• Αναζήτηση

ΟΤΑ: Αντίκειται στο Σύνταγμα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Αντίθετη με τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των ΟΤΑ όπως αυτές τίθενται από το Σύνταγμα είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη την Κυριακή από τον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά και το Υπουργικό Συμβούλιο, ειδικά το άρθρο που αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, υποστηρίζουν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες.

Αντίθετη με τις βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των ΟΤΑ όπως αυτές τίθενται από το Σύνταγμα είναι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη την Κυριακή από τον Πρωθυπουργό κ. Αντ. Σαμαρά και το Υπουργικό Συμβούλιο, ειδικά το άρθρο που αναφέρεται στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, υποστηρίζουν Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες.

Όπως σημειώνουν, σύμφωνα με το Σύνταγμα οι ΟΤΑ είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και μάλιστα σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ ΟΤΑ και κεντρικής διοίκησης, συντρέχει υπέρ των πρώτων τεκμήριο αρμοδιότητας (102§1).

Ακόμη, οι ΟΤΑ. χαίρουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας (102§2), ενώ η εποπτεία του κράτους στους ΟΤΑΤ περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων και πράξεών τους (102§4).

Επίσης Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες ξεκαθαρίζουν πως βάσει τους Συντάγματος το κράτος είναι υποχρεωμένο τα λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και να τους ενισχύει οικονομικά όταν τους μεταβιβάζει δικές του αρμοδιότητες (102§5).

Σημειώνεται ότι η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει ότι συνιστάται στο υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Το Παρατηρητήριο θα αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ και θα διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο με βάση μηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που παρακολουθεί η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και με πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΑ, εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενημερώνει εντός μηνός από τη λήξη του τριμήνου, τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούμενο μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης. Ο ΟΤΑ υποχρεούται άμεσα να λάβει υπόψη του τις επισημάνσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και όλα τα προσήκοντα μέτρα, ενημερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.

Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:

α) Άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

β) Αναστολή προσλήψεων.

γ) Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.

δ) Πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Νόμου 3852/2010, οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης.

ε) Αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

στ) Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από τον δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

ζ) Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και απολογισμών και η ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ σύμφωνα με τις οδηγίες των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών και με τα οριζόμενα στην ισχύουσα δημοσιονομική νομοθεσία.

Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk