Σύμβαση με την εταιρεία ΔΕΠΑΝΟΜ ΑΕ υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο νέο γενικό νοσοκομείου Αγρινίου.

Το συνολικό τίμημα του αντικειμένου της σύμβασης αυτής ορίστηκε στο ποσό των 6,4 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ και η διάρκεια της είναι έξι μήνες από την υπογραφή της.