολογία η οποία είχε αποσυρθεί και όριζε ότι δεν ισχύει λόγω εκλογών η απαγόρευση των υπηρεσιακών μεταβολών για όσους εργαζομένους έχουν τεθεί ήδη σε διαθεσιμότητα. Κατά την προεκλογική περίοδο θα μπορεί να επέλθει μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων χωρίς τους περιορισμούς της κάλπης για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Η κυβέρνηση στοχεύει στην απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας της κινητικότητας, που περιλαμβάνει μετακινήσεις, διαθεσιμότητα αλλά και απολύσεις.

Παράταση για όσους είναι στους πίνακες διάθεσης

Η ρύθμιση επανακατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης για τις διοικητικές απλουστεύσεις και καταργήσεις φορέων του Δημοσίου, το οποίο προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή.

Αναφέρει ότι «κατά την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών του έτους 2014 και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν αναστέλλεται η έκδοση πράξεων που αφορούν οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού που έχει τεθεί σε κινητικότητα/διαθεσιμότητα βάσει των διατάξεων του ν.4172/2013».

Η ρύθμιση προστίθεται ως παράγραφος στο άρθρο 41 του νομοσχεδίου, το οποίο υπό τον τίτλο «Διαθεσιμότητα έως την έκδοση οριστικών πινάκων διάθεσης» έχει διατάξεις με τις οποίες ουσιαστικά παρατείνεται η διαθεσιμότητα όσων συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες διάθεσης σε νέες θέσεις.

Αναζωπύρωση αντιπαράθεσης

Έτσι αναμένεται να αναζωπυρωθεί η αντιπαράθεση μεταξύ συγκυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης για το ζήτημα της διαθεσιμότητας και τις απολύσεις.

Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τονίσει ότι με τη ρύθμιση που αίρει τους εκλογικούς περιορισμούς για αλλαγές υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων στους ΟΤΑ οδηγούνται στην απόλυση όσοι έχουν βγει σε διαθεσιμότητα από τον Ιούλιο του 2013, όπως οι σχολικοί φύλακες. Εφόσον δεν έχουν μεταφερθεί σε άλλη θέση, «θα απολυθούν στις 22.3.2014 χωρίς καμία άλλη διατύπωση» υπογραμμιζόταν από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Παράλληλα, το ΚΚΕ έκανε κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις για τη διαθεσιμότητα με ερωτήσεις αλλά και τροπολογία για την εξασφάλιση εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους που έχουν βγει σε διαθεσιμότητα.

Παρέμβαση λόγω… εξορθολογισμού

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «δεδομένου ότι ο θεσμός της διαθεσιμότητας έχει ως στόχο την ορθολογική κατανομή του προσωπικού και τη βέλτιστη αξιοποίησή του, προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και προκειμένου οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας να μετακινηθούν εντός των προβλεπομένων από τον νόμο χρονικών ορίων, κρίνεται απαραίτητη η αναστολή της απαγόρευσης που αφορά στην έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή την πρόσληψη ή την μετάταξη, καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού που έχει τεθεί σε κινητικότητα».

Επανελέγχονται οι συμβάσεις που μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου

Παράλληλα επαναδιατυπώνεται το άρθρο 43 του νομοσχεδίου του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, το οποίο αναφέρεται στον επανέλεγχο των προσλήψεων υπαλλήλων, των οποίων στο παρελθόν μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Ως αρμόδιο όργανο για να αποφανθεί αν υπήρχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις και τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία κατά τη μετατροπή ορίζεται το ΑΣΕΠ.

Στο στόχαστρο θα βρεθούν χιλιάδες υπάλληλοι σε φορείς του Δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, «όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 του ν. 2190/94». Συμβάσεις ή σχέσεις εργασίας ή έργου, οι οποίες μετατράπηκαν σε αορίστου χρόνου, λύονται αυτοδικαίως και οι θέσεις καταργούνται –ανεξαρτήτως του χρόνου που παρήλθε από τη μετατροπή– σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά τον χρόνο μετατροπής δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή ότι δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία.

Όμως αυτή η πρόβλεψη δεν θα εφαρμοστεί στις περιπτώσεις που η αναγνώριση της σχέσης εργασίας ως αορίστου χρόνου έχει γίνει με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου.

Έτσι ο επανέλεγχος μπορεί να απλωθεί σε μεγάλη έκταση και να αφορά πολύ περισσότερους από 50.000 εργαζόμενους – μονιμοποιήσεις επί ΠαΣοΚ (1997, 2000 κ.ο.κ.) αλλά και με βάση το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου.

Τους ελέγχους διενεργούν κλιμάκια που αποτελούνται από επιθεωρητές ή βοηθούς επιθεωρητές ελεγκτικών οργάνων του Δημοσίου και στελέχη του δημόσιου τομέα. Τα μέλη του κλιμακίου έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ιδιότητα του ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου.

Προβλέπονται επίσης και τα εξής:

-Ο ειδικός γραμματέας του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, οι επιθεωρητές-ελεγκτές και οι βοηθοί τους, για τις περιπτώσεις που εγκαλούνται ενώπιον δικαστηρίων για πράξεις ή παραλείψεις τους, εκπροσωπούνται από μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

-Επανακαθορίζεται η διαδικασία για τις μετατάξεις, στο πλαίσιο του προγράμματος εθελοντικής ενδο-αυτοδιοικητικής κινητικότητας.

-Συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Επιχειρήσεων, προκειμένου να διευκρινισθεί ο τρόπος του λογιστικού προσδιορισμού του καθαρού εισοδήματος των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία με την απλογραφική ή διπλογραφική μέθοδο.

-Περιλαμβάνονται πλέον στην έννοια των «κινητών αξιών του ελληνικού Δημοσίου» οι κινητές αξίες των ΔΕΚΟ, που καλύπτονται απ’ την εγγύηση του Δημοσίου και αποτελούν μέρος του χρέους της γενικής κυβέρνησης.

-Προωθείται η έκδοση repos με διαμεσολάβηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξασφάλιση ρευστότητας.

-Εξασφαλίζεται το εφάπαξ των απολυόμενων υπαλλήλων του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας, με το ποσό που αναλογεί στον καθένα.

-Ορίζεται προθεσμία ενός έτους για την εκκαθάριση της εταιρείας Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας Α.Ε.

Το οποίο νομοσχέδιο θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Καταγγελία σχολικών φυλάκων

Οι σχολικοί φύλακες των οποίων ο χρόνος της διαθεσιμότητας λήγει στις 23 Μαρτίου καταγγέλουν τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κ. Μητσοτάκη για τη διαφαινόμενη απόλυσή τους, στο τέλος του μήνα καθώς το υπουργείο δεν έχει προχωρήσει καθόλου στη δοαδικασία της κινητικότητας ώστε να απορροφηθούν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου παρά τις υποσχέσεις που τους έχουν δοθεί.

«Οι διαθέσιμοι σχολικοί φύλακες καταγγέλλουμε την προσωπική εμπάθεια κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους σχολικούς φύλακες.

Έκανε την κατάργηση του κλάδου των σχολικών φυλάκων μέσα σε μια νύχτα χωρίς καμία αξιολόγηση της υπηρεσίας και των υπαλλήλων και με την αντίθετη γνώμη των φορέων που ήταν γνώστες του δημόσιου σχολείου όπως των Δήμων, διευθυντών των σχολικών μονάδων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των μαθητικών κοινοτήτων, αλλά και του ιδίου Υπουργού Παιδείας με ομιλία του μέσα στην βουλή.

Η πολιτική ανικανότητα ορθολογικής αξιολόγησης του δημοσίου τομέα οδήγησε στην κατάργηση των σχολικών φυλάκων χτυπώντας μια εργασιακή ομάδα χωρίς πολιτική κηδεμονία θεωρώντας μικρό το πολιτικό κόστος που θα του απέφερε με μονό σκοπό την εκπλήρωση των εντολών της τρόικας για απολύσεις.

Αφού αποκατέστησε σε χρόνο ρεκόρ το σύνολο των διαθέσιμων οδηγών του υπουργείου του βρίσκοντας σε όλους θέσεις εργασίας αρνείται εδώ και 8 μήνες να μετακινήσει σε θέσεις που τεκμηριωμένα υπάρχουν σε αλλά υπουργεία τους σχολικούς φύλακες.

Η μοναδική μετακίνηση σχολικών φυλάκων που ακόμα βρίσκετε σε εξέλιξη αφορά 526 συναδέλφους σαν βοηθούς θαλάμων νοσοκομείων σε ένα εντελώς ξένο αντικείμενο για αυτούς και τους υποβιβάζει μισθολογικά από Δ.Ε. σε Υ.Ε.

Τα κριτήρια που έβαλε για την αξιολόγηση αυτή είναι εντελώς αυθαίρετα. Ονομάζει κάποιους τριτεκνους ανεξάρτητα της ηλικίας των τέκνων. Δηλαδή κάποιος με ηλικία τέκνων 37-35-28 τον βάζει στην κινητικότητα και αφήνει έκτος εργαζόμενο με 2 ανήλικα τεκνά ηλικίας 10 και 14 ετών. Θεωρεί μονογενέα όποιων έχει κάνει μια απλή αίτηση διαζυγίου μέχρι στις 31-12-13 προκαλώντας σκέψεις συναδέλφων ότι ίσως αυτοί που το έκαναν είχαν εσωτερική ενημέρωση. Δεν λαμβάνει υπόψη κανένα οικονομικό κριτήριο, δηλαδή βάζει σε θέσεις εργασίας συναδέλφους που έχουν και άλλα οικονομικά εισοδήματα και πετάει στον δρόμο άλλους που το μοναδικό οικονομικό εισόδημα της οικογενείας τους ήταν ο μισθός του σχολικού φύλακα.

Σε σχέση με άλλους εργαζόμενους των ΟΤΑ αφού έβαλε το σύνολο των Δημοτικών Αστυνομικών σε άλλες θέσεις εργασίας (και πολύ καλά έκανε ) τώρα εξαγγέλθηκε ενδοδημοτική κινητικότητα χωρίς απολύσεις στην οποία δεν θέλει να μας εντάξει. Δηλαδή από όλους τους δημοτικούς υπαλλήλους αυτούς που οδηγεί στην απόλυση είναι μονό τους σχολικούς φύλακες !!!!!.

Όταν έστειλε στην διαθεσιμότητα τους σχολικούς φυλακές και άρχισαν οι βανδαλισμοί στα σχολεία εσπευσμένα βρήκε εργαζόμενους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ τους βάπτισε επιστάτες και τους έστειλε στην δουλειά που είχαμε επί 13 χρόνια για να καλύψει το κενό μας.

Άρχισε τώρα των έλεγχο όλων υπάλληλων που έκαναν μετατροπή των εργασιακών σχέσεων τους σε αορίστου χρόνου με το Προεδρικό Διάταγμα 164/2004, έναν έλεγχο που δεν θα γίνει σε εμάς που πληρούσαμε όλες τις προϋποθέσεις.

Λόγο του γεγονότος των εκλογών και αφού ο νόμος απαγορεύει τις εργασιακές μεταβολές 2 μήνες πριν και 2 μήνες μετά των εκλογών είχαμε την ελπίδα να μας δώσουν μια παράταση ζωής, μήπως επιτέλους δείξουν πρόθεση να βρεθεί λύση στο πρόβλημα μας. Αντίθετα δείχνοντας ο υπουργός για ακόμη μια φόρα την σχεδόν ρατσιστική εμπάθεια του φέρνει τροπολογία για δεύτερη φόρα που μας στερεί και αυτήν την ελπίδα.

Οι αγώνες μας θα συνεχιστούν ποιο μαζικά και με ποιο μεγάλο δυναμισμό και μετά τις 23 Μαρτίου γιατί η αδικία μας πνιγεί και ο παράλογα αρνητικός χειρισμός του προβλήματος μας από τον σημερινό υπουργό μας εξοργίζει.

*Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ανάρτηση στην σελίδα των σχολικών φυλάκων στο facebook».
https://www.facebook.com/pages/Σχολικοί-Φύλακες/101129290079604

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk