Ελληνική Τράπεζα: Πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 66 εκατ. ευρώ

Πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 66 εκατ. ευρώ υλοποιεί ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών της, μετά τις ζημιές από την περιορισμένη έκθεσή της σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 66 εκατ. ευρώ υλοποιεί ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών της, μετά τις ζημιές από την περιορισμένη έκθεσή της σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου.

Την πορεία της τράπεζας παρουσίασε η διοίκησή της στη γενική συνέλευση των μετόχων της που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη στη Λευκωσία.

Οπως επεσήμανε στους μετόχους η διοίκηση της τράπεζας, ο όμιλος, ενεργώντας προληπτικά και λαμβάνοντας τα μηνύματα των αγορών, διαχειρίζεται με κάθε σύνεση τις επενδύσεις του και καθόλη τη διάρκεια του 2011 διατήρησε σε ικανοποιητικό επίπεδο τη ρευστότητά του.
Μικρές επιπτώσεις από το PSI

Οπως αναφέρθηκε, η Ελληνική Τράπεζα έχει περιορισμένη έκθεση σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, ο όμιλος αναγνώρισε απομείωση συνολικής αξίας €77 εκατ. που αντιπροσωπεύει το 70% της ονομαστικής αξίας των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου που κατείχε.

Λαμβάνοντας υπόψη και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, ο Όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας στις 31 Δεκεμβρίου 2011 παρουσίασε ζημίες πριν τη φορολογία ύψους €87 εκατ. σε σύγκριση με κέρδη €15 εκατ. το 2010.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας δρ Ανδρέας Παναγιώτου αναφέρθηκε στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ενδυνάμωση και θωράκιση της θέσης του ομίλου και της αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλήσεων στο οικονομικό περιβάλλον μέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης του.
Κεφαλαιακή «ένεση» 66 εκατ. ευρώ

Οπως εξήγησε, η ενίσχυση γίνεται μέσω του Προγράμματος Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και περιλαμβάνει την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας και την παροχή δωρεάν μετοχών σε όσους επενδυτές εξασκήσουν Δικαιώματα Προτίμησης, ώστε να αντληθούν περί τα 66 εκατ. ευρώ.

Με την υλοποίηση του Προγράμματος, ο όμιλος θα υπερβαίνει όλους τους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.

Ο δρ Παναγιώτου κατέληξε αναφέροντας ότι ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας, με την προσεκτική, ορθολογική και στοχευμένη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του και αξιοποιώντας κάθε συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτει, κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος, καθώς και τις επιπτώσεις της χρηματοοικονομικής κρίσης.

«Η αισιοδοξία του Ομίλου για το μέλλον», πρόσθεσε, «στηρίζεται στην ορθή αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων, στην αφοσίωση και επαγγελματισμό του προσωπικού μας και στη συνεχή στήριξη και τη σταθερή εμπιστοσύνη των μετόχων προς τον όμιλό μας».


Η στρατηγική του ομίλου

Ο ανώτατος εκτελεστικός διευθυντής κ. Μάκης Κεραυνός επεσήμανε ότι «η ορθή επιχειρηματική προσέγγιση για την προστασία των μετόχων μας σε καιρούς κρίσης, είναι ο προσδιορισμός του σημείου ισορροπίας όπου ο όμιλος συνεχίζει να αναπτύσσεται, να έχει κερδοφορία, να έχει υγιή ισολογισμό και οι κίνδυνοι που αναλαμβάνονται να είναι μειωμένοι και διαχειρίσιμοι».

Ο κ. Κεραυνός εξήγησε ότι:

• Η Ελληνική Τράπεζα διαχρονικά και στη διάρκεια της κρίσης παρουσιάζει κερδοφορία και λειτουργική κερδοφορία ακόμη και στη διάρκεια της έντασης της κρίσης.
• Τα τέσσερα χρόνια από το 2006 – 2009, όπου τα δυο από τα τέσσερα χρόνια ήταν χρόνια κρίσης, παραχώρησε στους μετόχους 117 εκατ. ευρώ.
• Το 2010 σεβαστήκαμε την άποψη της Κεντρικής Τράπεζας για μη καταβολή μερίσματος, η οποία πιστεύουμε ότι ήταν ορθή συμβουλή.
• Το 2011 έχει προκύψει ζημία από το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους και έγινε «κούρεμα» 70%, ώστε να αρχίσει το 2012 με ένα πιο καθαρό και υγιές όσο γίνεται, υπό τις περιστάσεις, χαρτοφυλάκιο.

Στη συνέχεια, ο ίδιος παρουσίασε τις εκτιμήσεις του για το τραπεζικό περιβάλλον, αναφέροντας ότι το 2012 θα είναι πολύ δύσκολο για τον τραπεζικό τομέα και όλη την οικονομία εξαιτίας των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, του χαμηλού ρυθμού πιστωτικής επέκτασης, της αύξησης των προβληματικών δανείων και της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης στην Ελλάδα.

Ωστόσο, επεσήμανε ότι υπάρχουν ορισμένες πηγές αισιοδοξίας, όπως είναι η βελτίωση της ρωσικής οικονομίας και οι ενεργειακές εξελίξεις.

Παρουσιάζοντας τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου για το 2012 ο κ. Κεραυνός αναφέρθηκε στην ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, στη διατήρηση υγιούς ρευστότητας, στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου, στην προσεκτική ορθολογική ανάπτυξη και στη μείωση του κόστους, καθώς και στη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Καταλήγοντας, ο κ. Κεραυνός ανέφερε ότι ο όμιλος της Ελληνικής Τράπεζας θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά μας.
Τα αποτελέσματα του 2011
Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας κ. Αντώνης Ρούβας παρουσίασε τα αποτελέσματα για το 2011 αναφέροντας ενδεικτικά ότι παρόλο που η χρονιά κύλησε μέσα σ’ ένα οικονομικό περιβάλλον έντονα υποτονικό, ο όμιλος παρουσίασε αύξηση εσόδων 12% και μείωση εξόδων 6% σε σύγκριση με το 2010, αύξηση χορηγήσεων 4% και καταθέσεων κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αύξηση της κερδοφορίας πριν τις προβλέψεις και την απομείωση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά 47% σε σύγκριση με το 2010, φθάνοντας στα 133 εκατ. ευρώ.

Επίσης, ανέφερε ότι ο όμιλος διατηρεί άνετη ρευστότητα και δείκτη δανείων προς καταθέσεις 70% επωφελούμενος της υψηλής καταθετικής του βάσης.

Ακολούθως, επεξήγησε το Πρόγραμμα Κεφαλαιακής Ενίσχυσης μέσω της υλοποίησης του οποίου, ο όμιλος αναμένει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να διασφαλίσει τα συμφέροντα των μετόχων λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις.

Με την υλοποίηση του προγράμματος, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας που ανήλθε σε 12,90% με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2011 διαμορφώνεται σε 14,10%, ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 10,10% σε 11,30% και ο Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων από 7,10% σε 8,40%.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk