Μεγάλες επενδύσεις από τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα, έχει ως κύριο στρατηγικό στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.

Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας και η μεγαλύτερη βιομηχανία στην Ελλάδα, έχει ως κύριο στρατηγικό στόχο την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που απορρέουν από τις δραστηριότητές της.
Η στρατηγική της εταιρείας, με ορίζοντα το 2020, συνοψίζεται στους στόχους:
 • 20% παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • 20% εξοικονόμηση ενέργειας.
 • 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Οπως προκύπτει από την επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας και τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα, η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και εφαρμόζει πλήρως την κοινοτική και εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία, γεγονός που αναγνωρίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Είναι γνωστό ότι η εξόρυξη του λιγνίτη και η λειτουργία των σταθμών παραγωγής σχετίζονται με μια σειρά περιβαλλοντικές επιδράσεις στο τοπίο και στον έμβιο κόσμο. Η ΔΕΗ, αναγνωρίζοντας τις επιδράσεις αυτές, διαχειρίζεται με σεβασμό το φυσικό περιβάλλον στοχεύοντας πάντοτε στην πρόληψη αλλά και στην αποκατάσταση των προβλημάτων που ανακύπτουν από τις δραστηριότητές της. Για τον σκοπό αυτόν σε σταθερή βάση μελετά και υλοποιεί δράσεις και πρωτοβουλίες που πολλές φορές είναι πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας αποδεικνύοντας εμπράκτως τον περιβαλλοντικό προσανατολισμό της.
Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το 2020 (20% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 20% εξοικονόμηση ενέργειας, 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου) και τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Ακόμη και σε αυτή τη δύσκολη για τη χώρα μας οικονομική συγκυρία η ΔΕΗ πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τόσο με την κατασκευή νέων υπερσύγχρονων μονάδων όσο και με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εν λειτουργία μονάδων της. Ολες οι νέες μεγάλες παραγωγικές επενδύσεις και οι περιβαλλοντικές επιδόσεις της υλοποιούνται με την αξιοποίηση της βέλτιστης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
Ετσι καταδεικνύεται ότι η εστίαση στην προστασία του περιβάλλοντος δεν αποτελεί «πολυτέλεια» αλλά απόλυτη προτεραιότητα για τη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στην Ελλάδα.
Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων της ηλεκτροπαραγωγής και μερικά από τα σημαντικότερα είναι:
 • Δραστική μείωση των εκπομπών συμβατικών ατμοσφαιρικών ρύπων και στερεών-υγρών αποβλήτων.
 • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότερη χρήση πρώτων υλών.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού.
 • Μαζική ανακύκλωση υλικών κτλ.
Το Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Οι βασικές κατευθύνσεις του Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράμματος της ΔΕΗ που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη περιλαμβάνουν:
 • Πρόγραμμα επενδύσεων για νέες θερμοηλεκτρικές μονάδες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης για την αντικατάσταση παλαιών μονάδων παραγωγής.
 • Εντατικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
 • Περαιτέρω αξιοποίηση του υδροδυναμικού της χώρας μας με την κατασκευή νέου μεγάλου υδροηλεκτρικού σταθμού.
 • Κατασκευή υδροηλεκτρικού σταθμού σε συνδυασμό με την ανάπτυξη αιολικής ενέργειας, αξιοποιώντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό την παραγωγή ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
 • Ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης στους σταθμούς παραγωγής και στα ορυχεία με την πιστοποίηση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001:2004 (π.χ., θερμικοί σταθμοί Αθερινόλακκου, Αγίου Γεωργίου, Χανίων, Μεγαλόπολης Β’ και λοιποί υδροηλεκτρικοί σταθμοί Αχελώου, Νέστου και Λάδωνα).
 • Υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και επενδύσεων για βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφισταμένων θερμοηλεκτρικών μονάδων με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
 • Προώθηση πρόσθετων δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας τόσο στην παραγωγή όσο και στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (τηλεθέρμανση πόλεων, ορθολογική χρήση κλιματιστικών, παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας από τον οδοφωτισμό σε συνεργασία με δήμους της χώρας κτλ.).
 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής λειτουργίας των ορυχείων και υλοποίηση εξειδικευμένων μελετών για την αποκατάσταση των εδαφών (δημιουργία δασικών βλαστήσεων, απόδοση και αξιοποίηση εκτάσεων για αγροτική χρήση, αναψυχή κτλ.).
 • Εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη και συμμετοχή σε καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα για τη δέσμευση και αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα.
 • Μείωση της παραγωγής, αξιοποίηση και διαχείριση των κάθε είδους αποβλήτων από όλες τις δραστηριότητες της ΔΕΗ σύμφωνα με τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.
 • Ευρύ πρόγραμμα ανακύκλωσης. Η ΔΕΗ αξιοποιεί την έρευνα και την τεχνολογία για να παράγει καθαρή ενέργεια με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.
 • Μελέτη και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως τα υβριδικά συστήματα και τα βιοκαύσιμα.
Πρώτο βραβείο για βιώσιμη ανάπτυξη
Μια σημαντική περιβαλλοντική διάκριση με την «υπογραφή» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την απονομή του πρώτου βραβείου στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη (Management Αward for Sustainable Development) του έτους 2012, πέτυχε πρόσφατα η ΔΕΗ, γεγονός που επιβεβαιώνει το σημαντικό έργο που υλοποιείται από την εταιρεία στον τομέα αυτόν. Η βράβευση αφορούσε τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της ΔΕΗ και ειδικότερα την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση κατά το πρότυπο ISO 14001:2004 συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στους θερμικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής της. Οπως επισημαίνουν στελέχη της ΔΕΗ, η μεγάλη αυτή διάκριση είναι το επιστέγασμα των συστηματικών και επίμονων προσπαθειών της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής για τη βελτίωση της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, θερμικών και υδροηλεκτρικών, τόσο στην ηπειρωτική χώρα όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk