• Αναζήτηση
 • Ενα μισθολόγιο για όλους στο Δημόσιο

  Νέο «κούρεμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα επέρχεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

  Νέο «κούρεμα» στις αποδοχές των υπαλλήλων τόσο του στενού όσο και του ευρύτερου δημόσιου τομέα επέρχεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

  Ως επακόλουθο των ρυθμίσεων που συμπεριελήφθησαν στο Μνημόνιο ΙΙΙ, οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ εντάσσονται στο ενιαίο μισθολόγιο, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των αποδοχών τους περίπου κατά 25%, ενώ καταργούνται τα επιδόματα των εορτών και αδείας και, το σημαντικότερο, κλείνει η στρόφιγγα για οποιαδήποτε τυχόν αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος μέσω των υπερωριών και της αποζημίωσης από τη συμμετοχή σε επιτροπές. Η κυβέρνηση μάλιστα παίρνει οριστικά πίσω τις υποσχέσεις που είχαν δοθεί από την κυβέρνηση Παπαδήμου ότι με την καθιέρωση του νέου μισθολογίου θα μπορούσε να υπάρξει έστω και μερική αναπλήρωση των απωλειών των υπαλλήλων μέσω της χορήγησης του κινήτρου παραγωγικότητας ή της επίτευξης στόχων, τα οποία θα χορηγούνταν στους συνεπείς ή ικανούς εργαζομένους.
  Με τις νέες ρυθμίσεις καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου τα επιδόματα εορτών και αδείας των υπαλλήλων του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αναστέλλεται επιπλέον ως το τέλος του 2016 η χορήγηση των κινήτρων επίτευξης στόχων ή επίτευξης δημοσιονομικών στόχων, που είχαν θεσπιστεί ώστε να καμφθούν οι αντιδράσεις κυρίως των εφοριακών, οι οποίοι υπέστησαν και τις μεγαλύτερες περικοπές με το νέο μισθολόγιο.
  Οι μεγάλοι χαμένοι ωστόσο μετά τα νέα μέτρα θα είναι οι υπάλληλοι των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ, οι οποίοι θα χάσουν πάνω από 25% των αποδοχών τους, καθώς από την 1η Ιανουαρίου εντάσσονται στο βαθμολόγιο-μισθολόγιο των υπαλλήλων του Δημοσίου. Σε αυτό το καθεστώς θα ενταχθεί το προσωπικό όλων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Στο ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο του Δημοσίου εντάσσεται και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας.
  Νέο βαθμολόγιο


  Ηδη η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσει μετά και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με την οποία εισάγεται και το νέο βαθμολόγιο στις ΔΕΚΟ. Βάσει της εγκυκλίου, οι περικοπές των αμοιβών κυμαίνονται στο 25%, ενώ η οροφή βρίσκεται στα 2.200 ευρώ μεικτά για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 35 χρόνια υπηρεσίας. Η εγκύκλιος προβλέπει ότι η κατάταξη στο βαθμολόγιο των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ θα επιφέρει σημαντικές απώλειες στις αποδοχές τους με δεδομένο ότι τα χρόνια προϋπηρεσίας καθορίζουν το ύψος του βασικού μισθού στα πρότυπα του Ενιαίου Μισθολογίου που ισχύει στον στενό δημόσιο τομέα. Εκτός από τις μισθολογικές περικοπές, με την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου καταργούνται όλες οι έκτακτες αποδοχές, τα ειδικά επιδόματα και τα μπόνους που ελάμβαναν στελέχη και εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ.
  Η εγκύκλιος έχει εφαρμογή σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, σε δημοτικές επιχειρήσεις, σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, στις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου, καθώς και σε επιχειρήσεις που επιχορηγούνται τακτικά κατά 50% τουλάχιστον από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  Πέφτουν τα «κάστρα» των αιρετών
  Μειώνονται αποζημιώσεις, αντιμισθίες, αμοιβές από επιτροπές

  Με τα νέα μέτρα περικόπτονται οι αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων όσο και των αιρετών και, κυρίως, κλείνει οποιαδήποτε… χαραμάδα για τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζομένων στο Δημόσιο. Τα μέτρα που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2013 είναι τα εξής:

  • Η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων μειώνεται κατά 50% επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012.
  • Καταργείται η καταβολή αποζημίωσης στους αιρετούς από τη συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήμων και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων.
  • Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των διοικητών, υποδιοικητών, των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συμβούλων, καθώς και των μελών Διοικητικού Συμβουλίου των ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των ΟΤΑ, αλλά και των ανώνυμων εταιρειών στις οποίες οι δήμοι κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά 50%.
  • Ο βασικός μισθός του γενικού γραμματέα υπουργείου και του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνεται από 1.1.2013 σε 3.450 ευρώ.
  • Ο βασικός μισθός του ειδικού γραμματέα υπουργείου διαμορφώνεται σε 3.000 ευρώ.
  • Οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι αμοιβές εν γένει που καταβάλλονται στους προέδρους, αντιπροέδρους και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), καθώς και στους διοικητές, υποδιοικητές, στους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συμβούλους και στα μέλη του ΔΣ των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, μειώνονται κατά 20%.
  • Καταργείται το χρονοεπίδομα που δίνεται σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
  • Καταργείται η προβλεπόμενη προσαύξηση αποδοχών σε όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία