Τράπεζα Πειραιώς: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 1,75 δισ. ευρώ

Σε συνδυασμένη κίνηση για την ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας προχωράει η Πειραιώς.

Σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου ύψους 1,75 δισ. ευρώ, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, μετά από απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου την Πέμπτη.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση αναμένεται να επιτευχθεί μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών στο εξωτερικό, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.
Ωστόσο, η τράπεζα θα εξετάσει τη δυνατότητα, στο βαθμό που επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία, να προσφέρει προνομιακή κατανομή (preferential allocation) των υπό έκδοση μετοχών στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και στους κατόχους Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών (Warrants).

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν τόσο για την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της τράπεζας όσο και για την εξαγορά και ακύρωση προνομιούχων μετοχών ύψους 750 εκατ. ευρώ, κίνηση που θα ενισχύσει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της τράπεζα καθώς το ποσοστό των ιδιωτών μετόχων θα διαμορφωθεί στα επίπεδα του 35%.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη συγκληθεί έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας για τις 28 Μαρτίου.
Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. και η UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Σκοπός της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Η Τράπεζα Πειραιώς αποσκοπεί να εκμεταλλευτεί την παρατηρούμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας και να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα βοηθήσει την Τράπεζα:
· Να καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες ύψους €425 εκατ στο βασικό σενάριο και €757 εκατ στο δυσμενές σενάριο όπως προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

· Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις εποπτικές αρχές, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής σύνθεσης της Τράπεζας και πραγματοποιώντας ένα απαραίτητο πρώτο βήμα προς την επανάκτηση της δυνατότητας μελλοντικής διανομής μερισμάτων.
· Να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ. Με την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου, ο Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Common Equity Tier 1) της Τράπεζας, βάσει της πλήρους εφαρμογής του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, θα αυξηθεί σε επίπεδα κοντά στο 12.0% (pro-forma), με στοιχεία του Δεκεμβρίου 2013.
· Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της.
· Να αυξήσει την συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.
· Να συνεχίσει την δυναμική της πορεία από ισχυρότερη θέση στην αγορά και να συμβάλλει στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες ανάπτυξης που προκύπτουν.

Δηλώσεις Διοίκησης

«Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ορόσημο, όχι μόνο για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και για ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει ως στόχο την πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου, πραγματοποιώντας ένα σημαντικό βήμα για την αποπληρωμή κεφαλαίων καταβεβλημένων από το Ελληνικό Δημόσιο και την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας. Η επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα θωρακίσει την ήδη ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας και θα θεμελιώσει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς θα βελτιώσει τη δυνατότητά της να συνεχίσει την στήριξή της στην ελληνική οικονομία. Προσδοκούμε ότι η πρωτοβουλία μας θα λάβει ισχυρή υποστήριξη από τους υφιστάμενους μετόχους μας, καθώς επίσης και από άλλους επενδυτές υψηλής ποιότητας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.»
Μιχάλης Σάλλας, Πρόεδρος ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς

«Το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς αναμένεται να αποτελέσει σημαντική επιβεβαίωση του βελτιωμένου επενδυτικού κλίματος προς τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, και πιο συγκεκριμένα, προς την Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς εισέρχεται στη περίοδο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας ως η ισχυρότερη Τράπεζα της χώρας, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πλήρως τη βελτίωση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, και να δώσει την δυνατότητα στους μετόχους της για ελκυστικές αποδόσεις στην επένδυσή τους. Η ανακοινωθείσα Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη συντηρητική προσέγγιση της διαχείρισης κινδύνων και κεφαλαίων της Τράπεζας, καθώς αναμένεται να βελτιώσει την κεφαλαιακή και οικονομική της δυναμική, ισχυροποιώντας περαιτέρω την θέση του οργανισμού μας ως το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας.»
Άνθιμος Θωμόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος & CEO της Τράπεζας Πειραιώς

Εξάλλου, η Τράπεζα Πειραιώς σημειώνει ότι οι βασικοί παράγοντες που καθόρισαν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις ύψους 425 εκατ. ευρώ από τα στρες τεστ της Τράπεζας της Ελλάδος είναι οι αναμενόμενες ζημιές έναντι πιστωτικού κινδύνου για τη συνολική διάρκεια ζωής (life time) του δανειακού χαρτοφυλακίου, με βάση την αξιολόγηση της ποιότητας αυτού που πραγματοποίησε η BlackRock Solutions, καθώς και μια σειρά επιλεγμένων υποθέσεων της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα οργανικής δημιουργίας ιδίων κεφαλαίων.

Αποτελέσματα δ΄ τριμήνου
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια του 4ου τριμήνου του 2013 κινήθηκαν με βάση τις εκτιμήσεις της Διοίκησης και σύμφωνα με τις τάσεις που παρατηρήθηκαν πρόσφατα:
· Τα καθαρά οργανικά έσοδα βελτιώθηκαν σε σχέση με το 3ο τρίμηνο, κυρίως ως αποτέλεσμα της μείωσης του κόστους των προθεσμιακών καταθέσεων και της αύξησης των καθαρών εσόδων προμηθειών.
− Τα καθαρά έντοκα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% το 4ο τρίμηνο του 2013, έχοντας ως αποτέλεσμα περιθώριο 269 μονάδων βάσεως.
− Τα καθαρά έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν κατά 24%, φθάνοντας το 0,4% ως ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού.
· Τα έξοδα λειτουργίας αντανακλούν το κόστος των τεσσάρων επιτυχημένων ενοποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2013 και διάφορα έκτακτα έξοδα, και αποτελούν το 1/3 των συνολικών εξόδων λειτουργίας το 4ο τρίμηνο του 2013. Οι εξοικονομήσεις στα έξοδα από τις σε εξέλιξη ενοποιήσεις ανέρχονται σε €26 εκατ το 4ο τρίμηνο.
· Οι ενέργειες για την επίτευξη συνεργειών συνεχίζονται με ταχύτερους ρυθμούς συγκριτικά με τις αρχικές προβλέψεις. Το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου προσωπικού που ολοκληρώθηκε στο τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να αποφέρει ετήσια οφέλη ύψους €96 εκατ το χρόνο από το 2014 και εφεξής. 2/3 του συνόλου των συνεργειών έχουν ήδη επιτευχθεί, εκ των οποίων €155 εκατ προέρχονται από συνέργειες χρηματοδότησης και €209 εκατ από συνέργειες κόστους.
· Τα κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 12%, συγκριτικά με το προηγούμενο τρίμηνο, και ανέρχονται στα €271 εκατ.
· Παρόλο που συνεχίστηκε η πορεία αποκλιμάκωσης των νέων δανείων σε καθυστέρηση, οι προβλέψεις για δάνεια αυξήθηκαν κατά 38% κατά το 4ο τρίμηνο, λόγω της ενίσχυσης του δείκτη κάλυψης (coverage ratio) σε 51% από 49% το 3ο τρίμηνο του 2013.
· Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση συγκριτικά με τα επίπεδα του Σεπτεμβρίου 2013 (μειώθηκε από 113% σε 111%).
· Ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα μειώθηκε στο 10% επί του ενεργητικού της Τράπεζας στα τέλη Φεβρουαρίου 2014, με μηδενική έκθεση σε χρηματοδότηση από το μηχανισμό Έκτακτης Ενίσχυσης Ρευστότητας (ELA).
· Συνεχίστηκε για 4ο τρίμηνο η πορεία αποκλιμάκωσης του σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση ως ποσοστό επί του συνόλου των δανείων, μειωμένη κατά 22% συγκριτικά με το 3ο τρίμηνο 2013, με το συνολικό σχηματισμό να μειώνεται κατά το ήμισυ συγκριτικά με το 4ο τρίμηνο του 2012 όπου παρατηρήθηκε το υψηλότερο ποσοστό σχηματισμού νέων δανείων σε καθυστέρηση. Η διαχείριση των δανείων σε καθυστέρηση πραγματοποιείται επί τη βάσει βέλτιστων πρακτικών, με τις δύο νεοσύστατες Γενικές Διευθύνσεις (Recovery Unit και Task Force Unit) να έχουν ως στόχο να ομογενοποιήσουν τη διαδικασία διαχείρισης δανείων σε καθυστέρηση και τις πολιτικές διαχείρισης, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένης ομάδας διοίκησης.
· Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παραμένει ισχυρή με τους δείκτες CET-1 και EBA CT1 να βρίσκονται στο 12,6% και το 13,9%, αντίστοιχα, στο τέλος Δεκεμβρίου 2013.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk