Δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη

Μια δεύτερη ευκαιρία να υπαχθούν ξανά στην ευνοϊκή ρύθμιση του 2010 για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Οσοι ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μπορούν να καταβάλουν το χρέος τους από 2 ως και 45 δόσεις και μάλιστα με έκπτωση των προσαυξήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και να αποφύγουν πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Για την πληρωμή παλιών χρεών (που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα) το υπουργείο Οικονομικών με απλές ερωτήσεις και απαντήσεις διευκρινίζει τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και γι’ αυτούς που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και λόγω αδυναμίας σταμάτησαν να πληρώνουν.

Μια δεύτερη ευκαιρία να υπαχθούν ξανά στην ευνοϊκή ρύθμιση του 2010 για την τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων χρεών στην Εφορία δίνει το υπουργείο Οικονομικών. Οσοι ζητήσουν να υπαχθούν στη ρύθμιση μπορούν να καταβάλουν το χρέος τους από 2 ως και 45 δόσεις και μάλιστα με έκπτωση των προσαυξήσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και να αποφύγουν πλειστηριασμούς και κατασχέσεις. Για την πληρωμή παλιών χρεών (που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα) το υπουργείο Οικονομικών με απλές ερωτήσεις και απαντήσεις διευκρινίζει τι ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμη και γι’ αυτούς που έχουν υπαχθεί σε παλαιότερη ρύθμιση και λόγω αδυναμίας σταμάτησαν να πληρώνουν.
1. Σε περίπτωση απώλειας νομοθετικής ρύθμισης, μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;
Η επανένταξη σε απολεσθείσα ρύθμιση είναι δυνατή μόνο αν το προβλέπει η διάταξη του νόμου. Σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, προβλέπεται δυνατότητα χορήγησης δύο ακόμη διευκολύνσεων. Στη ρύθμιση του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010 προβλέπεται η επανένταξη με προϋποθέσεις σε λιγότερες ή περισσότερες δόσεις.

2. Σε ποια περίπτωση δεν αποδίδονται τυχόν επιστροφές φόρων κτλ. στους δικαιούχους;
– Οταν οι δικαιούχοι οφείλουν στο Δημόσιο, οι τυχόν απαιτήσεις κατά του Δημοσίου πρέπει να συμψηφιστούν αυτεπάγγελτα. Ο συμψηφισμός συντελείται με τις προσαυξήσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία συνάντησης των ανταπαιτήσεων.
– Οταν το ποσό που πρέπει να επιστραφεί είναι κάτω των πέντε ευρώ, εκτός και αν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

3. Η έκθεση κατάσχεσης σημαίνει και πλειστηριασμό;
Οχι. Μετά την επιβολή της κατάσχεσης κινητού ή ακινήτου, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ εκδίδει πρόγραμμα πλειστηριασμού, στο οποίο ορίζεται η ημερομηνία διενέργειάς του εντός συγκεκριμένης σύντομης προθεσμίας. Εν τω μεταξύ ο οφειλέτης του Δημοσίου μπορεί έπειτα από αίτησή του να υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των χρεών ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση επιτυγχάνοντας και την αναστολή εκτέλεσης του σχετικού προγράμματος. Η κυριότητα πλειστηριασθέντος ακινήτου μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή μετά τη μεταγραφή της περίληψης της έκθεσης κατακύρωσης στο οικείο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολογικό γραφείο όπου υφίσταται. Ως τότε η κυριότητα του ακινήτου παραμένει στον ως τότε κύριο του ακινήτου.

4. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο ληξιπρόθεσμο χρέος;
Για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προϊσταμένου της ΔΟΥ, τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 9 του ΝΔ 356/1974 (ΚΕΔΕ) και είναι:
– Κατάσχεση κινητών είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων γενικώς κυριότητας του οφειλέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.
– Κατάσχεση ακινήτων.
– Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δυνατή η λήψη σε βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών ασφαλιστικών και δικαστικών μέτρων, όπως η ποινική δίωξη σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής απόφασης.

5.
Πότε παραγράφεται το δικαίωμα επιστροφής αξίωσης κατά του Δημοσίου;
– Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά τον νόμο καταβληθέντος σε αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη από της καταβολής.
– Χρηματική απαίτηση για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής υπόκειται σε παραγραφή πέντε έτη από την έκδοση αυτού.

6. Λαμβάνονται υπόψη για χορήγηση φορολογικής ενημερότητας (ΑΦΕ) οφειλές προς τρίτους;
Ναι, λαμβάνονται υπόψη οι οφειλές προς δήμους, κοινότητες και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Δεν λαμβάνονται όμως οι οφειλές προς τους λοιπούς τρίτους και τα νομικά πρόσωπα.

7.
Ρυθμίζονται οφειλές υπέρ τρίτων βεβαιωμένες στις ΔΟΥ;
Είναι δυνατή η ρύθμιση από τα αρμόδια όργανα οφειλών προς τρίτους βεβαιωμένων στις ΔΟΥ και ισχύει ό,τι και για τα χρέη προς το Δημόσιο.

8. Μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για την είσπραξη οφειλών υπέρ τρίτων και νομικών προσώπων βεβαιωμένων στις ΔΟΥ;
Ναι, μπορούν να ληφθούν τα προβλεπόμενα από τον ΚΕΔΕ μέτρα για είσπραξη των οφειλών υπέρ τρίτων και νομικών προσώπων, εκτός από κατάσχεση σε μισθούς και συντάξεις.
9. Μπορούν να ρυθμιστούν χρέη πτωχών οφειλετών προς το Δημόσιο;
Ναι, με τους παρακάτω τρόπους:
– Μέσω της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2386/1996.
– Μέσω του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με τις ίδιες ως άνω διατάξεις, όταν το σύνολο της βασικής οφειλής είναι μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ.
– Μέσω των εκάστοτε αρμοδίων, αναλόγως ποσού, οργάνων για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

10. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό οφειλής προς το Δημόσιο για το οποίο μπορεί να ασκηθεί ποινική δίωξη οφειλέτη;
Ποινική δίωξη μπορεί να ασκηθεί εφόσον το συνολικό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το Δημόσιο από κάθε αιτία, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους τόκων ή προσαυξήσεων, υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ.

11. Γίνονται διευκολύνσεις για την καταβολή οφειλών;
Οι υπόχρεοι οι οποίοι αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μπορούν να υποβάλουν στη ΔΟΥ όπου είναι βεβαιωμένες οι οφειλές αίτηση υπαγωγής σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής αυτών. Η αίτηση βαρύνεται με παράβολο ανάλογο του ύψους της οφειλής.
Οι βεβαιωμένες οφειλές ως 30.9.2010 ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3888/2010 σε μηνιαίες δόσεις από δύο ως σαράντα πέντε, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής σε ποσοστό από 95% ως 50%, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγονται από τον οφειλέτη.
Γενικότερα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δύναται να υπαχθούν σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του Ν. 2648/1998, όπως ισχύουν.
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάγονται σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής εξακολουθούν να επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, με μειωμένο ωστόσο ποσοστό έναντι της ισχύουσας κατά 30% και με την προϋπόθεση της συνέπειας του οφειλέτη ως προς την καταβολή των μηνιαίων δόσεων.
Επίσης παρέχεται έκπτωση των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που αναλογούν στην τελευταία δόση της διευκόλυνσης μέχρι ποσοστού 40% των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής που υπάγεται σε αυτήν.
Ακόμη, οφειλές που προέρχονται από καταλογισμό συντάξεων, αποδοχών και λοιπών βοηθημάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως δεν επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής από τον χρόνο έκδοσης της απόφασης διευκόλυνσης και εντεύθεν.

12. Ποιο είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;
Δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, το εναπομείναν ποσό όμως από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

Πώς θα πλήρωσετε τις δόσεις
Σε επτά μηνιαίες δόσεις μπορούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι που έχουν οικογενειακό εισόδημα ως 60.000 ευρώ τον φόρο εισοδήματος.
Οι εφορίες ενημερώνουν τον κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά για τον αριθμό και το ύψος των δόσεων, ενώ η ενημέρωση των φορολογουμένων θα γίνεται και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης ή τον ΑΦΜ.
Ο φόρος που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά (φόρος εισοδήματος, έκτακτη εισφορά, τέλος επιτηδεύματος) θα αποπληρώνεται πλέον το ανώτερο σε 7 μηνιαίες δόσεις έναντι 3 διμηνιαίων που ίσχυε ως τώρα.
Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί ως τις 31 Αυγούστου 2012, ενώ η τελευταία ως τις 28 Φεβρουαρίου 2013.
Πιο αναλυτικά όπως προβλέπεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών:
– Η πληρωμή του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να γίνει ως σε 7 μηνιαίες δόσεις για όσους δήλωσαν εφέτος οικογενειακό εισόδημα ως 60.000 ευρώ, αρχής γενομένης από τη δόση που λήγει στις 31 Αυγούστου 2012. Η τελευταία δόση για λόγους ορθής δημοσιονομικής διαχείρισης δεν θα ξεπερνά τον Φεβρουάριο του 2013.
– Οσοι φορολογούμενοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 30 Ιουνίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο ποσό σε 7 δόσεις από τις 31 Αυγούστου 2012.
– Οσοι έχουν καταβάλει την πρώτη δόση στις 31 Ιουλίου 2012 μπορούν να πληρώσουν το υπόλοιπο σε 6 δόσεις από τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
– Για όσους φορολογουμένους η εκκαθάριση γίνεται με ημερομηνία μετά την 31 Αυγούστου 2012 ο φόρος μπορεί να πληρωθεί σε τόσες ισόποσες δόσεις όσοι είναι οι μήνες που απομένουν μετά την ημερομηνία βεβαίωσης και ως τον Φεβρουάριο του 2013.
– Ο φόρος που μπορεί να ρυθμιστεί με το προτεινόμενο καθεστώς δόσεων πρέπει να είναι πάνω από 300 ευρώ. Το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος οφείλει ως και 300 ευρώ, η οφειλή εξοφλείται εφάπαξ στο τέλος του δεύτερου μήνα μετά τον μήνα βεβαίωσης.
– Αν ο φόρος υπερβαίνει τα 300 ευρώ, τότε η οφειλή μπορεί να εξοφληθεί σε όσες δόσεις προβλέπει η ρύθμιση (π.χ. η οφειλή 350 ευρώ με ημερομηνία βεβαίωσης 17 Ιουλίου 2012 μπορεί να εξοφληθεί σε 7 δόσεις των 50 ευρώ από 31.8.2012 ως 28.2.2013).
– Οι δόσεις δεν καλύπτουν τυχόν οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.
– Οσοι επιθυμούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους εφάπαξ μπορούν να το πράξουν εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση 1,5%.
– Στο καθεστώς των δόσεων δεν υπάγονται όσοι φορολογούμενοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk