Ανοίγει ο δρόμος για την εθελοντική διαδημοτική κινητικότητα

Ο κύβος ερρίφθη για τη διαδημοτική κινητικότητα. Με νομοθετική πρόβλεψη η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, δίνεται το «πράσινο φως» για τη μετακίνηση σε άλλες θέσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα . Το υπουργείο Εσωτερικών προσδίδει εθελοντικό χαρακτήρα στις διαδικασίες για την διαδημοτική κινητικότητα.

Ο κύβος ερρίφθη για τη διαδημοτική κινητικότητα. Με νομοθετική πρόβλεψη η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών, δίνεται το «πράσινο φως» για τη μετακίνηση σε άλλες θέσεις υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα . Το υπουργείο Εσωτερικών προσδίδει εθελοντικό χαρακτήρα στις διαδικασίες για την διαδημοτική κινητικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με υπολογισμούς του υπουργείου Εσωτερικών, αναμένεται να μετακινηθούν από δήμο σε δήμο του ίδιου νομού στο πλαίσιο της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας περίπου 4.000 υπάλληλοι των ΟΤΑ.

Μάλιστα, όπως είχε επισημάνει την περασμένη Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών κ. Λεωνίδας Γρηγοράκος, με βάσει εκτιμήσεις των δημάρχων, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα ενταχθούν εθελοντικά στο μέτρο της ενδοδημοτικής και διαδημοτικής κινητικότητας μπορεί να ξεπεράσει τις 5.000.

Τι αναφέρει το άρθρο 30

Στο άρθρο 30 – περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον ενιαίο φόρο ακινήτων – με τίτλο «Πρόγραμμα Εθελοντικής Διαδημοτικής Κινητικότητας», περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει η μετάταξη μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων των ΟΤΑ, της ΚΕΔΕ και του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κενές ή συνιστώμενες θέσεις αντίστοιχου κλάδου ή ειδικότητας άλλων ΟΤΑ. Προβλέπεται ότι το προσωπικό των δήμων που μετατάσσεται τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός. Παράλληλα, ορίζεται ότι το προσωπικό αυτό, μετά την μετάταξή του, δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας.
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 ορίζεται ότι: «Το προσωπικό που μετατάσσεται βάσει του παρόντος άρθρου τίθεται σε διαθεσιμότητα χρονικής διάρκειας ενός μηνός, αρχομένης από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής πράξης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η διαθεσιμότητα παύει αυτοδικαίως με την πάροδο του μηνός και προς τούτο εκδίδεται αμελλητί σχετική διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα υποδοχής.


Κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας, η μισθοδοσία του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης και μετά το πέρας της διαθεσιμότητας βαρύνει το φορέα υποδοχής.

Το προσωπικό αυτό, μετά το πέρας της ανωτέρω διαδικασίας, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί ως πλεονάζον και να τεθεί εκ νέου, άνευ αιτήσεώς του, σε καθεστώς κινητικότητας ή διαθεσιμότητας».

Περιγράφονται ως εξής τα βήματα για να την διαδικασία της εθελοντικής διαδημοτικής κινητικότητας:

Για τη μετάταξη εκδίδεται ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένων αιτημάτων των φορέων υποδοχής, στα οποία θα βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων.
-Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων προς μετάταξη.
–Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στις Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών από την έκδοση της ανακοίνωσης.
-Οι Διευθύνσεις Διοικητικού των φορέων προέλευσης , εντός προθεσμίας 10 ημερών συντάσσουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων σε ειδικό λογισμικό του ΑΣΕΠ, τους οποίους αποστέλλουν στους φορείς υποδοχής και στο Α.Σ.Ε.Π.
-Το Α.Σ.Ε.Π. εντός προθεσμίας 15 ημερών, συντάσσει Ενιαίο Πίνακα Κατάταξης και Διάθεσης, με βάση τους πίνακες συνδρομής κριτηρίων, τη μοριοδότηση και τις δηλώσεις προτίμησης των υποψηφίων, τον οποίο αποστέλλει στο Υπουργείο Εσωτερικών.
-Το Υπουργείο Εσωτερικών αποστέλλει αμελλητί τον πίνακα στους φορείς προέλευσης και υποδοχής.
-Για την ολοκλήρωση της μετάταξης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, το οποίο πρέπει μέσα σε 5 ημέρες να αποτείλει τη γνωμοδότησή του στο φορέα υποδοχής και στον οικείο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης του φορέα υποδοχής, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Εάν εντός της προθεσμίας των πέντε ημερών δεν εκδοθεί σύμφωνη ή αρνητική γνώμη, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης για την ολοκλήρωση της μετάταξης.
-Η απόφαση για τη μετάταξη εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο του φορέα υποδοχής, εντός προθεσμίας 5 ημερών από τη λήψη ή την κατά τεκμήριο έκδοση της σύμφωνης γνώμης του φορέα προέλευσης. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk