Κομισιόν: πρόταση για ενίσχυση των εξουσιών της ΕΚΤ

Ενίσχυση των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με την εποπτεία όλων των τραπεζών της Ευρωζώνη, προβλέπουν οι προτάσεις της Κομισιόν για τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών, που παρουσίασε την Τετάρτη ο Ζοζέ Μπαρόζο.

Η Κομισιόν ζητεί από τους Ευρωπαίους ηγέτες και το Ευρωκοινοβούλιο να αποδεχθούν αυτές τις προτάσεις έως τα τέλη του έτους, μαζί με τα άλλα τρία σημεία που συγκροτούν το σχέδιο για την «Τραπεζική Ένωση», ωστόσο η Γερμανία και άλλες χώρες αντιδρούν, καθώς θέλουν η εποπτεία της ΕΚΤ να περιορισθεί στις συστημικής σημασίας τράπεζες.

Τα άλλα τρία σημεία είναι το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων υπό μορφή κεφαλαιακών απαιτήσεων, το εναρμονισμένο καθεστώς προστασίας των καταθέσεων και το ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση.

Στο νέο ενιαίο μηχανισμό, η τελική ευθύνη για συγκεκριμένα καθήκοντα επιτήρησης, που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική σταθερότητα όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης, θα ανήκει στην ΕΚΤ.

Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα συνεχίσουν να παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή εποπτεία των τραπεζών, καθώς και στην προετοιμασία και εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΚΤ.

Επιπλέον, η Επιτροπή προτείνει να εκπονηθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ – EBA) ενιαίο εγχειρίδιο για την εποπτεία, ώστε να διαφυλαχτεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να εξασφαλιστεί η συνοχή της εποπτείας των τραπεζών στις 27 χώρες της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο δήλωσε:

«Σήμερα, η Επιτροπή παρουσίασε προτάσεις για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό μηχανισμό εποπτείας, που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την τραπεζική ένωση. Το νέο σύστημα , με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον πυρήνα της και την συμμετοχή εθνικών εποπτικών οργάνων, θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη όσον αφορά την εποπτεία όλων των τραπεζών της ευρωζώνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παίζει καθοριστικό ρόλο για τη διασφάλιση του δημοκρατικού ελέγχου.

Μία από τις κορυφαίες προτεραιότητές μας θα πρέπει να είναι η καθιέρωση της ευρωπαϊκής εποπτείας μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους. Κατ΄αυτόν τον τρόπο θα ανοίξει ο δρόμος για αποφάσεις προκειμένου να χρησιμοποιούνται ευρωπαϊκοί μηχανισμοί ασφαλείας για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών» .

Και συνέχισε: «Πρέπει να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο μεταξύ των κρατών και των τραπεζών τους. Στο μέλλον, οι ζημιές των τραπεζιτών δεν πρέπει να γίνουν χρέος για το λαό και να θέτουν υπό αμφισβήτηση την δημοσιονομική σταθερότητα ολόκληρων χωρών»

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, Ευρωπαίος επίτροπος Μισέλ Μπαρνιέ, είπε από την πλευρά του:

«Η τραπεζική εποπτεία πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερη σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, διασφαλίζοντας τη συνεκτική εφαρμογή των κανόνων της ενιαίας αγοράς. Η ΕΚΤ θα είναι αρμόδια να διασφαλίζει ότι οι τράπεζες στη ευρωζώνη θα παραμείνουν προσηλωμένες σε υγιείς χρηματοπιστωτικές πρακτικές. Τελικός μας στόχος είναι να παύσει η χρησιμοποίηση χρημάτων των φορολογούμενων για τη διάσωση τραπεζών».

Στη συνέχεια, ο κ. Μπαρνιέ ειπε ότι «προτείνουμε μηχανισμό με τον οποίο θα διαχωριστεί εντός της ΕΚΤ η εποπτεία από τη νομισματική πολιτική και θα διασφαλιστεί ότι η ΕΚΤ θα λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εποπτικές αποφάσεις».

Διευρυμένες εξουσίες στην ΕΚΤ

Η δέσμη μέτρων που προτείνεται περιλαμβάνει:

Κανονισμό με τον οποίο ανατίθενται στην ΕΚΤ διευρυμένες εξουσίες για την εποπτεία όλων των τραπεζών της Ευρωζώνης, με μηχανισμό για την εθελοντική συμμετοχή σε αυτήν των χωρών εκτός Ευρωζώνης.

Κανονισμό με τον οποίο εναρμονίζεται ο ισχύων κανονισμός για την ΕΑΤ με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την εποπτεία των τραπεζών, ώστε να διασφαλιστεί ότι η λήψη αποφάσεων από την ΕΑΤ θα παραμείνει ισορροπημένη και ότι η ΕΑΤ θα συνεχίσει να φροντίζει για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της ενιαίας αγοράς.

Ανακοίνωση στην οποία περιγράφεται η σφαιρική θεώρηση της Επιτροπής για την Τραπεζική Ένωση, η οποία αφορά το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και τον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό, καθώς και τα επόμενα βήματα για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης των τραπεζών.

Ορισμένες εποπτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ευρωζώνη θα ασκούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, συγκεκριμένα αυτές που έχουν καθοριστική σημασία για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και τον εντοπισμό κινδύνων που απειλούν την βιωσιμότητα των τραπεζών.

Στην ΕΚΤ θα ανατεθεί η αρμοδιότητα έγκρισης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η εποπτεία όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για τα κεφάλαια, τη ρευστότητα και τη μόχλευση, καθώς και η εποπτεία των χρηματοπιστωτικών ομίλων ετερογενών δραστηριοτήτων.

Η ΕΚΤ θα είναι σε θέση να λαμβάνει μέτρα έγκαιρης παρέμβασης όταν μια τράπεζα παραβιάζει, ή υπάρχει κίνδυνος να παραβιάσει, τις κανονιστικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αξιώνοντας από τις τράπεζες να λάβουν διορθωτικά μέτρα.

Η ΕΚΤ θα συνεργάζεται με την ΕΑΤ (ΕΒΑ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας. Ο ρόλος της ΕΑΤ θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητος σε σχέση με τον τωρινό της ρόλο: Θα συνεχίσει την εκπόνηση του ενιαίου εγχειριδίου κανόνων που θα ισχύει και στα 27 κράτη μέλη και θα διασφαλίζει τη συνοχή των εποπτικών πρακτικών σε ολόκληρη την Ένωση.

Για τις διασυνοριακές τράπεζες οι οποίες δραστηριοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός των κρατών μελών που συμμετέχουν στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό (ΕΕΜ), θα συνεχίσουν να ισχύουν οι υφιστάμενες διαδικασίες συντονισμού εγχώριας εποπτικής αρχής/εποπτικής αρχής υποδοχής. Ως προς τα θέματα για τα οποία η ΕΚΤ θα αναλάβει εποπτικά καθήκοντα, η ΕΚΤ θα ενεργεί ως εγχώρια εποπτική αρχής/εποπτικής αρχής υποδοχής για όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η Επιτροπή προτείνει να έχει συγκροτηθεί ο ΕΕΜ έως την 1η Ιανουαρίου 2013. Για να καταστεί δυνατή η ομαλή μετάβαση στο νέο μηχανισμό προβλέπεται περίοδος σταδιακής εφαρμογής.

Σε πρώτο στάδιο, από την 1η Ιανουαρίου 2013, η ΕΚΤ θα έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει να αναλάβει την πλήρη αρμοδιότητα εποπτείας οποιουδήποτε χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, ιδίως εκείνων που έχουν λάβει ή ζητήσει δημόσια χρηματοδότηση.

Από την 1η Ιουλίου 2013, θα τεθούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ όλες οι τράπεζες μεγάλης συστημικής σπουδαιότητας. Η περίοδος σταδιακής εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Ιανουαρίου 2014, μετά την οποία ο ΕΕΜ θα καλύπτει όλες τις τράπεζες.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Ibiza, Mykonos και .... Πλάκα Το δημοφιλέστατο νησί της Ισπανίας με τους κορυφαίους DJ μοιάζει τόσο μακρινό αυτή τη δύσκολη λόγω COVID-19 εποχή. Ακόμα... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk