Δώδεκα κλάδοι της ελληνικής βιομηχανίας, που το 2005 αντιπροσώπευαν σχεδόν το 1/3 της συνολικής μεταποιητικής παραγωγής της χώρας, έχουν περιορίσει περισσότερο από 50%, σε σχέση με το 2005, την παραγωγική τους δραστηριότητα.

Πρόκειται για τους κλάδους οι οποίοι στη διάρκεια της τρέχουσας κρίσης και συνολικά στη διάρκεια της περιόδου 2006-2012 υπέστησαν τα συντριπτικότερα πλήγματα, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών επιχειρήσεων με σημαντικό παραγωγικό δυναμικό και την απώλεια δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως τώρα στοιχεία για τον όγκο της παραγωγικής δραστηριότητας στον χώρο της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας το 2012, προκύπτει σε σχέση με το έτος 2005, που χρησιμεύει ως έτος αναφοράς για τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), μείωση παραγωγής άνω του 50% σε έναν στους δύο κλάδους της βιομηχανίας.

Συγκεκριμένα, προκύπτουν μειώσεις παραγωγής:

* Κατά 78,9% στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών προϊόντων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 21,1 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 1,2% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 73,9% στον κλάδο του λοιπού εξοπλισμού μεταφορών, πέραν των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 26,1 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 1,6% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 72,9% στον κλάδο των κλωστοϋφαντουργικών υλών. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 27,1 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 3,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 71% στον κλάδο των υποδημάτων και άλλων δερμάτινων ειδών. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 29,0 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 0,6% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 67,5% στον κλάδο των προϊόντων από μη μεταλλικά ορυκτά. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 32,5 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 10,3% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 67% στον κλάδο των ειδών ενδυμασίας. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 33,0 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 3,4% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 65,1% στον κλάδο των επίπλων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 34,9 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 1,5% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 58% στον κλάδο των μηχανοκίνητων οχημάτων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 42,0 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 0,8% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 54,2% στον κλάδο των εκτυπώσεων και προεγγεγραμμένων μέσων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 45,8 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 1,9% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 53,4% στον κλάδο των επισκευών και της εγκατάστασης μηχανημάτων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 46,6 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 4,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 52,7% στον κλάδο των άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων που δεν εντάσσονται στους λοιπούς κλάδους. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 47,3 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 0,5% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

* Κατά 51,7% στον κλάδο των μηχανημάτων. Η μέση τιμή του κλαδικού δείκτη παραγωγής την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2012 (2005: 100 μονάδες) βρέθηκε στις 48,3 μονάδες. Η παραγωγή του κλάδου το 2005 αντιστοιχούσε, κατά την ΕΛΣΤΑΤ, στο 2,1% της συνολικής παραγωγής της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας.

Αθροιστικά αυτοί οι δώδεκα, από τους συνολικά 24 κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, το 2005 παρήγαγαν το 31,1% της συνολικής παραγωγής της.

Συνολικά, λαμβανομένων υπόψη και των 24 κλάδων, η ελληνική μεταποιητική παραγωγή το 2012 ήταν περίπου 26% μικρότερη απ’ ό,τι το 2005, επιστρέφοντας σε επίπεδα που παραπέμπουν στη δεκαετία του 1990.