Εξορθολογίζονται τα φορολογικά πρόστιμα

Τον εξορθολογισμό των φορολογικών προστίμων, δικλείδες ασφαλείας για την είσπραξη φόρων σε περιπτώσεις «επίφοβων» φορολογουμένων, αλλά και αλλαγές στην αντιμετώπιση των φοροοφειλετών προβλέπει μεταξύ άλλων ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ο οποίος προβλέπεται να κατατεθεί στη Βουλή στα μέσα Ιουλίου. Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών ο οποίος έχει εγκριθεί ήδη από την τρόικα και αναμένεται να δοθεί τις επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014, μαζί με τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος ο οποίος αναμένεται να παρουσιασθεί αργότερα μέσα στον Ιούλιο.

Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών εμπεριέχει γενική διάταξη κατά της φοροδιαφυγής η οποία αναφέρει πως «κατά τον προσδιορισμό φόρου, η φορολογική διοίκηση δύναται να αγνοεί κάθε τεχνητή ρύθμιση ή η τεχνητή σειρά ρυθμίσεων που έχει δρομολογηθεί με βασικό σκοπό την αποφυγή της φορολόγησης και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα». Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να ξεπερασθούν νομικά παραθυράκια τα οποία γνωρίζουν οι φορολογούμενοι, επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για να γλυτώνουν φόρους. Μάλιστα, με τον νέο Κώδικα η Εφορία θα μπορεί να επιβάλει μέσα σε διάστημα πέντε ετών από την ελεγχόμενη χρήση πρόσθετους φόρους χωρίς να παραγράφεται το δικαίωμα της, ενώ εάν ο φορολογούμενος έχει διαπράξει φοροδιαφυγή η σχετική προθεσμία παραγραφής θα μπορεί να παραταθεί έως και στα 20 έτη.

Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών εξορθολογίζει τα φορολογικά πρόστιμα ώστε αυτά να μπορούν να εισπραχθούν και να μην διπλασιάζονται οι αρχικές οφειλές των φορολογουμένων λόγω των προσαυξήσεων. Ενδεικτικά σύμφωνα με τον νέο Κώδικα ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο θα υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο στις περιπτώσεις που δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση ή δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα, εάν δεν παρακρατήσει φόρο, εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της φορολογικής διοίκησης, εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή το διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου, εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος ή εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων. Τα πρόστιμα για τις παραβάσεις αυτές θα καθορίζονται στα 300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων, στα 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και στα 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα.

Εάν το ποσό του φόρου δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα θα επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Το πρόστιμο θα ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο 1% εφόσον καταβληθεί οποιαδήποτε ημέρα του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο είναι οφειλόμενο. Το συνολικό δε πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής δεν θα μπορεί να υπερβεί το 100% του οφειλόμενου φόρου. Εάν το ποσό φόρου που προκύπτει βάσει της φορολογικής δήλωσης υπολείπεται του φόρου που υπολογίζει η Εφορία ο φορολογούμενος θα καταβάλλει το 10% του φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το ποσό αυτό είναι ίσο ή υψηλότερο του 5% αλλά χαμηλότερο του 20% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης, θα καταβάλλει το 50% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το εν λόγο ποσό φόρου είναι ίσο ή υψηλότερο του 20% αλλά χαμηλότερο του 50% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης, ενώ θα καταβάλει το 100% του ποσού φόρου που δεν δηλώθηκε, εάν το εν λόγο ποσό φόρου είναι ίσο ή υψηλότερο του 50% της φορολογικής υποχρέωσης βάσει της φορολογικής δήλωσης.

Κατασχέσεις εξπρές

Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει πως σε περίπτωση που ο φορολογούμενος καθυστερήσει να πληρώσει του φόρους του η Εφορία θα μπορεί να προβαίνει σε αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας του. Συγκεκριμένα αυτό θα συμβεί εάν ο φορολογούμενος δεν προχωρήσει σε καταβολή του φόρου εντός 30 ημερών από την επίδοση της σχετικώς γνωστοποίησης υπερημερίας από την Εφορία. Μάλιστα, εάν η Εφορία έχει βάσιμους λόγους να πιστεύει ότι διακυβεύεται η είσπραξη του φόρου μπορεί να αξιώσει άμεση καταβολή του φόρου και, εφ’ όσον ο φορολογούμενος δεν προβεί στην καταβολή, να προχωρήσει άμεσα σε αναγκαστική εκτέλεση επί της περιουσίας του.

Ο Κώδικας αναφέρει πως οποιοδήποτε πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένων τραπεζών ή άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) κατέχει ή διαθέτει εξασφάλιση επί περιουσιακού στοιχείου που κατέστη αντικείμενο αναγκαστικής εκτέλεσης, οφείλει να παραδώσει το περιουσιακό στοιχείο ή να αποδεσμεύσει την εξασφάλιση υπέρ της φορολογικής διοίκησης, με εξαίρεση το μέρος εκείνο του περιουσιακού στοιχείου που τελεί ήδη υπό κατάσχεση ή αναγκαστική εκτέλεση βάσει δικαστικής διαδικασίας. Όπως διευκρινίζεται τα προσωπικά αντικείμενα και ο οικιακός εξοπλισμός του φορολογουμένου άνευ ουσιώδους αξίας εξαιρούνται από τη κατάσχεση, ενώ στο φορολογούμενο η περιουσία του οποίου έχει κατασχεθεί θα χορηγείται ένα ελάχιστο ποσό διαβίωσης, το οποίο θα καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση και δεν θα υποβάλλεται σε φορολόγηση.

Στο ίδιο πλαίσιο ο Κώδικας αναφέρει ότι η φορολογική διοίκηση έχει το δικαίωμα να εκδίδει προληπτικό προσδιορισμό φόρου μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου αλλά πριν την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης φορολογικής δήλωσης εάν αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της είσπραξης του φόρου εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, μεταβιβάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία του σε άλλο πρόσωπο, ή προβαίνοντας σε άλλες ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου εάν δεν εκδοθεί προσδιορισμός φόρου αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση ο φορολογούμενος θα καταβάλλει τη φορολογική οφειλή είτε τοις μετρητοίς, είτε παρέχοντας εγγύηση είτε αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της φορολογικής διοίκησης για το πλήρες ποσό της φορολογικής οφειλής.

Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών

Ο Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών προβλέπει πως βάσει αιτήματος του φορολογούμενου πριν τη λήξη της προθεσμίας καταβολής φόρου, η Εφορία θα δύναται να συμφωνεί πρόγραμμα ρύθμισης των φορολογικών οφειλών, εάν ο φορολογούμενος μπορεί να αιτιολογήσει ότι αντιμετωπίζει οικονομική δυσχέρεια και ότι έχει τη δυνατότητα συμμόρφωσης με το πρόγραμμα ρύθμισης. Το πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ένα έτος, ενώ κατ’εξαίρεση θα μπορεί να παρατείνεται σε έως δύο έτη για εφάπαξ φόρους. Οι φορολογικές δε οφειλές που θα εντάσσονται σε πρόγραμμα ρύθμισης δεν θα αντιμετωπίζονται ως ληξιπρόθεσμες. Πρέπει να σημειωθεί πως φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ή διωχθεί για φοροδιαφυγή δεν θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία