Ακατανόητη, με κριτήριο τα πραγματικά περιστατικά, η ενέργεια των κ.κ. εισαγγελέων. Ιδού η ροή των γεγονότων:

15 Σεπτ. 2009 το έλλειμμα του κρατ. προϋπολ. (της γενικής κυβερνήσεως) σε εθνικολογιστική βάσι (sic) είχε προβλεφθή απ’ την τότε κυβέρνησι ως 3.7% του ΑΕΠ για το 2009. Ομως ήδη στις 30.8.2009 το έλλειμμα σε ταμειακή βάσι (στοιχεία ΤΕ) ήταν 8%, στις δε 30.9.2009 ήταν 10%. Επομένως υπήρχε διάστασι και το έλλειμμα σε εθνικολογ. βάσι έπρεπε να διορθωθεί. Η τότε κυβέρνηση αναθεωρεί την πρόβλεψί της στις 30.9.2009 στο 6% για το 2009, ενώ η νέα κυβέρνηση την αναθεωρεί στις 20 Οκτωβρίου 2009 στο 12.5% για το 2009,την οποία και αποστέλλει στην Eurostat. Κατόπιν καταφθάνει κλιμάκιο της Eurostat στην ΕΛΣΤΑΤ (ΕΣΥΕ τότε), το οποίο κυριολεκτικά «ξετίναξε» τα ελληνικά στοιχεία, ως μη πλέον αξιόπιστα, το δε έλλειμμα έκλεισε το 2009 στο 13.6%, λόγω μεταξύ άλλων της συμπεριλήψεως 5.5 δις από χρέη νοσοκομείων καθώς και απ’ το ότι οι υπηρεσίες είχαν υπερεκτιμήσει το πλεόνασμα των ασφαλιστικών ταμείων. Στην πορεία του 2010 η καταγραφή του ελλείμματος ανέβηκε και άλλο (μετά δικαιολογημένες πλην έντονες και μάλλον ασυνήθεις πιέσεις της Eurostat), έτσι ώστε με το τέλος του 2010 το έλλειμμα για το 2009 ν’ αναθεωρηθεί στο 15.4%, μετά, τονίζω, που η Ελλάς είχε περάσει στο μνημόνιο! Αιτία γι’ αυτήν την νέα αναθεώρησι, το ότι η Eurostat επέμεινε (και αυτό ήταν το ασύνηθες, δικαιολογημένο όμως βάσει κανονισμών) ώστε κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις (ΔΕ) να περάσουν στην γενική κυβέρνησι (ΓΚ).

Τι σημαίνει αυτό; Κοιτάξτε, βάσει κανονισμών της Eurostat οι ΔΕ κανονικά δεν ανήκουν στην ΓΚ, εκτός αν λαμβάνουν επιδοτήσεις απ’ το κράτος, ταυτοχρόνως δε δεν καλύπτουν το 51% των δαπανών των απ’ τις πωλήσεις του όποιου προϊόντος των (αγαθών ή υπηρεσιών). Λοιπόν, 11 τέτοιες επιχειρήσεις (π.χ., ΕΛΓΑ, ΟΣΕ) ήταν σε αυτήν την κατηγορία, επομένως ορθώς, εφ’ όσον το απήτησε η Eurtostat βάσει, επαναλαμβάνω, κανονισμών, εντάχθηκαν στην ΓΚ, φουσκώνοντας έτσι κι άλλο το κρατικό έλλειμμα (και χρέος), το οποίο έλλειμμα έφθασε, όπως είπαμε, το 15.4% του ΑΕΠ για το 2009 (αλλά μετά την είσοδο στο μνημόνιο). (Είναι δε περίεργο που η όλη συζήτηση γίνεται για το έλλειμμα, που επήγε απ’ το 12.5% στο 15.4%, λες και έλλειμμα 12.5% είναι μικρό!) Σημειωτέον πως την ιδία απαίτησι αναφορικά με ΔΕ είχε η Eurostat κατόπιν σε Ρουμανία & Πορτογαλία.

Συνεπώς, αι διώξεις έρχονται σε διάστασι με την Eurostat καθ’ όσον αυτή επέμεινε για εφαρμογή της ανωτέρω (συννόμου πάντως, βάσει κανονισμών) μεθόδου καταγραφής του ελλείμματος, επομένως η δίωξη δημιουργεί ευρύτερο θέμα προστριβών με την ΕΕ. Η σχετική μέθοδος δεν άπτεται της οικονομετρίας ή στατιστικής, αλλ’ έχει να κάνει με συγκεκριμένους ευρωπαϊκούς κανονισμούς (άλλο αν η Eurostat υπήρξε πρωτοφανώς άτεγκτη στην εφαρμογή των τότε, καθώς είχεν η Ελλάς χάσει την αξιοπιστία της – Greek statistics κ.α.) Ακόμη όμως και αν ήταν θέμα «στατιστικής μεθόδου» και μόνον (που δεν ήταν), είναι ζήτημα κατά πόσον η σεβαστή δικαστική εξουσία είναι εις θέσιν να κρίνει τοιαύτα καθαρώς τεχνικά θέματα. Αλλ’ ακόμη και αν είναι εις θέσιν, είναι ζήτημα κατά πόσον η επιλογή της α ή β «στατιστικής μεθόδου» δύναται ν’ αποτελέσει ποινικόν αδίκημα, ιδίως όταν η όποια μέθοδος τελεί υπό τον ασφυκτικό έλεγχο και έγκρισι της Eurostat.

Αν σε κάτι υπάρχει πρόβλημα απ’ την ελληνική πλευρά, αυτό έγκειται στο ότι οι πρώτοι εκείνοι έλεγχοι, που έκανε η Eurostat, τέλος 2009, δεν αντιμετωπίσθηκαν με την απαραίτητη σοβαρότητα και ικανότητα δικαιολογήσεως καταστάσεων εκ μέρους υπηρεσιακών παραγόντων, δεδομένης της προσφάτου, τότε, κυβερνητικής αλλαγής. Αλλ’ αυτό βεβαίως δεν συνιστά ποινικό αδίκημα – στον δε βαθμό, που η τοιαύτη «σοβαρότης» εις το παρελθόν εκάλυπτε κακώς κείμενα (Greek statistics), ίσως είναι και καλό που δεν υπήρξε το 2009¸ ώστε τουλάχιστον στο θέμα της αποτυπώσεως της πραγματικής οικονομικής καταστάσεως της χώρας να σημειωθεί επιτέλους πρόοδος προς την κατεύθυνσι της αληθείας.