Η διάταξη για τις μετεγγραφές των φοιτητών που εισήχθησαν εφέτος στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ της χώρας και πληρούν συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, θα κατατεθεί σήμερα Πέμπτη, το πρωί, στο Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Παιδείας «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» που εισάγεται στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής.

Οι αλλαγές που θα γίνουν στις μετεγγραφές αφορούν μόνο του εισακτέους της εφετινής χρονιάς.
Με την τροπολογία αυτή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται το κατά κεφαλήν εισόδημα ως κριτήριο μετεγγραφής των υποψηφίων, γεγονός που σύμφωνα με την πολιτική της κυβέρνησης ευνοεί τις πολύτεκνες οικογένειες.

Παράλληλα όμως, στις μονογονεϊκές οικογένειες το εισοδηματικό κατά κεφαλήν εισόδημα διπλασιάζεται, ενώ επίσης για πρώτη φορά δίνεται δικαίωμα δύο επιλογών σε κάθε δικαιούχο μετεγγραφής ανάλογα με την πόλη που θα προτιμήσει. Οι μετεγγραφόμενοι ωστόσο, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβούν το 10% των εισακτέων σε κάθε τμήμα.

Καθώς όμως η διαδικασία των αιτήσεων για μετεγγραφή θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2013 (και μάλιστα από την κεντρική υπηρεσία εξετάσεων του υπουργείου Παιδείας και όχι τα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας), οι υποψήφιοι θα πρέπει αναγκαστικά να καταθέσουν εκκαθαριστικό σημείωμα του 2011. Πολλοί εξ αυτών όμως, είναι πιθανόν να έχασαν τις δουλειές τους μέσα στο 2012, οπότε το υπουργείο Παιδείας μελετάει τη λύση να μπορούν οι υποψήφιοι να ενταχθούν στις κατηγορίες δικαιούχων μετεγγραφών εάν καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα που θα βεβαιώνουν ότι και οι δυο γονείς τους είναι άνεργοι τουλάχιστον ένα εξάμηνο, ή ο ένας τουλάχιστον 12 μήνες.

Δικαίωμα μετεγγραφής δεν θα έχουν μόνο όσοι έχουν ήδη εγγραφεί σε τμήματα που εισήχθησαν αλλά και εκείνοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους αλλά δεν εγγράφησαν (πιθανώς για οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους). Επίσης εξετάζεται η πιθανότητα οι διατάξεις αυτές να αφορούν και τους εισακτέους του 2011, καθώς υπάρχουν πολλές περιπτώσεις παιδιών που εισήχθησαν σε τμήματα πανεπιστημίου ή ΤΕΙ αλλά δεν εγράφησαν καθόλου την περασμένη χρονιά, λόγω οικονομικής στενότητας.

Ολες οι προϋποθέσεις μετεγγραφής – Η αιτιολογική έκθεση

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την τροπολογία «με τη ρύθμιση της παραγράφου 20 και με δεδομένα αφενός την ένταση της δημοσιονομικής και κοινωνικής κρίσης, αφετέρου την ολοκλήρωση των διαδικασιών εγγραφής των μαθητών στα Τμήματα εισαγωγής τους, προτείνεται η κάτωθι νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη δυνατότητα μετεγγραφής των φοιτητών που πληρούν τις τασσόμενες οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις».
Οι προϋποθέσεις που τίθενται με την τροπολογία που «θεραπεύει» όλες τις τυχόν αδικίες που προκάλεσαν οι συνεχόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων ετών στο ευαίσθητο θέμα των μετεγγραφών είναι οι εξής:
– Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αποκτούν δικαίωμα μεταφοράς της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα, κατά την έννοια της υπ’ αρ. 67859/Β1/5-7-2006 απόφασης του υπουργού Παιδείας «Αντιστοιχίες Πανεπιστημιακών Τμημάτων» (ΦΕΚ Β’ 874), όπως τροποποιήθηκε, εφόσον το ετήσιο κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος εισόδημα του δυνητικά δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του δεν ξεπερνά το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατά κεφαλήν.

Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, ήτοι δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000€) κατά κεφαλήν.
– Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση του υπουργού Παιδείας και επιτρέπεται μόνο από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο ή από Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Ι. Ο αριθμός των μεταφερόμενων θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα.

– Οι δικαιούχοι μεταφοράς μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας για αντίστοιχα Τμήματα έως δύο διαφορετικών Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ.

– Κριτήρια κατάταξης των δυνητικά δικαιούχων ανά Σχολή ή Τμήμα είναι με σειρά προτεραιότητας τα κάτωθι:
αα) το κατά κεφαλήν εισόδημα του δικαιούχου και των μελών της οικογενείας του κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, κατά αύξουσα κατανομή,

ββ) ο δικαιούχος να είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχει κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%,

γγ) ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α` 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

δδ) ο δικαιούχος να έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς,
εε) ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄120),

στστ) τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης.

ε. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.