Υψηλή κερδοφορία για τα ΕΛΠΕ παρά τη μείωση της ζήτησης πετρελαιοειδών

Η εγχώρια μειωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών (-12%) το πρώτο τρίμηνο του 2012 αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση των ενδεικτικών διεθνών περιθωρίων διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια (FCC) με αποτέλεσμα τα Ελληνικά Πετρέλαια να ανακοινώσουν ικανοποιητικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2012

Η εγχώρια μειωμένη ζήτηση πετρελαιοειδών (-12%) το πρώτο τρίμηνο του 2012 αντισταθμίστηκε από τη βελτίωση των ενδεικτικών διεθνών περιθωρίων διύλισης για σύνθετα διυλιστήρια (FCC) με αποτέλεσμα τα Ελληνικά Πετρέλαια να ανακοινώσουν ικανοποιητικά μεγέθη για το πρώτο τρίμηνο του 2012.

Οπως αναφέρει η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, η αυξημένη φορολογία έστρεψε τους καταναλωτές σε άλλες επιλογές (κυρίως ηλεκτρικό ρεύμα), αλλά παρά την αρνητική συγκυρία, ο όμιλος διατήρησε τη θετική του επίδοση με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA στα 75 εκατ. ευρώ (+5% έναντι του πρώτου τριμήνου 2011), κυρίως λόγω μείωσης εξόδων, των έργων βελτίωσης ανταγωνιστικότητας και αυξημένων εξαγωγών.
Τα Συγκρίσιμα Καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 45 εκατ. ευρώ (+1% έναντι του πρώτου τριμήνου 2011), επηρεασμένα από τη συνεισφορά των συμμετοχών σε ΔΕΠΑ και Elpedison και τα μειωμένα χρηματοοικονομικά έξοδα λόγω μειωμένου κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με πέρυσι.

Τα δημοσιευμένα Καθαρά κέρδη κατήλθαν σε 71 εκατ. ευρώ (πρώτο τρίμηνο 2011: 119 εκατ. ευρώ), επηρεασμένα από κέρδη αποτίμησης αποθεμάτων ύψους 41 εκατ. ευρώ (έναντι 93 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2011). Οπως αναμενόταν, η αύξηση στις τιμές αργού και τα αποθέματα πετρελαίου θέρμανσης αύξησαν τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης στο πρώτο τρίμηνο του 2012 σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2011, αυξάνοντας τον Καθαρό Δανεισμό από το τέλος του έτους στα 2,3 δισ. ευρώ και το δείκτη μόχλευσης Δανεισμού / Απασχολούμενων Κεφαλαίων στο 48%, στα ίδια επίπεδα με το πρώτο τρίμηνο του 2011.

Η αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης, με 11 από τις 12 βοηθητικές μονάδες σε λειτουργική ετοιμότητα (Ready For Start Up). Οι αναβαθμισμένες μονάδες ατμοσφαιρικής απόσταξης, η νέα μονάδα κενού, καθώς και οι μονάδες υδρογόνου και ανάκτησης θείου έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία επιτυχώς, ενώ οι υπόλοιπες μονάδες παραγωγής (υδρογονοπυρόλυσης και θερμικής πυρόλυσης) αναμένεται να βρίσκονται σε ετοιμότητα λειτουργίας εντός των επομένων εβδομάδων. Η προμήθεια αργού για το διυλιστήριο Ελευσίνας έχει περιληφθεί στον προγραμματισμό Εφοδιασμού & Εμπορίας για το δεύτερο τρίμηνο, ενώ οι γραμμές κεφαλαίου κίνησης έχουν προσαρμοστεί για τη σταδιακή ένταξη του διυλιστηρίου σε πλήρη εμπορική λειτουργία εντός των επομένων μηνών.

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ εισήλθε στο δεύτερο στάδιό της, με 17 υποψήφιους επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 14 από αυτούς να προκρίνονται στον πρώτο γύρο κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών.

Η αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών με λήξη μεταξύ τετάρτου τριμήνου 2012 – πρώτου τριμήνου 2013 βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τις πιστώτριες τράπεζες. Η ολοκλήρωση της κατασκευής και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αναμένεται να οδηγήσει σε θετικές ταμειακές ροές από το τέλος του δεύτερου τριμήνου, με μείωση του δανεισμού να προγραμματίζεται στους επόμενους 12 – 24 μήνες.

Στο πλαίσιο των δράσεων βελτίωσης λειτουργίας ο όμιλος μείωσε περαιτέρω τα έξοδα προσωπικού στο πρώτο τρίμηνο, μέσω εφαρμογής προγράμματος εθελουσίας εξόδου με επιπλέον ετήσια οφέλη της τάξης των 6 εκατ. ευρώ.Η συνολική ετήσια εξοικονόμηση από τα προγράμματα τετάρτου τριμήνου 2011 και πρώτου τριμήνου 2012 ανήλθε στα 32 εκατ. ευρώ.

Ο κ. Γιάννης Κωστόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων δήλωσε:

«Παρά τις επιδεινούμενες συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας και το αδύναμο περιβάλλον διύλισης, καταφέραμε να διατηρήσουμε θετικές επιδόσεις. Η προσήλωση στη λειτουργική αριστοποίηση και στον έλεγχο δαπανών μέσω μετασχηματισμού, αποδίδει πλέον σημαντική βελτίωση στην ανταγωνιστικότητά μας. Η έναρξη λειτουργίας του διυλιστηρίου Ελευσίνας στις επόμενες εβδομάδες θα σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής για τον όμιλο, επαναπροσδιορίζοντας τη θέση των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στο διεθνή ανταγωνισμό, αυξάνοντας της εξωστρέφεια και τις χρηματοροές μας. Σε ένα δυσχερές περιβάλλον ρευστότητας, η βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων μας, η αριστοποίηση κεφαλαίου κίνησης, ο προγραμματισμός ταμειακών ροών, η διαχείριση κινδύνων καθώς και η συντηρητική πιστωτική πολιτική απεδείχθησαν καθοριστικοί παράγοντες, που μας επέτρεψαν να διατηρήσουμε τον ισχυρό μας ισολογισμό και να ολοκληρώσουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα, θέτοντας τις βάσεις για βελτιωμένα αποτελέσματα στο άμεσο μέλλον και τη μεσοπρόθεσμη μείωση του δανεισμού μας».


Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων των επιχειρηματικών κλάδων
:

ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΑ
Η αύξηση των εξαγωγών, η αριστοποίηση Εφοδιασμού & Εμπορίας, η αποτελεσματική διαχείριση κινδύνου και κυρίως η συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών (σταθερά έξοδα μειωμένα κατά 15%), οδήγησαν τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA της εγχώριας διύλισης στα 56 εκ. (πρώτο τρίμηνο 2011:41 εκ.). Ο υψηλότερος βαθμός λειτουργίας του διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης οδήγησε σε αυξημένη παραγωγή και εξαγωγές, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν μείωση. Η δραστηριότητα της ΟΚΤΑ στην π.Γ.Δ.Μ. συνεισέφερε 1 εκ. στα κέρδη EBITDA του Ομίλου, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 7%.

ΕΓΧΩΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ
Οι συνθήκες της Ελληνικής οικονομίας και η μειωμένη ζήτηση συνέχισαν να επηρεάζουν την Εγχώρια Εμπορία (ΕΚΟ & ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ). Παρά τα αυξημένα μερίδια αγοράς και τη μείωση του λειτουργικού κόστους, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 5 εκ. (πρώτο τρίμηνο 2011:12 εκ.) Η αποτελεσματική εμπορική πολιτική και η ορθή διαχείριση εκπτώσεων οδήγησαν στη σταθεροποίηση των περιθωρίων.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ
Οι αρνητικές συνθήκες στις περισσότερες από τις διεθνείς αγορές που δραστηριοποιούμαστε άσκησαν πίεση στα περιθώρια. Η βελτίωση των μεριδίων αγοράς στο Μαυροβούνιο και τη Βουλγαρία διατήρησαν τα κέρδη EBITDA της Διεθνούς Εμπορίας στα 7 εκ.

ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ
Η αργή ανάκαμψη των περιθωρίων πολυπροπυλενίου και οι προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στις μονάδες πετροχημικών της Θεσσαλονίκης οδήγησαν τα κέρδη EBITDA στα 8 εκ. (πρώτο τρίμηνο 2011:18 εκ.)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Η αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και υποκατάστασης του πετρελαίου θέρμανσης, οδήγησαν στην αύξηση των κερδών EBITDA της Elpedison κατά 25% στα 16 εκατ. ευρώ.
Οι υψηλότεροι όγκοι πωλήσεων φυσικού αερίου οδήγησαν σε βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία την ΔΕΠΑ, η συνεισφορά της οποίας στα αποτελέσματα του ομίλου, επηρεασμένη από προβλέψεις για την επίλυση των εκκρεμοτήτων σε διαιτησία με τη ΔΕΗ (υπόκειται σε έγκριση από ΕΓΣ) και λοιπές υποθέσεις που αφορούν προηγούμενα έτη, ανήλθε στα 18 εκατ. ευρώ (έναντι 24 εκ. το πρώτο τρίμηνο του 2011).
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk