Διακόπηκε η αξιολόγηση ΑΕΙ-ΤΕΙ

Έκκληση για ανασύσταση των υπηρεσιών της και στήριξη του έργου της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών έχει σταματήσει, απευθύνει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας (ΑΔΙΠ) με την εφετινή έκθεση της

Έκκληση για ανασύσταση των υπηρεσιών της και στήριξη του έργου της αξιολόγησης των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, που λόγω διοικητικών δυσλειτουργιών έχει σταματήσει, απευθύνει η Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας (ΑΔΙΠ) με την εφετινή έκθεση της.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, λόγω της μη εφαρμογής του νέου Νόμου Πλαισίου για τα ΑΕΙ, με τον οποίο γίνονταν αλλαγές και στην λειτουργία της Αρχής, της έλλειψης διοίκησης, αλλά και της έλλειψης προσωπικού, η ΑΔΙΠ ουσιαστικά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το έργο της την προηγούμενη χρονιά. Η αξιολόγηση των τμημάτων σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ έχει σταματήσει!

Στην έκθεση σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί συνολικά 448 εσωτερικές αξιολογήσεις από το σύνολο των 520 ακαδημαϊκών Τμημάτων Α.Ε.Ι., ενώ υπολείπονται 72 Τμήματα που δεν έχουν αξιολογηθεί.

Ωστόσο μόνον 171 τμήματα των ΑΕΙ ολοκλήρωσαν την εξωτερική αξιολόγηση, ενώ έχουν προγραμματισθεί μόνο τρεις επιπλέον εξωτερικές αξιολογήσεις μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου του 2012.

Ο νέος πρόεδρος
Η έκθεση της ΑΔΙΠ συντάχθηκε τον Ιούνιο, αλλά δίνεται τώρα στη δημοσιότητα. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του «Βήματος» το όνομα του νέου προέδρου της ΑΔΙΠ που θα αντικαταστήσει τον παραιτηθέντα κ. Σπ. Αμούργη θα ανακοινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς στις προτεραιότητες του νέου υπουργού Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου, είναι η ανασύσταση της Αρχής, ώστε να αναλάβει εκτός της αξιολόγησης και τον συντονισμό του τεράστιου έργου του σχεδίου «Αθηνά» για την χωροταξική αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Στη λίστα, από την οποία θα επιλέξει ο υπουργός Παιδείας, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται τα ονόματα τριών επιφανών Ελλήνων πανεπιστημιακών του εξωτερικού (ένας από τις ΗΠΑ και δύο από χώρες της Ευρώπης).

Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων
Η απουσία εξωτερικών αξιολογήσεων, πάντως, απειλεί και με σοβαρές οικονομικές συνέπειες. Όπως σημειώνεται στην έκθεση της ΑΔΙΠ «οι εξωτερικές αξιολογήσεις των Τμημάτων Α.Ε.Ι. θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 31/12/2012, ειδάλλως θα απενταχθούν 1,150 δισ ευρώ από το ΕΣΠΑ για την Ανώτατη Εκπαίδευση, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση»!

«Οπωσδήποτε», αναφέρεται στην έκθεση, «τα σοβαρά θεσμικά προβλήματα που έχουν προκύψει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 εξαιτίας της αδυναμίας συγκρότησης απαρτίας και λήψης σύννομων αποφάσεων για εξωτερικές αξιολογήσεις έχουν πλέον οδηγήσει την Αρχή στην αναστολή των εξωτερικών αξιολογήσεων μετά την πραγματοποίηση όσων έχουν ήδη νομοτύπως εγκριθεί.
Υπογραμμίζεται ότι η διακοπή των αξιολογήσεων, πέραν των άλλων προβλημάτων οδηγεί σε αδιέξοδο τα Τμήματα εκείνα που, αν και έχουν καταθέσει Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης, δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί, καθώς η έγκριση των ερευνητικών τους πόρων ή/και των μεταπτυχιακών τους προγραμμάτων προϋποθέτει, σύμφωνα με το νέο Νόμο 4009/2011 ή/και τους κανονισμούς της Ε.Ε., την ολοκλήρωση της εξωτερικής τους αξιολόγησης».

«Οι θεσμικές εξελίξεις που ακολούθησαν οδήγησαν την Α.ΔΙ.Π. να αναστείλει την υλοποίηση των περισσότερων πακέτων εργασίας (εκτός από εκείνα που αφορούν τις αξιολογήσεις που είχαν ήδη εγκριθεί και την αντιμετώπιση πάγιων ή τρεχουσών δαπανών για την ομαλή λειτουργία της Υπηρεσίας), εν αναμονή της ανασύστασης της Αρχής σύμφωνα με τον νέο Νόμο 4009/2011», σημειώνεται σε άλλο σημείο της έκθεσης.

Οι προτάσεις της ΑΔΙΠ

Μετά από αυτά η Αρχή περιορίζεται φέτος στην έκθεσή της σε μερικές γενικές παρατηρήσεις για την ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Συγκεκριμένα προτείνει ξανά:

• Περιορισμό της αδικαιολόγητης γεωγραφικής διασποράς των Α.Ε.Ι. και των Τμημάτων τους και των άκριτων «πληθωριστικών» τάσεων σε πλήθος τμημάτων και κατευθύνσεων.

• Αποσαφήνιση των ορίων μεταξύ προ- και μετα-πτυχιακής εκπαίδευσης.

• Αναθεώρηση των κριτηρίων εισαγωγής των φοιτητών με ευθύνη των Α.Ε.Ι.

• Αποσαφήνιση της διακριτής ταυτότητας μεταξύ προγραμμάτων σπουδών των Τ.Ε.Ι. και εκείνων των Πανεπιστημίων, καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων.

• Ανάπτυξη ερευνητικής πολιτικής και ενίσχυση της χρηματοδότησης της έρευνας.

• Καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για την κατανομή της χρηματοδότησης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Τήρηση της αναλογίας φοιτητών και μόνιμου διδακτικού προσωπικού στα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές

• Αναβάθμιση και υποστήριξη των υποδομών διδασκαλίας και έρευνας.

• Κάλυψη ελλείψεων σε τεχνικό προσωπικό.

• Καλύτερος συντονισμός και παρακολούθηση του εκπαιδευτικού έργου των διαφόρων ακαδημαϊκών Μονάδων σε επίπεδο ιδρύματος

Ακόμη προτείνει:

• Χάραξη ερευνητικής στρατηγικής, που θα περιλαμβάνει την οργάνωση, το συντονισμό και την παρακολούθηση του ερευνητικού έργου.

• Ενίσχυση της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μέσω συμμετοχής σε συνέδρια, μετακινήσεων για ερευνητικούς σκοπούς, φιλοξενίας ερευνητών από άλλα Ιδρύματα κλπ.

• Θέσπιση της υποχρεωτικής παρακολούθησης των μαθημάτων από τους φοιτητές.

• Ενδυνάμωση αμοιβαίων δεσμών συνεργασίας με επαγγελματικές ενώσεις και άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

• Ανάγκη αποσαφήνισης στόχων και εξορθολογισμού προγραμμάτων και «κατευθύνσεων» σε συνάρτηση με το εθνικό πλαίσιο προσόντων, τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις ανάγκες της κοινωνίας.

• Εισαγωγή σύγχρονης εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, που θα ενισχύσει την ανάπτυξη ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία και της κριτικής σκέψης.

• Ενίσχυση της χρήσης νέων τεχνολογιών και πολλαπλής βιβλιογραφίας, κατά περίπτωση.

• Προσφορά συμβουλευτικής στήριξης.

• Εξορθολογισμό της μεθόδου αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών σε όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

• Σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία.

• Ανάπτυξη συνεργασιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Τόνωση των ερευνητικών δυνατοτήτων στο νέο προσωπικό.

• Περισσότερη ενημέρωση και καθοδήγηση ως προς την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Αφιερώματα
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk