Τις δυσλειτουργίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του θεσμού των ελεγκτών δόμησης επιχειρεί να επιλύσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

Σήμερα, Δευτέρα, ο ειδικός γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μωυσής Κουρουζίδης εξέδωσε εγκύκλιο σχετικά με τον έλεγχο έργων και εργασιών δόμησης κατά τον νόμο 4030/2011.
Μετά την έναρξη ισχύος του νόμου το ΥΠΕΚΑ έγινε αποδέκτης ερωτημάτων κυρίως από τις Υπηρεσίες Δόμησης, αλλά και ιδιώτες μηχανικούς. Πολλά από αυτά αφορούσαν περιπτώσεις έργων για τα οποία δεν ζητήθηκε εγκαίρως η επιθεώρηση από ελεγκτές δόμησης στο στάδιο του προβλεπόμενου αρχικού ελέγχου, με συνέπεια οι κατασκευές να μη θεωρούνται νόμιμες, παρ’ ότι ζητήθηκε κανονικά ο έλεγχος στα επόμενα στάδια.
Με την εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Δόμησης επιλύεται το πρόβλημα και για όσα έργα είναι ενταγμένα σε δράσεις του ΕΣΠΑ.

Για τα δημόσια έργα
Επειδή για τα δημόσια κτίρια εφαρμόζονται παραλλήλως οι σχετικές διατάξεις περί αναθέσεων και κατασκευής δημοσίων έργων, στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιήθηκε ο σχετικός έλεγχος (κατά τα αναφερόμενα στο Ν.4030/2011 και στην υπ’ αριθμ. 9875/2012 ΚΥΑ), οι εργασίες δόμησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται. Θα πρέπει ωστόσο να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης δήλωση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία (Επιβλέπουσα Υπηρεσία) στην οποία να διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί νομίμως, σύμφωνα με την άδεια δόμησης. Επιβάλλεται ωστόσο να πραγματοποιηθεί ο αμέσως επόμενος έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών.
Στο σχετικό πόρισμα θα πρέπει να σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννομο των εργασιών από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία. Για όλες τις εκτελούμενες εργασίες μετά την έκδοση της εγκυκλίου θα πρέπει τηρούνται απολύτως οι διατάξεις του Ν. 4030/2011.

Για τα Ιδιωτικά έργα
Επειδή η αρμόδια υπηρεσία για τον ορισμό ελεγκτών δόμησης συγκροτήθηκε στις 31 Μαρτίου 2012 και η διαδικασία ορισμού ελεγκτών δόμησης ξεκίνησε αργότερα, άδειες δόμησης που εκδόθηκαν σε διάστημα δύο μηνών από τη συγκρότηση της αρμόδιας υπηρεσίας (δηλαδή έως την 31η Μαΐου 2012) και για τις οποίες δεν ορίστηκε ελεγκτής δόμησης για το πρώτο στάδιο, οι εργασίες δόμησης δεν θεωρούνται αυθαίρετες και δεν διακόπτονται. Απαραίτητη προϋπόθεση να υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης υπεύθυνη δήλωση από τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό στην οποία να διατυπώνεται ότι η κατασκευή έχει εκτελεστεί νομίμως σύμφωνα με την άδεια δόμησης, η οποία εκδόθηκε πριν από τις 31.5.2012.
Επιβάλλεται βεβαίως να πραγματοποιηθεί ο αμέσως επόμενος έλεγχος από ελεγκτή δόμησης, αναλόγως του σταδίου των εργασιών για την ορθή ολοκλήρωση των εργασιών και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών.
Στο σχετικό πόρισμα θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν πραγματοποιήθηκε ο προηγούμενος έλεγχος, αλλά έχει υποβληθεί δήλωση για το σύννομο των εργασιών από τον αρμόδιο επιβλέποντα μηχανικό σύμφωνα με άδεια δόμησης η οποία εκδόθηκε πριν από τις 31 Μαΐου 2012. Για όλες τις εκτελούμενες εργασίες μετά τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει τηρούνται οι διατάξεις του Ν. 4030/2011.