Τη διανομή μερίσματος 0,672 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2012 έναντι 0,8375 ευρώ το 2011, θα προτείνει η διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος στη γενική της συνέλευση, μετά την χθεσινή έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το γενικό της συμβούλιο. Το καθαρό μέρισμα μετά την αφαίρεση του φόρου 25%, διαμορφώνεται σε 0,5376 ευρώ ανά μετοχή.
Αναλυτικότερα, τα κέρδη της τράπεζας στη χρήση 2012 ανήλθαν σε 318,6 εκατ. ευρώ, έναντι 96,6 εκατ. ευρώ το 2011. Από τα κέρδη, ποσό 305,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής διάταξης του Καταστατικού της και το υπόλοιπο θα διατεθεί στους μετόχους.
Η διανομή χαμηλού ποσού εκ των ετησίων καθαρών εσόδων της τράπεζας, απορρέει από την ανάγκη σχηματισμού υψηλών προβλέψεων για την κάλυψη των κινδύνων και υποχρεώσεων που έχει αναλάβει. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η πρακτική αυτή ακολουθείται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, στο πλαίσιο της εφαρμογής της αρχής της συντηρητικότητας.
Η άνοδος των κερδών αποδίδεται στην αυξημένη χρήση του έκτακτου μηχανισμού παροχής ρευστότητας (ELA) κατά τη διάρκεια του 2012, λόγω του αποκλεισμού των ελληνικών τραπεζών από τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ.
Εξάλλου, συνεχίστηκε ο περιορισμός των δαπανών. Συγκεκριμένα, τα γενικά λειτουργικά έξοδα της τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 12,6 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 334,1 εκατ. ευρώ έναντι 346,7 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρά την επιβάρυνση με έκτακτες δαπάνες 10,3 εκατ. ευρώ, που απαιτήθηκαν για τον έλεγχο του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος.
Σημαντική συμβολή στη μείωση των λειτουργικών εξόδων είχαν οι δαπάνες προσωπικού που μειώθηκαν κατά 25,1 εκατ. ευρώ (-13,7%), ενώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης μειώθηκαν κατά 6,9 εκατ. ευρώ (-14,7%). Στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας εξορθολογισμού των δαπανών της Τράπεζας, τα τρία τελευταία χρόνια μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα, πλην προβλέψεων, κατά 105 εκατ. ευρώ (-23,9%). Στη μείωση αυτή σημαντική συμβολή είχε η μείωση των δαπανών προσωπικού κατά 49,1 εκατ. ευρώ (-23,7%)
.