Επαναπροσδιορισμό ευθυνών και ενίσχυση του υπουργείου Τουρισμού με μεταφορά καίριων διευθύνσεων αρμόδιων για τις επενδύσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ο οποίος αναδιοργανώνεται, διευκόλυνση των επενδύσεων με βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων, εισαγωγή των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), δυνατότητα εκμίσθωσης τουριστικών επαύλεων και ένταξη εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο σχέδιο νόμου «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας και λοιπές διατάξεις», που θέτει σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Τουρισμού στο http//www.opengov.gr. Παράλληλα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε ιαματικές πηγές, χιονοδρομικά κέντρα, ενώ συστήνεται το Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
Με το σχέδιο νόμου «επιδιώκεται ο εξορθολογισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του υπουργείου Τουρισμού και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων με γνώμονα το εθνικό συμφέρον, την διευκόλυνση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, την εξοικονόμηση πόρων και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων την χώρας στον τομέα αυτό», τονίζει σε δήλωσή της η υπουργός Τουρισμού κυρία Ολγα Κεφαλογιάννη. Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 3 μ.μ. και αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει:
Ρύθμιση θεμάτων υπουργείου Τουρισμού και ΕΟΤ
∙Μεταφέρονται στο υπουργείο Τουρισμού η Διεύθυνση Μελετών και Επενδύσεων του ΕΟΤ, μέρος της Διεύθυνσης Ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας της αγοράς (που αφορά σε προτάσεις για ρυθμίσεις) και η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, η οποία συστάθηκε με το άρθρο 12 του ν.4002/2011 (one stop shop).
∙Ανασυγκροτείται η Διεύθυνση Ποιοτικού Ελέγχου και Εποπτείας Αγοράς του ΕΟΤ με στόχο την καλύτερη εποπτεία και τον έλεγχο.
∙Θεσπίζονται θέσεις Τουριστικών Ακολούθων στις χώρες όπου δεν λειτουργούν Γραφεία Εξωτερικού του ΕΟΤ, ενώ με απόφαση της υπουργού Τουρισμού και σχετική εισήγηση του Δ.Σ. του ΕΟΤ μπορεί να αναστέλλεται η λειτουργία των Γραφείων Εξωτερικού του ΕΟΤ.
∙Συστήνονται στο υπουργείο Τουρισμού, Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης, υπαγόμενη στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης, καθώς και Παρατηρητήριο Τουρισμού, για την αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του «Δορυφόρου Λογαριασμού», τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την έκδοση πορισμάτων για την τουριστική ανάπτυξη.
∙Συγκροτείται στο υπουργείο Τουρισμού Διαρκής Συντονιστική Επιτροπή για θέματα τουρισμού σε επίπεδο Γενικών Γραμματέων υπουργείων, υπό την προεδρία του υπουργού Τουρισμού.
∙Μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, Οικονομικής και Διοικητικής Οργάνωσης η Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Οργάνωσης του υπουργείου Τουρισμού.
∙Καθορίζονται οι ορισμοί, ρυθμίζονται ζητήματα αναγνώρισης, πιστοποίησης λειτουργίας εργαστηρίων και οικονομικής εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων, για την ανάπτυξη του Ιαματικού Τουρισμού.

Ενίσχυση τουριστικής επιχειρηματικότητας – Προώθηση οργανωμένων και σύνθετων τουριστικών επενδύσεων
∙Βελτιώνεται το θεσμικό πλαίσιο και ορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας Οργανωμένων Υποδοχέων Τουριστικών Δραστηριοτήτων, για την ανάπτυξη στρατηγικών επενδύσεων και τη διευκόλυνση και ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας.
∙Διευρύνεται το πεδίο των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής με την ένταξη και εγκαταστάσεων ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. κέντρα ιαματικής θεραπείας – θερμαλισμού, αναζωογόνησης, ευεξίας, αισθητικής, καταδυτικού τουρισμού, εγκαταστάσεις ανάδειξης περιβαλλοντικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών στοιχείων κ.α.), εφόσον ενσωματώνονται λειτουργικά στο τουριστικό κατάλυμα. Προβλέπεται η χρονομεριστική μίσθωση και υπάρχουν προβλέψεις και για καταλύματα με γκολφ.
∙Εισάγεται ένα νέο τουριστικό προϊόν και δίνεται η δυνατότητα λειτουργίας Ξενοδοχείων Συνιδιοκτησίας (condo hotels), τα οποία μπορούν να λειτουργούν με μακροχρόνιες εκμισθώσεις.
∙Δίνεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και τουριστικών επαύλεων μέχρι τρεις μήνες ανά έτος.
∙Ρυθμίζονται θέματα χαρακτηρισμού, οριοθέτησης, χωροθέτησης και ανάπτυξης περιοχών ΠΟΤΑ.
∙Καθορίζονται οι όροι δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων εντός οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων.
∙Προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σε σύνθετα Τουριστικά Καταλύματα σε συνδυασμό με ειδικές τουριστικές υποδομές.
∙Καθορίζονται οι ζώνες ανάπλασης και οι γενικές χρήσεις γης καθώς και οι γενικοί όροι και περιορισμοί δόμησης για την ολοκληρωμένη ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου Αττικής με τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου διεθνούς εμβέλειας.
∙Ρυθμίζονται θέματα Ειδικών Φόρων και Τελών σε ακίνητα του ν. 3342/2005. Επιβάλλεται ειδικός φόρος υπέρ των οικείων ΟΤΑ Α΄ βαθμού σε ποσοστό 0,50% επί των εισπράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργούν στα Ολυμπιακά Συγκροτήματα, τα οποία απαλλάσσονται κάθε άλλου φόρου.
∙Επιτρέπονται προσωρινές και λυόμενες εγκαταστάσεις για έκτακτες εκδηλώσεις μέγιστης διάρκειας τεσσάρων μηνών στα Ολυμπιακά συγκροτήματα.
∙Απλοποιείται το πλαίσιο αδειοδότησης και χωροθέτησης και τακτοποιούνται λειτουργικά οι τουριστικοί λιμένες, οι οποίοι δεν έχουν λάβει άδεια λειτουργίας.
∙Δίνεται η δυνατότητα τροποποίησης των επιτρεπόμενων χρήσεων σε περιοχές του διατάγματος για την παραλιακή ζώνη της Αττικής.
∙Επιλύονται θέματα οριοθέτησης των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και δίνεται προθεσμία δύο ετών για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
∙Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων εντός ζώνης τουριστικού λιμένα, Κυριακές και αργίες για τουριστικούς σκοπούς.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
∙Συστήνεται Γενικό Μητρώο και Υπηρεσία Μιας Στάσης στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας της.
∙Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στα διαθέσιμα κεφάλαια του ΞΕΕ.
∙Επιτρέπεται η μακροχρόνια εκμίσθωση για τουριστικούς σκοπούς των ακινήτων των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού.
∙Επιτρέπεται στις επιχειρήσεις επιπλωμένης κατοικίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.557/1987 να ενταχθούν ως επιχειρήσεις ενοικιαζομένων διαμερισμάτων μέχρι της κατηγορίας δύο κλειδιών με το καθεστώς του ν.3190/03.
∙Τακτοποιούνται θέματα κατάταξης επιχειρήσεων ενοικιαζομένων δωματίων σε μικρά νησιά.
∙Προσαρμόζεται στις σημερινές συνθήκες της αγοράς το αντάλλαγμα απλής χρήσης αιγιαλού από τα ξενοδοχειακά καταλύματα.
∙Ρυθμίζονται οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και οι κυρώσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.
∙Επιλύονται οι εκκρεμότητες σε σχέση με τη λειτουργική τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις.
∙Ρυθμίζονται θέματα αδειοδότησης και κυκλοφορίας νέων και μεταχειρισμένων ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης.
∙Ρυθμίζονται θέματα που αφορούν γραφεία ενοικίασης μοτοσικλετών άνω των 50 κ.ε.
∙Δεν επιτρέπεται η άσκηση συγκοινωνιακού έργου στα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης.
∙Διευρύνεται ο τύπος των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων των τουριστικών επιχειρήσεων.
∙Υπάγονται στο υπουργείο Τουρισμού τα κλιμάκια ελέγχου της τουριστικής αγοράς και ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
∙Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την αξιοποίηση των ακινήτων και εγκαταστάσεων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην Αρχαία Ολυμπία.