Η εταιρεία Τηλέτυπος (Mega Channel) με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο διευκρινίζει ότι από το ομολογιακό δάνειο των 98 εκατ. ευρώ που έλαβε πρόσφατα, μόνο τα 10 εκατ. ευρώ αφορούν αύξηση του δανεισμού. Τα υπόλοιπα 88 εκατ. ευρώ αφορούν αναχρηματοδότηση του προϋφιστάμενου ισόποσου τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας.
Μετά τη παρακράτηση των προμηθειών το εκταμιευθέν ποσό ύψους 8,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη αχθεί σε εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας προς προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Για το δάνειο παρασχέθηκαν εξασφαλίσεις επί περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας η αξία των οποίων υπερβαίνει το ύψος των 140 εκατ. ευρώ.