• Αναζήτηση
 • Εγκρίθηκε η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τον ΔΟΛ

  Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ», ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Το περιεχόμενο του πληροφοριακού δελτίου σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια πρόταση του κ. Σταύρου Ψυχάρη προς τους μετόχους της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ», ενέκρινε μεταξύ άλλων η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Παράλληλα ενέκρινε την ανάληψη της διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η εταιρεία «T-FUNDS ΑΕΔΑΚ» από την εταιρεία «ΤΤ ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ». Επίσης ενέκρινε την τροποποίηση της απόφασης βάσει της οποίας η προθεσμία υποβολής στην ΕΚ της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω απόφασης, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρατείνεται για ένα μήνα, ήτοι έως την 31.7.2012.
  Την ίδια στιγμή αποφάσισε την ανάκληση των αδειών λειτουργίας της «ΜΠΡΟΖΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ», με έδρα τη Θεσσαλονίκη και την άδεια λειτουργίας ως προς την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της εταιρείας «I-DEAL ΑΕΠΕΥ» κατόπιν σχετικού αιτήματός της.
  Επίσης επέβαλε πρόστιμο € 75.000 στην εταιρία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ» γιατί δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 και € 10.000 στην εταιρία «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΤΕ» διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2009, που δημοσιεύτηκαν στις 31.3.2010, κατά παράβαση του ν.3556/2007.
  Επέβαλε επίσης πρόστιμο € 4.000 στην εταιρεία «MARFIN INVESTMENT GROUP AE» διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα σημαντική μεταβολή συμμετοχής μετόχου της, κατά παράβαση του σχετικού νόμου, .€ 3.000 στην εταιρεία «ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣΣ ΠΑΕ» διότι προέβη σε δημόσια προσφορά μετοχών χωρίς να έχει δημοσιεύσει ενημερωτικό δελτίο, € 2.000 στην εταιρία «ALLIANZ ΑΕΔΑΚ» για ελλιπή ενημέρωση των μεριδιούχων σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της και € 1.500 στον κ. Οδυσσέα Κυριακόπουλο, μέτοχο της εταιρείας «S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ», διότι ανήγγειλε εκπρόθεσμα μεταβολή συμμετοχής του επί των δικαιωμάτων ψήφου της παραπάνω εταιρείας.
  Την ίδια στιγμή το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών ενημερώθηκε για την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρίας «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ A.Β.Ε.E.» από € 0,90 σε € 0,98 και β) την μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της ίδιας εταιρίας από € 0,98 σε € 0,90 και την επιστροφή ποσού € 0,08 ανά μετοχή στους μετόχους της με καταβολή μετρητών. Ως ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των υφισταμένων μετοχών με τελική ονομαστική αξία μετοχής € 0,90 και ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος επιστροφής κεφαλαίου ορίστηκε η 4η Ιουλίου 2012. Δικαιούχοι της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ως κάτοχοι των μετοχών κατά την 6η Ιουλίου 2012.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΑ ενέκρινε επίσης την επέκταση της υπηρεσίας TRS για την κάλυψη των συναλλαγών του δικτύου ΧΝΕΤ χωρίς πρόσθετη χρέωση.
  και τα νέα αναβαθμισμένα προϊόντα στατιστικής πληροφόρησης καθώς και την πολιτική διάθεσής τους για όλες τις κατηγορίες πελατών (Μέλη, Εκδότριες, Επενδυτικό Κοινό και Πανεπιστημιακή Κοινότητα).
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Μαχητικά και ιστιοφόρα Τα τουρκικά πολεμικά αεροσκάφη περνούσαν συνέχεια πάνω από την Ικαρία. Μια μαυροντυμένη γυναίκα με ροζιασμένο πρόσωπο και τα κατάλευκα... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk