Με το σχέδιο νόμου επιδιώκεται η θέσπιση ορισμένων νέων επενδυτικών εργαλείων ανάπτυξης και η τροποποίηση ορισμένων διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς με κύριο στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας των υπουργείων Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Τo σχέδιο νόμου προωθεί την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capitals). Mε την εισαγωγή των ΑΚΕΣ στο ΧΑ θα δίνεται πλέον η δυνατότητα και στους μικροεπενδυτές να συμμετάσχουν σε τέτοια funds, καθώς μέχρι σήμερα μερίδια σε venture capitals μπορούσαν να αποκτήσουν επενδυτές με μεγάλα κεφάλαια.
Παράλληλα με το νομοσχέδιο απαγορεύεται η αποχώρηση εταιρειών από το Χρηματιστήριο μέσω συγχώνευσης με μη εισηγμένη εταιρεία.
Επίσης οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου δεν επιτρέπεται να αποκτούν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών μιας εταιρείας εκτός αν το ποσό δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της, ενώ καθιερώνονται πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
Ειδικότερα:
Ι. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις ασκοπείται: α) να γίνουν μικρής κλίμακας αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ), β) να αξιοποιηθεί το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ) και των Εταιρειών Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ) μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά.
ΙΙ. Προσαρμόζεται η εθνική νομοθεσία σε διατάξεις του δικαίου της Ένωσης, με ενσωμάτωση οδηγιών και προσαρμογή ρυθμίσεων σε αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ΙΙΙ. Ρυθμίζονται επιμέρους θέματα, όπως οργανωτικά, ή συμπληρώνεται νομοθεσία, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.
IV. Εισάγονται ρυθμίσεις των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Οι πολίτες σε διαβούλευση, ώστε να καταθέσουν τις απόψεις τους μέχρι τις 5.02.2013 και ώρα 08:00, επί των υιοθετούμενων ρυθμίσεων και να υποβάλουν τυχόν προτάσεις για τη βελτίωσή τους.