Το Ελεγκτικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά από ελέγχους που διεξήγαγε σε ορισμένα κράτη- μέλη σχετικά με τα επιδοτούμενα ενεργειακά προγράμματα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν είναι οικονομικά αποδοτικά σε σχέση με το κόστος τους.
Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν προγράμματα στην Τσεχία, την Ιταλία και τη Λιθουανία οι οποίες έχουν λάβει και τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα έργα αυτά κατά την περίοδο 2007- 2013. Οι εθνικές αρχές χρησιμοποίησαν τα κεφάλαια για την ανακαίνιση κτιρίων, αλλά το κόστος δε θα μπορέσει να ανακτηθεί για τα επόμενα 50 χρόνια, κατά μέσο όρο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξοικονόμηση θα χρειαστεί μέχρι και 150 χρόνια. Η καθυστέρηση αυτή υπερβαίνει την αναμενόμενη διάρκεια ζωής των εν λόγω κτιρίων, αναφέρει η έκθεση.
Σε μια ευρεία δέσμη μέτρων πράσινης ενέργειας, η ΕΕ έχει θέσει ως στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% έως το 2020. Οι ελεγκτές αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαθέτει τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ, θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα έργα υποβάλλονται σε ενδελεχή αξιολόγηση και ότι γίνεται η σωστή παρακολούθηση για την σχέση κόστους- αποτελεσματικότητας. Τέλος, η έκθεση επισημαίνει την έλλειψη των απαραίτητων στοιχείων, επειδή οι ενεργειακοί έλεγχοι δεν είναι υποχρεωτικοί σε όλα τα κράτη.