Τα «μυστικά» της ρυθμισης χρεών

Με πολλές ευκολίες αλλά και ισάριθμες παγίδες ξεκίνησε η ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας για 2.500.000 οφειλέτες του Δημοσίου.

Με πολλές ευκολίες αλλά και ισάριθμες παγίδες ξεκίνησε η ρύθμιση της τελευταίας ευκαιρίας για 2.500.000 οφειλέτες του Δημοσίου. Το υπουργείο Οικονομικών έστειλε στις εφορίες και την τελευταία εγκύκλιο με την οποία καθορίζονται όλες οι λεπτομέρειες αλλά και οι προϋποθέσεις ένταξης των οφειλετών στη νέα ρύθμιση από την οποία το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει συνολικά περισσότερο από 2,5 δισ. ευρώ.
Οι δόσεις μπορεί να φθάσουν ως και τις 100 αλλά ο οφειλέτης θα πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει κανένα περιουσιακό στοιχείο για να κερδίσει χαμηλή δόση. Πώς θα το αποδείξει αυτό; Παρουσιάζοντας σε υπεύθυνη δήλωση όλα τα κινητά και ακίνητα που έχει στην κατοχή του. Ακόμη και πίνακες ζωγραφικές ή χρυσαφικά που έχει στο σπίτι.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στις εφορίες, ενώ από τις 18 Ιουλίου οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω ειδικής εφαρμογής.
Η ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας» αφορά εξόφληση βεβαιωμένων και ληξιπροθέσμων ως τις 31.12.2012 οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης 15 ευρώ.
Σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κ. Χάρη Θεοχάρη, η ρύθμιση είναι αρκετά ευέλικτη ώστε ο οφειλέτης που αδυνατεί να ανταποκριθεί στο ύψος της μηνιαίας δόσης του νέου προγράμματος που επέλεξε να μπορεί να επιλέξει την υπαγωγή του σε ρύθμιση με λιγότερες ή περισσότερες δόσεις με ανάλογη προσαρμογή των υπολειπόμενων προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Οι δόσεις θα επιβαρύνονται με προσαύξηση 8,5% σε ετήσια βάση. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος που θα επιδιώξει να πληρώσει σε 100 δόσεις ένα χρέος κινδυνεύει συνολικά να πληρώσει σε προσαυξήσεις ακόμη και το 1/3 αυτού.
Ετσι, υπό προϋποθέσεις ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει πρόγραμμα μηνιαίων δόσεων με ανώτατο όριο τις 100 δόσεις και με καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής την 31η Δεκεμβρίου 2013.
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων ως και τις 31.12.2012 οφειλών που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο.
Στη ρύθμιση με τους ίδιους όρους δύνανται να υπαχθούν και βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες ως και τις 31.12.2012 οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται, εφόσον υφίστανται και άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές ως την παραπάνω ημερομηνία. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη και για τις οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής.
Εξαίρεση
Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν:
α) Οφειλέτες των οποίων οι οφειλές έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία απωλέσθη με υπαιτιότητα του φορολογουμένου μετά την 26η Απριλίου 2013.
β) Οφειλέτες που έχουν καταδικαστεί για φορολογικά αδικήματα που προβλέπονται στα άρθρα 17, 18 και 19 του Ν. 2523/1997 ή έχει ασκηθεί κατ’ αυτών ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή για τα ως άνω αδικήματα. Αυτό θα δηλώνεται υπεύθυνα από τον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου και θα ελέγχεται από την αρμόδια ΔΟΥ / Τελωνείο / Υπηρεσία σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει ή δειγματοληπτικά κατά την κρίση της.
Παράδειγμα
Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε με ανάλογη απαλλαγή των προσαυξήσεων και καταληκτική ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης τις 30.06.2017.
Ληξιπρόθεσμες την 31η Δεκεμβρίου 2012 οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε πρόγραμμα ρύθμισης δόσεων με καταληκτική προθεσμία καταβολής της τελευταίας δόσης π.χ. την 30ή Ιουνίου 2015, με έκπτωση 35% στις ως και την 31η Δεκεμβρίου 2012 προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
Εφόσον ο οφειλέτης αιτείται υπαγωγή στη ρύθμιση την 8η Ιουλίου 2013, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης θα είναι η 11η Ιουλίου 2013, η δεύτερη δόση είναι καταβλητέα ως και τις 30 Αυγούστου 2013 και οι υπόλοιπες 22 την τελευταία εργάσιμη ημέρα των αντίστοιχων μηνών ως και τις 30 Ιουνίου 2015. Στο ίδιο πρόγραμμα ρύθμισης με τις ίδιες απαλλαγές (αλλά με τον υπολειπόμενο αριθμό δόσεων) μπορεί να υπαχθεί ο οφειλέτης και ως τις 30 Ιουνίου 2015 με αίτηση και καταβολή την ίδια ημερομηνία (30 Ιουνίου 2015).
Προϋποθέσεις υπαγωγής
Πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. Οι αιτούντες πρέπει να είναι ενήμεροι για τις οφειλές τους με ημερομηνία καταβολής από την 01.01.2013 και μετά.
O οφειλέτης πρέπει να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.
Η αρμόδια υπηρεσία δύναται οποτεδήποτε να ζητεί επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται – προσκομίζονται, άλλως θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης. Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης αν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.
Με πάγια εντολή η πληρωμή των δόσεων
Η υποβολή αίτησης για εφάπαξ εξόφληση γίνεται από τη 14η Ιουνίου ως και την 1η Ιουλίου

Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Μεταβατικά και για όσο διάστημα υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης η αίτηση υποβάλλεται στη ΔΟΥ/Τελωνείο/ Υπηρεσία που είναι αρμόδια για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής. Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια υπηρεσία.
Η υποβολή της αίτησης για την εφάπαξ εξόφληση (με έκπτωση 50% των ως και τις 31.12.2012 προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής) και η καταβολή πραγματοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία από την 14η Ιουνίου ως και την 1η Ιουλίου 2013.
Καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης ή η εφάπαξ εξόφληση λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης.
Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του σε δόσεις. Με δεδομένη την καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής των 48 δόσεων (30.06.2017), για την αξιοποίηση της δυνατότητας του μέγιστου αριθμού των 48 δόσεων, η υποβολή της αίτησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο ως τις 31.07.2013.
Η πληρωμή των δόσεων γίνεται στις συνεργαζόμενες τράπεζες, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και τα ΕΛΤΑ, με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή. Η ανωτέρω πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων – ΕΛΤΑ ΑΕ.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk