Στο 92,16% ανήλθε το ποσοστό κάλυψης της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, με την άντληση 1,08 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΕ, η αύξηση καλύφθηκε συνολικά από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης κατά 57,69% με την καταβολή συνολικού ποσού 675.509.526,12 Ευρώ, που αντιστοιχεί σε 157.461.428 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, ενώ 115.498.945 μετοχές έμειναν αδιάθετες.
Με την από 14/06/2013 απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας διατέθηκαν 94.085.209 από τις αδιάθετες μετοχές με βάση τις σχετικές προεγγραφές και εγγραφές, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της σε μετρητά αύξησης να ανέρχεται σε 92,16% με συνολικά καταβληθέν ποσό 1.079.135.071,44 Ευρώ.
Με βάση τα ανωτέρω, 2.022.579.237 νέες κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο σκέλος της Εις Είδος Αύξησης που θα καλυφθεί με εισφορά εις είδος.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί συνολικά κατά 682.237.762,2 Ευρώ, με την έκδοση 2.274.125.874 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ έκαστη.
Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των 2.076.535.798,2 Ευρώ, διαιρούμενο σε 2.396.785.994 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία, σε 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία και σε 270.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας 5,00 Ευρώ η κάθε μία.
Οι νέες μετοχές που εκδίδονται από την Αύξηση (οι Νέες Μετοχές) και οι παραστατικοί τίτλοι δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (Warrants) που τους αναλογούν θα αποδοθούν στους δικαιούχους αυτών σε άυλη μορφή με πίστωση της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών στο ΣΑΤ, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους.
Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών και των Warrants στους ως άνω λογαριασμούς των δικαιούχων, ο αριθμός των μετοχών των οποίων παρέχεται δικαίωμα απόκτησης με την άσκηση 1 Warrant και η έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών και Warrants στο Χ.Α. θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.