Μηχανισμοί Παραγωγής

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26/01/2014 «εκτόπισε» τα δικά μου επιχειρήματα…

Μηχανισμοί Παραγωγής | tovima.gr

Το ΒΗΜΑ της Κυριακής 26/01/2014 «εκτόπισε» τα δικά μου επιχειρήματα για τις προτεραιότητες του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, την ανάκαμψη, την ανάπτυξη, είναι καιρός για τη βελτίωση συνθηκών ζωής των νοικοκυριών, της οικονομίας, τρία χρόνια-επαναλαμβανόμενων κακών οιωνών- είναι πολλά.

Όπως πάντα, Το ΒΗΜΑ επιλέγει το κάθε ένθετο, με κριτήριο τη χρησιμότητα του, αυτή τη φορά έπιασε διάνα, το ένθετο αναφέρετε στην οικονομία, τον άνθρωπο, τον πρωτογενή τομέα δραστηριοτήτων, πρωτοστατεί, Ο ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ, Το ευλογημένο χωριό, της Γαλάτειας Καζαντζάκη, κυκλοφόρησε -η πρώτη έκδοση- το 1914, ακολούθησαν 17 επαναλήψεις έκδοσης.

Γράφει η Γαλάτεια Καζαντζάκη: Ό ήλιος αρχίζει νά χάνεται οπίσω από τά βουνά καί ό κώδων τού εσπερινού εσήμανε. Είναι σαββατόβραδο καί οί χωρικοί αφήνουν τάς εργασίας των, κάνουν τόν σταυρόν των καί επιστρέφουν είς τό χωρίον. Ή φωνή τής εκκλησίας τούς καλεί, θά υπάγουν όλοι, μετά τών τέκνων των, τας γυναίκας των, νά παρακολουθήσουν τόν πανάγαθον Θεόν νά ευλογή τούς κόπους των.

Είναι Αύγουστος, τά γεννήματα έχουν σωρευθή είς τά αλώνια καί σχηματίζουν μεγάλους καί χρυσίζοντας σωρούς, μεθαύριον θά λυχνήσουν διά ν’ αποχωρίσουν τόν σίτον από τήν κριθήν, από τα άχυρα.

Τά αμπέλια είναι φορτωμένα από σταφύλια καί ό καιρός τού τρυγητού πλησιάζει, αί ελαίαι κλίνουν από τό βάρος τών καρπών καί πλήθος οπωροφόρων δένδρων, δεξιά καί αριστερά τού δρόμου, σείουν ελαφρώς τούς κλάδους των, τούς φορτωμένους μέ μήλα, απίδια καί δαμάσκηνα.

Ευλογία Θεού! Οί άνθρωποι εργάζονται τήν γήν μέ φιλεργίαν καί υπομονήν καί ή γή πλουσίως τούς αναταμείβει.

-Τι καλή, πού είναι ή γή! έλεγε γέρων χωρικός θαυμάζων γύρω του τήν αφθονίαν τών καρπών, ένα τής δίδεις καί δέκα σού χαρίζει.

Ό ιδρώς τού ανθρώπου, όπου πέσει, είναι άγίασμα.

Καί τί ωραίο χωρίον!….».

Προϋπόθεση λειτουργίας των μηχανισμών παραγωγής αποτελούν οι συντελεστές δράσης.

Προτεραιότητες αποτελούν:

1.- α)Η έρευνα, ερευνητές για τη φυτική παραγωγή, την αμπελουργία, τα κηπευτικά.-πρώιμα, υπέρ/πρώιμα. β) Έρευνα, ερευνητές για την κτηνοτροφική παραγωγή, γ) Έρευνα, ερευνητές για τις Ιχθυοκαλλιέργειες. δ) Τυποποίηση προϊόντων, της φυτικής παραγωγής, τυποποίηση προϊόντων της κτηνοτροφικής παραγωγής, καλλιέργεια ιχθυοτροφείων-εξοπλισμός, με σύγχρονο εξοπλισμό των μέσων αλιείας/ψαρέματος για ψάρια από τη δική μας θάλασσα.- εσωτερική αγορά, έρευνα αγορών του εξωτερικού για εξαγωγές.

2.- β) Σχολεία Τεχνικής Εκπαίδευσης, συνεχής λειτουργία όλο το χρόνο.

3.- γ) Ειδικοί ερευνητές για την Τράπεζα γενετικού υλικού.

4.-δ)Ρευστότητα για την παραγωγή, χρηματοδότηση δαπανών παραγωγής προϊόντων για την εγχώρια ζήτηση, τις εξαγωγές.

5.- ε) Ταμείο Αγροτών, για την έρευνα των αγορών στην Ελλάδα, στο Εξωτερικό, την συγκέντρωση πληροφοριών των αγορών για συγκεκριμένα αγροτικά προϊόντα.

Πόσα ερευνητικά κέντρα, πόσοι οι ερευνητές, ποίας ειδίκευσης ερευνητές, σε ποίες περιφέρειες θα πρέπει να εγκατασταθούν, ποία τα είδη προϊόντων έχουν ζήτηση σε ποίες αγορές, σε ποίες αγορές έχουν πρόσβαση τα ελληνικά προϊόντα, είναι θέματα αυτών που ξέρουν από την πράξη, αλλά δεν υπηρετούν/σαν στο δημόσιο.

Πόσα σχολεία, με πόσους «μαθητές-νέους γεωργούς-κτηνοτρόφους-αλιείς» θα τα παρακολουθούν, σε ποίες περιφέρειες θα εγκατασταθούν, με ποία διδακτέα ύλη και ποίους δασκάλους, πάλι είναι θέμα αυτών που ξέρουν, οι δάσκαλοι δε θα είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Για όλα τα πιο πάνω θα ήταν χρήσιμη η εμπειρία από τις χώρες όπως Ιαπωνία, Ολλανδία, Αυστρία, τις αγορές σε χώρες της Ασίας, την Κίνα, Βόρεια Ευρώπη, πριν από το όποιο πρώτο βήμα.

Έχουμε καλά κρασιά, καλές σχέσεις με Κινέζους αξιωματούχους , μας πήρε ο ύπνος: οι Κινέζοι δοκιμαστές κρασιών, αγοράζουν γαλλικά κρασιά τόνους, γεμίζουν δεξαμενές βαποριών!

Η Ελλάδα έχει πλοία να προσεγγίσει πολλές αγορές αν υπάρξουν φορτία, έχει κρασιά συγκρίσιμα… αλλά στην Κίνα οι πολίτες, οι νέες γενιές, μιλάνε για το γαλλικό κρασί, εμείς δεν πήγαμε εκεί, να τους δείξουμε τα δικά μας τα κρασιά στον τόπο τους, να τους πάμε στις δικές μας «κάβες/γεύσεις», τι κάνουμε;

Το πρώτο γνωστικό κείμενο των ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ, μπορεί να αποδειχθεί, και σήμερα, χρήσιμο στα αγροτικά τεχνικά σχολεία. Οι δάσκαλοι των σχολείων δε θα μπορούν να «προαχθούν» καθηγητές ΑΕΙ, δε θα έχουν τα σχολεία, πρυτάνεις, καθηγητές, κοσμήτορες, τήβεννο, γραβάτα όπως κατέληξαν τα ΤΕΙ, θα είναι οι δάσκαλοι με τη φόρμα δουλειάς.

Εις ότι αφορά τις εφαρμογές:

.-Αύξηση της παραγωγικότητας. Η αύξηση της παραγωγικότητας είναι δυνατή αν αυξηθεί ο αγροτικός κλήρος, δε θα είναι τεμαχισμένος και διάσπαρτος σε 7/8 κομμάτια όπως σήμερα. Θα μπορέσει να γίνει η συνένωση των κλήρων-μεταβίβαση γεωργικής γης από τον ένα κλήρο/καλλεργητή σε άλλον-με τη χρηματοδότηση δαπανών, τέτοιων πρωτοβουλιών, από τις δύο τράπεζες, για τις οποίες στο προηγούμενο άρθρο μου αναφέρθηκα εκτενώς, την επανάκτηση, από το κράτος, την ΕΤΒΑ η οποία εντάχθηκε στον Όμιλο Πειραιώς και δεν παράγει έργο, την ΕΤΕΒΑ η οποία απορροφήθηκε, από την μητρική της Τράπεζα, την Εθνική και έχει επενδυτική εμπειρία.

Με τις ευχέρειες των δύο τραπεζών, κάθε αγρότης ο οποίος πιστεύει στην αγροτική γη, θέλει να γίνει παραγωγός, όπως στο δευτερογενή τομέα υπάρχει ο εργοστασιάρχης, θα το μπορέσει αφού θα μπορεί, με το μέγεθος της γεωργικής γης, να έχει «οικονομίες κλίμακας», θα είναι ανταγωνιστικός στην εγχώρια και την διεθνή αγορά.

Η συνένωση κλήρων θα υποστηριχθεί με έργα ισοπέδωσης εδαφών, διάνοιξη οδών προσπέλασης, μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα.

Με τις παρεμβάσεις αυτές δημιουργούνται κίνητρα προσέλκυσης νέων αγροτών, αγροτών που πιστεύουν στη γεωργική γη, τις αποδόσεις της γεωργικής γης, την γεωργική επιχειρηματικότητα.

.-Σύγχρονη γεωργική εκμετάλλευση/εκμηχανισμός παραγωγής. Σήμερα, για τις καλλιέργειες, χρησιμοποιείται εξοπλισμός παραγωγής ο οποίος αυξάνει το κόστος παραγωγής. Το τρακτέρ, μικρότερα εργαλεία υψηλού κόστους αγοράς, για μια γεωργική εκμετάλλευση μέσου γεωργικού κλήρου 30/35 στρεμμάτων, είναι καταστροφή, αυξάνει πολύ το κόστος δαπάνης. Σε ένα κλήρο 200 στρεμμάτων, θα μείωνε το κόστος παραγωγής, θα είχε η εκμετάλλευση ωφέλειες/κάθαρα κέρδη.

Στοιχεία σημαντικά για κάθε καλλιεργητή είναι,

α) η καλή γνώση χρήσης του εξοπλισμού, δεν αρκεί η εμπειρική γνώση, χρειάζεται μαθητεία των γεωργών για το χειρισμό, την συντήρηση των μηχανών, τη σωστή επιλογή μηχανημάτων που θα αποδώσουν.

β) η χρηματοδότηση, από τις δύο τράπεζες ΕΤΒΑ και ΕΤΕΒΑ, με όρους δανεισμού που θα στηρίξουν τις ευχέρειες των καλλιεργητών, όπως η μακροχρόνια πιστοδότηση, με περίοδο χάρητος 3 ετών, επιτόκιο δανεισμού τα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς, πλέον δύο μονάδες προσαύξησης.

γ) η Δημιουργία περιφερειακών συνεταιρισμών αγοράς υλικών εξοπλισμού, για τους συνεταιριστές, τη μείωση του κόστους εξοπλισμού.

δ) Έχουν ωριμάσει οι εμπειρίες των παραγωγών για καλή χρήση των συμφωνιών σύνδεσης, με κάθε χώρα χωριστά, με την ΕΟΚ, των ρυθμίσεων της Ε. Ε.

ε) Το Ταμείο Αγορών, θα ανήκει στους παραγωγούς, θα διοικείται από ειδικούς έρευνας της αγοράς, με έδρα στην Ελλάδα και ανταποκριτές στις αγορές πρόσβασης, θα έχουν οι «πωλητές» γνώσεις ποιότητας των προς πώληση προϊόντων και της ποιότητας της ζήτησης, θα πληροφορεί με «δελτία ενημέρωσης» όλους τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, δεν θα έχει καμία δυνατότητα το Δημόσιο, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρέμβασης, θα μπορεί να τροφοδοτεί με μελέτες νέων προϊόντων του και τη ζήτηση (το Ταμείο).

Είναι από τα κατ΄ εξοχή δύσκολα τα θέματα η οργάνωση της εμπορίας αγροτικών προϊόντων, τόσο γα την εγχώρια αγορά, όσο και τις αγορές του εξωτερικού. Θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής, καλής μαθητείας, τεχνογνωσίας.

Είχα την ελπίδα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου, οι διοικήσεις Οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής θα είχαν παρέμβει, θα έλεγαν: που δεν συμφωνούν, αν συμφωνούν με τις προτάσεις που κάνω- τρεις χιλιάδες λέξεις- οι οποίες γράφτηκαν, άλλες 1.000 ακολουθούν, δουλειά τριών μηνών, ψάξιμο, βιβλιογραφία. Ούτε ο Πρόεδρος του αγροτικού οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ νοιάστηκε! Ζήτησα τις προτάσεις τις οποίες έκανε στην Επιτροπή της Βουλής, δεν μου απάντησε. Μπορεί να πάει μπροστά ο τόπος, με τη τόση αδιαφορία αυτών που τους ανατέθηκε η διαχείριση τόσο σημαντικών θεμάτων;

Κρίμα.

υ.γ.- Αντέγραψα, από το βιβλίο της Γαλάτειας Καζαντζάκη, παραγράφους, μετέφερα το κείμενο σε πιστή αντιγραφή, δεν είχα την δυνατότητα τόνων, το απέδωσα όπως μπορούσα, με μονοτονικό τονισμό.

* Ο κ. Ευ. Ι. Λαζαρίδης είναι υφηγητής Πολιτικής Οικονομίας

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Γνώμες
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk