Καθαρά κέρδη 54,8 εκατ. ευρώ για τη Λαϊκή Τράπεζα στο α΄ τρίμηνο

Στα 54,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία της Λαϊκής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνο του 2012, στην οποία περιλαμβάνεται όφελος από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 84,7 εκατ. ευρώ

Στα 54,8 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε η καθαρή κερδοφορία της Λαϊκής Τράπεζας στο α΄ τρίμηνο του 2012, στην οποία περιλαμβάνεται όφελος από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους 84,7 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για λογιστικό περιορισμό των επιπτώσεων από τη συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του ελληνικού δημοσίου (PSI).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η τράπεζα, μεσα σε ένα ιδιαίτερα δυσμενές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 ο Όμιλος Λαϊκής Τράπεζας ανακοινώνει:

• Λειτουργικά κέρδη πριν τις προβλέψεις ύψους €96 εκ. το α’ τρίμηνο 2012 έναντι €21 εκ. το δ’ τρίμηνο 2011 και €107 εκ. το α΄ τρίμηνο 2011, αναπροσαρμοσμένα για το κέρδος από πώληση θυγατρικών εταιρειών.

• Συνολικά έσοδα ύψους €247 εκ. αυξημένα κατά 25% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011.

• Συνολικά λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται στα €148 εκ. μειωμένα κατά 16% σε σχέση με το τελευταίο τρίμηνο του 2011 και 6% σε ετήσια βάση.

• Συνολικές προβλέψεις για τον Όμιλο ύψους €119 εκ. έναντι €78 εκ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2011.

• Συνολικό καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €24 δις, κατά 2% μειωμένο σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

• Συνολικές καταθέσεις ύψους €20 δις αμετάβλητες σε σχέση με τις 31 Δεκεμβρίου 2011.

• Συνολικά καθαρά κέρδη ύψους €54,8 εκ. τα οποία περιλαμβάνουν όφελος από αναβαλλόμενη φορολογία ύψους €84,7 εκ.

Πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης
Ο Όμιλος Λαϊκής Τράπεζας ανακοίνωσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2012, ένα περιεκτικό πλάνο για την κεφαλαιακή του ενίσχυση το οποίο σήμερα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πιο συγκεκριμένα:

• Το ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους €1,8 δις μέσω δικαιωμάτων προτίμησης, έχει εγκριθεί και περιλαμβάνει όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, αναδοχή της έκδοσης από την Κυπριακή Δημοκρατία.

• Η πρόταση για εθελοντική ανταλλαγή σε κύρια βασικά πρωτοβάθμια κεφάλαια σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) των υφιστάμενων αξιογράφων κεφαλαίου ύψους €738 εκ., περιλαμβάνεται στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου και η ανταλλαγή του δευτεροβάθμιου κεφαλαίου ύψους €415 εκ., ήδη διανύει την περίοδο έκφρασης ενδιαφέροντος για συμμετοχή.

• Η διαχείριση της έκθεσης του χαρτοφυλακίου του Ομίλου έχει αποφέρει μέχρι στιγμής 9% μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού σε ετήσια βάση.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του πλάνου κεφαλαιακής ενίσχυσης στο σύνολό του, αναμένεται να διαμορφώσει το σύνολο των αναμορφωμένων εποπτικών κεφαλαίων σε €2,6 δις στις 31 Μαρτίου 2012.

Αντίστοιχα ο αναμορφωμένος δείκτης κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΑΤ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 9,2%, ενώ ο δείκτης βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων αναμένεται να διαμορφωθεί σε 10,2% και ο δείκτης συνολικών εποπτικών κεφαλαίων σε 10,3%, καθιστώντας την κεφαλαιακή θέση του Ομίλου πλήρως σύμφωνη με τις ρυθμιστικές και εποπτικές απαιτήσεις της ΕΑΤ.

Έσοδα & έξοδα
Το σύνολο των εσόδων του α΄ τριμήνου 2012 διαμορφώθηκε σε €247 εκ. έναντι €198 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2011, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Σε ετήσια βάση τα συνολικά έσοδα αναπροσαρμοσμένα για το κέρδος από την πώληση θυγατρικών εταιρειών ήταν 7,5% χαμηλότερα.
Τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) μειώθηκαν 2% σε ετήσια βάση και 14% σε τριμηνιαία βάση σε €177 εκ. το α’ τρίμηνο 2012, αντικατοπτρίζοντας την απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αλλά και την επιδείνωση του περιθωρίου καταθέσεων σε Ελλάδα και Κύπρο.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο κέρδους (ΝΙΜ) ανήλθε σε 2,38% αυξημένο κατά 46 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της επιτυχημένης προσπάθειας για ανατιμολόγηση του περιθωρίου των δανείων σε όλες τις περιοχές που ο Όμιλος έχει παρουσία.

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε €40 εκ. το α’ τρίμηνο 2012, 13% χαμηλότερα σε ετήσια βάση και 9% χαμηλότερα σε τριμηνιαία βάση σε σχέση με το δ’ τρίμηνο 2011. Η χαμηλή δραστηριότητα στις αγορές κεφαλαίου και στις τραπεζικές δραστηριότητες είναι οι βασικοί λόγοι για την πτώση των εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες.

Πρόγραμμα περικοπών

Το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Όμιλος για τον εξορθολογισμό των δαπανών έχει αρχίσει να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα το α΄ τρίμηνο 2012 ανήλθαν σε €148 εκ., μειωμένα κατά 6% σε ετήσια βάση και 16% σε τριμηνιαία βάση.

Το κόστος από τα έξοδα προσωπικού σε επίπεδο Ομίλου το α΄ τρίμηνο 2012 ανήλθε σε €89 εκ., έναντι €97 εκ. το α΄ τρίμηνο 2011 και €103 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2011. Η μέχρι τώρα πραγματοποιηθείσα συρρίκνωση των εξόδων προσωπικού μεταφράζεται σε 8% μείωση σε ετήσια βάση και 13% σε τριμηνιαία βάση.

Οι προαναφερθέντες ενέργειες είχαν σαν αποτέλεσμα ο δείκτης εξόδων προς έσοδα σε τριμηνιαία βάση να μειωθεί από 89,4% το δ’ τρίμηνο 2011 σε 60% το α’ τρίμηνο 2012. Η προσπάθεια περιορισμού των δαπανών και ο εκτεταμένος έλεγχος του κόστους αποτελεί προτεραιότητα της Διοίκησης του Ομίλου και αναμένεται να αποφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα και τα επόμενα τρίμηνα.

Λειτουργικά κέρδη
Στο τέλος του α΄ τριμήνου 2012 τα κέρδη προ-προβλέψεων του Ομίλου ανήλθαν σε €96 εκ. έναντι €21 εκ. το δ΄ τρίμηνο 2011 και €107 εκ. το α΄ τρίμηνο 2011 αναπροσαρμοσμένα για το κέρδος από την πώληση θυγατρικών εταιρειών.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, συμπεριλαμβανομένης και της επιπρόσθετης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ύψους €84,7 εκ. σε σχέση με μελλοντικά φορολογικά οφέλη από τη φοροαπαλλαγή ζημιών της απομείωσης των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ανήλθαν σε €55 εκ. για το α΄ τρίμηνο 2012, σημειώνοντας πτώση 23% σε σχέση με €71 εκ. το α΄ τρίμηνο 2011.

Δάνεια και καταθέσεις

Το συνολικό καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου σημείωσε μείωση 5% σε ετήσια βάση και 2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε €24,3 δις στις 31 Μαρτίου 2012.

Στην Κύπρο, το καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ανήλθε σε €10,6 δις το α΄ τρίμηνο 2012 παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης κατά 5% των επιχειρηματικών δανείων. Σε τριμηνιαία βάση το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων παρέμεινε σταθερό.

Στην Ελλάδα το καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων μειώθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση και 3% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε €11,5 δις το α’ τρίμηνο 2012.

Το καθαρό χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων του Ομίλου στις 31 Μαρτίου 2012 αποτελείτο από 70% δάνεια προς επιχειρήσεις και 30% δάνεια προς νοικοκυριά. Τα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν σε 18% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και τα καταναλωτικά σε 12% το α’ τρίμηνο 2012.

Οι καταθέσεις παρέμειναν αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση σε €20 δις το α’ τρίμηνο 2012, παρά το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον που επικρατούσε γενικά και ιδιαίτερα στην Ελλάδα.

Σε ετήσια βάση οι καταθέσεις σημείωσαν μείωση 16%, κυρίως λόγω της μείωσης των καταθέσεων στην Ελληνική αγορά.

Ποιότητα ενεργητικού
Το α΄ τρίμηνο 2012, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων του Ομίλου ανήλθε σε 16,0%, αυξημένος σε σχέση με 13,9% στις 31 Δεκεμβρίου 2011.

Στην Κύπρο τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια το α΄ τρίμηνο 2012 αυξήθηκαν κατά €141εκ., οδηγώντας τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στο 9,4% αυξημένο κατά 130 μονάδες βάσης σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο 2011.

Στην Ελλάδα λόγω της συνεχούς επιδεινούμενης κρίσης, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων αυξήθηκε σε 22,8% το α’ τρίμηνο 2012, αυξημένος κατά 330 μονάδες βάσης έναντι του δ΄ τριμήνου 2011.

Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παρουσίασαν πτώση €23 εκ. το α΄ τρίμηνο 2012, έχοντας ως αποτέλεσμα ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων να μειωθεί κατά 50 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση και κατά 140 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση σε 10,3%.

Κάτω από το πρίσμα του ευρύτερου συνεχιζόμενου δυσμενούς χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας, οι προβλέψεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 51% σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2011.

Ο δείκτης κάλυψης του Ομίλου ανήλθε σε 48,3% στις 31 Μαρτίου 2012, από τους υψηλότερους ανάμεσα στις Ελληνικές και Κυπριακές τράπεζες.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία