φορολογικές απορίες

Ο κ. Δημήτριος Καρράς ερωτά:
«Προτίθεμαι να αγοράσω εντός του 2012 πρώτη κατοικία. Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίσω ώστε να απαλλαγώ από τον φόρο; Αν η κατοικία υπερβαίνει τα 120 τ.μ. θα υπαχθώ στο «πόθεν έσχες»;».
Απάντηση: 1. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο όταν αγοράζεται πρώτη κατοικία υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΟΥ μαζί με τη δήλωση ΦΜΑ πριν από την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου. Τα δικαιολογητικά αυτά έχουν οριστεί με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1101/2010 υπουργική απόφαση. Ο συμβολαιογράφος που θα συντάξει το συμβόλαιο μεταβίβασης θα σας ενημερώσει ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε. 2. Δεν υπάγεται στον έλεγχο του «πόθεν έσχες» η αγορά οποιουδήποτε ακινήτου που θα πραγματοποιηθεί ως τις 31.12.2013.

Συντελεστές φόρου μεταβίβασης
Η κυρία Μάρθα Χαρίτου ερωτά:
«Θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε ποιοι είναι οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων που ισχύουν σήμερα».
Απάντηση: Με τη διάταξη του άρθρου 22 του νόμου 3842/2010 οι συντελεστές φόρου μεταβίβασης ακινήτων αναπροσαρμόστηκαν ως εξής: ποσοστό φόρου 8% για το ως 20.000 ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας του ακινήτου και ποσοστό φόρου 10% για τη φορολογητέα αξία του ακινήτου πάνω από 20.000 ευρώ. Αν δηλαδή αγοραστεί ένα οικόπεδο αξίας 100.000 ευρώ, ο φόρος που θα επιβληθεί θα ανέλθει σε: (20.000×8%) + (80.000×10%) = 9.600 ευρώ.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%. Ακόμη θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πιο πάνω συντελεστές φόρου μειώνονται:
  • στο ένα τέταρτο (1/4) στην περίπτωση αυτούσιας διανομής ακινήτων, μεταξύ συγκυρίων, στην περίπτωση διάλυσης Oμόρρυθμης ή Eτερόρρυθμης Eταιρείας, ή Eταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και μεταβίβασης των ακινήτων των εταιρειών αυτών στους εταίρους,
  • στο μισό στην περίπτωση ανταλλαγής ακινήτων ίσης αξίας, καθώς και στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ανταλλαγής οικοπέδων, συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών και συνεταιρισμών, αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για δημόσια ωφέλεια, καθώς και στην περίπτωση συνένωσης οικοπέδων.

Φορολογικές υποχρεώσεις
Ο κ. Βασίλης Χατζηπαντελής ερωτά:
«Οταν ένας εκ των δύο συνταξιούχων συζύγων αποβιώσει αρχές του 2012 όπου μέχρι τότε έκαστος εκ των δύο συζύγων λάμβανε σύνταξη, ενώ για το υπόλοιπο του έτους ο εν ζωή συνεχίζει να λαμβάνει σύνταξη, υποβάλλονται δύο Δηλώσεις ΦΕ οικονομικού έτους 2013, τι περιλαμβάνουν και από ποιον; Επίσης, πότε υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί και Ε9 για λογαριασμό του αποβιώσαντος αλλά επίσης και Ε9 από τους κληρονόμους του λόγω του ότι επήλθε αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση λόγω του αποβιώσαντος (Ψιλή κυριότητα μεταβάλλεται σε πλήρη επί ακινήτων);».
Απάντηση: 1. Ο σύζυγος που βρίσκεται στη ζωή θα υποβάλει το 2013 δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία θα δηλώσει τα δικά του εισοδήματα. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος συζύγου θα υποβάλουν το 2013 δήλωση φορολογίας εισοδήματος για λογαριασμό του αποβιώσαντος με την οποία θα δηλώσουν τα εισοδήματα που αυτός απέκτησε ως την ημερομηνία του θανάτου. 2. Οι κληρονόμοι του αποβιώσαντος θα υποβάλουν το 2013 δήλωση στοιχείων ακινήτων (το Ε9), στο όνομα του αποβιώσαντος συμπληρώνοντας στην πρώτη σελίδα του εντύπου του στοιχείου του θανόντος, σημειώνοντας «Χ» στην ένδειξη «διαγραφή λόγω θανάτου», καθώς και τα στοιχεία των λοιπών μελών όπως είχαν δηλωθεί στις δηλώσεις των προηγούμενων ετών του αποβιώσαντος, σημειώνοντας «Χ» στις αντίστοιχες ενδείξεις «σχέση με τον υπόχρεο» και «μεταβολή σχέσης – διαγραφή – άλλη αιτία». Στο εσωτερικό του εντύπου δεν θα αναγραφεί κανένα ακίνητο. Υπόχρεοι να δηλώσουν τα ακίνητα στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είναι οι εξ αδιαθέτου κληρονόμοι, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ως 31.12.2012, ή εκ διαθήκης κληρονόμοι, κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη ως 31.12.2012.

Διαδικασία συγχώνευσης
Η κυρία Ευαγγελία Χυτά ερωτά:
«Ποια η διαδικασία συγχώνευσης ΟΕ από ΑΕ;».
Απάντηση: Για τη συγχώνευση των δύο εταιρειών θα πρέπει να υπαχθείτε στις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 ή στις διατάξεις του Ν. 2166/1993. Και οι δύο αυτοί νόμοι παρέχουν αξιόλογα φορολογικά κίνητρα. Η ισχύς των διατάξεων του ΝΔ 1297/1972 έχει παραταθεί ως 31.12.2011. Η στήλη δεν γνωρίζει αν έχει παραταθεί περαιτέρω. Πάντως η διαδικασία συγχώνευσης είναι η ίδια είτε αυτή γίνει με τις διατάξεις του ΝΔ 1297/1972 είτε γίνει με τις διατάξεις του Ν. 2166/1993, με τη διαφορά ότι αν γίνει με τις διατάξεις του τελευταίου νόμου γίνεται διαπίστωση της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών και όχι εκτίμηση των εισφερομένων στοιχείων.
Η διαδικασία συγχώνευσης που προβλέπεται από τον Ν. 2166/1993 είναι η ακόλουθη:
  • υποβολή αίτησης εκ μέρους της συγχωνευόμενης εταιρείας προς την αρμόδια ΔΟΥ με την οποία ζητείται η διενέργεια φορολογικού ελέγχου και η σύνταξη έκθεσης που να περιλαμβάνει ειδική αναφορά για το ύψος της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Παρέχεται η δυνατότητα αντί της προσφυγής στη ΔΟΥ να χρησιμοποιηθεί ορκωτός ελεγκτής ή η επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/1920,
  • σύνταξη του καταστατικού της νέας εταιρείας και κατάρτιση της σχετικής σύμβασης σύστασης αυτής ενώπιον συμβολαιογράφου,
  • υποβολή ενός κυρωμένου αντιγράφου της πιο πάνω συμβολαιογραφικής πράξης στην οικεία νομαρχία για έγκριση του καταστατικού και παροχή άδειας σύστασης της νέας εταιρείας,
  • μετά την έκδοση της πιο πάνω άδειας σύστασης της νέας εταιρείας αυτή καταχωρίζεται στο μητρώο ανωνύμων εταιρειών της οικείας νομαρχίας και δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
  • ακολουθεί η λήψη ΑΦΜ (εφόσον συστήνεται νέα εταιρεία), η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της νέας εταιρείας, η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σε πρώτη συνεδρίαση για την εκλογή προέδρου, αντιπροέδρου και διευθύνοντος συμβούλου και στη συνέχεια οι εγγραφές σύστασης της εταιρείας στα λογιστικά βιβλία αυτής.

Αποδείξεις δαπανών
Ο κ. Μάνος Μπίλλης ερωτά:
«Οι αποδείξεις δαπανών για το οικονομικό έτος 2011 αναγνωρίζονται όταν η δήλωση δοθεί εκπρόθεσμα μέσα στο έτος 2012;».
Απάντηση: Οι αποδείξεις δαπανών αναγνωρίζονται εφόσον υποβληθούν με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Φορολογία επικαρπίας
Ο κ. Δημήτρης Αράπογλου ερωτά:
«Εχω την ψιλή κυριότητα σε επαγγελματικό ακίνητο που έχω αποκτήσει με δάνειο και το οποίο ενοικιάζω. Ωστόσο έχω παραχωρήσει την επικαρπία με συμβολαιογραφική πράξη στην πεθερά μου. Ποιος είναι υπόχρεος να δηλώσει τα μισθώματα στη φορολογική του δήλωση;».
Απάντηση: Αν έχετε μεταβιβάσει το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας, σε φόρο θα υπαχθεί ο επικαρπωτής του ακινήτου. Αν όμως έχετε μεταβιβάσει το ενοχικό δικαίωμα ενάσκησης της επικαρπίας τότε σε φόρο θα υπαχθεί ο κύριος του ακινήτου.

Πληρωμή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
Η κυρία Μάρθα Κατέβα ερωτά:
«Είμαι δημοτική υπάλληλος. Μου έγινε παρακράτηση φόρου ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στα εισοδήματά μου μέσα από τον μισθό μου για το εισόδημα του 2011. Η παρακράτηση φαίνεται και στη βεβαίωση αποδοχών που έλαβα. Γιατί μου έγινε εκκαθάριση του ίδιου φόρου όταν υπέβαλα τη φορολογική μου δήλωση;».
Απάντηση: Η εισφορά αλληλεγγύης του 2011 εισπράχθηκε από το Δημόσιο με παρακράτηση από τους μισθούς και τις συντάξεις που καταβλήθηκαν κατά το έτος αυτό. Η εισφορά αυτή για το έτος 2012 εισπράττεται από το Δημόσιο με τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012. Η απάντηση αυτή ισχύει και για το σχετικό ερώτημα που υπεβλήθη από τον κ. Σωτήρη Μασιάκο.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk