ΟΠΑΠ: Τι απαντά στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Στα 3,1 δισ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη που μοίρασε ο ΟΠΑΠ στους τυχερούς το 2011. Ο Οργανισμός με αφορμή επερωτήσεις βουλευτών αναφέρει πως η έκδοση βεβαιώσεων κερδών από την εταιρεία γίνεται με αυτοματοποιημένο on line σύστημα ώστε να αποτρέπονται οι πιθανές περιπτώσεις απάτης.

Στα 3,1 δισ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη που μοίρασε ο ΟΠΑΠ στους τυχερούς το 2011. Ο Οργανισμός με αφορμή επερωτήσεις βουλευτών αναφέρει πως η έκδοση βεβαιώσεων κερδών από την εταιρεία γίνεται με αυτοματοποιημένο on line σύστημα ώστε να αποτρέπονται οι πιθανές περιπτώσεις απάτης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΟΠΑΠ έχει ως εξής:

Με αφορμή την επιστολή του ευρωβουλευτή της Ομάδας Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη Θεόδωρου Σκυλακάκη προς τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΠΑΠ Α.Ε. και την περίπου ταυτόσημη επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με το ενδεχόμενο «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» με χρήση δελτίων παιχνιδιών της ΟΠΑΠ, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:
1. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διεξάγει τα παιχνίδια της με ένα σύγχρονο ολοκληρωμένο on line μηχανογραφικό Σύστημα που εγγυάται την ακεραιότητα και την ασφάλεια όλων των πραγματοποιούμενων συναλλαγών. Για την συμμετοχή στα παιγνίδια της και για την καταβολή των κερδών στους τυχερούς, η εταιρεία ακολουθεί διαδικασίες που συμβαδίζουν με τις συνήθεις πρακτικές που έχουν υιοθετήσει διεθνώς οι εταιρείες τυχερών παιγνιδιών για τα επίγεια δίκτυά τους.
2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. διανέμει κάθε έτος δισεκατομμύρια κερδών στους τυχερούς τα οποία, ενδεικτικά τα δύο τελευταία έτη, ανέρχονται στα ποσά των 3,8 δισ. ευρώ (το 2010) και 3,1 δισ. ευρώ (το 2011). Κατά τη διάρκεια των δυο αυτών ετών ζητήθηκαν και εκδόθηκαν 15.041 (το έτος 2010) και 15.446 (το έτος 2011) βεβαιώσεις κέρδους, οι οποίες ανήλθαν στα ποσά των 516 εκ. ευρώ (το 2010) και των 450 εκ. ευρώ (το 2011).
3. Για τη χορήγηση βεβαιώσεων κέρδους ακολουθούνται αυστηρά καθορισμένες αυτοματοποιημένες διαδικασίες, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η υποβολή από τον δικαιούχο ειδικής αίτησης, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να επισυνάψει παραστατικό ταυτοποίησης του (φωτοτυπία της ταυτότητας ή του διαβατηρίου), τα κερδίζοντα δελτία και οι αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής τους. Τα εξοφλούμενα δελτία καταχωρούνται στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα, ελέγχονται ως προς τα στοιχεία και τα κέρδη τους και δεσμεύονται, ώστε να μην είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για έκδοση άλλης βεβαίωσης. Επίσης, το συνολικό κέρδος της βεβαίωσης προσδιορίζεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης προσώπων. Στις περιπτώσεις που οι εξοφλήσεις κερδών έχουν γίνει επώνυμα, γίνεται ταυτοποίηση των στοιχείων του αιτούντος με τα στοιχεία του εισπράξαντος το κέρδος.
4. Διευκρινίζεται ότι, επώνυμη είναι υποχρεωτικά μία πληρωμή όταν το κέρδος υπερβαίνει ένα ορισμένο ποσό και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από τις συνεργαζόμενες με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τράπεζες, είτε από τα ταμεία της εταιρείας στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
5. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. συνεχώς εξελίσσει και αναβαθμίζει τεχνολογικά το σύστημα της, θεσπίζοντας ταυτόχρονα και νέους ελέγχους ή και διαδικασίες προκειμένου να αποτρέπονται ή να εντοπίζονται πιθανές περιπτώσεις απάτης.
6. Ειδικότερα, κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, με βάση την εμπειρία που έχει αποκομίσει, αλλά και με αφορμή την διερεύνηση από τις Ελεγκτικές αρχές διαφόρων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει προβεί στα παρακάτω:

(α) Σταδιακά έχει μειώσει σημαντικά με τρεις διαδοχικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της το όριο του ποσού κέρδους πάνω από το οποίο η πληρωμή γίνεται υποχρεωτικά επώνυμη. Το όριο αυτό έχει διαμορφωθεί σήμερα στα 1.500 ευρώ, αυξάνοντας σημαντικά τις επώνυμες πληρωμές. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το σχετικά μικρό χρονικό διάστημα παραγραφής των κερδών (μόλις 3 μήνες) περιορίζει τη δυνατότητα πιθανής διακίνησης ανώνυμων πληρωμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έκδοση βεβαιώσεων κέρδους από μη δικαιούχο τους.
(β) Εχει επεκτείνει το Κανονιστικό Πλαίσιο λειτουργίας της με εγκυκλίους προς τους συνεργάτες της, μέσω των οποίων δίνονται σαφείς εντολές και υποδείξεις τήρησης αυστηρών διαδικασιών σε σχέση με την κατάθεση και την πληρωμή δελτίων.
(γ) Παρακολουθεί κάθε υπόθεση που περιέρχεται σε γνώση της και ενδέχεται να σχετίζεται καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με δραστηριότητες της εταιρείας, διερευνώντας άμεσα κάθε σχετικό στοιχείο που έχει στην διάθεσή της και διεξάγοντας εσωτερικούς ελέγχους για την τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών.
(δ) Εχει αναβαθμίσει το σύστημα διασύνδεσης και ανταλλαγής δεδομένων με τις συνεργαζόμενες Τράπεζες, ώστε τα στοιχεία των δικαιούχων που πληρώθηκαν μέσω αυτών να είναι εύκολα και πλήρως επεξεργάσιμα από το κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ Α.Ε.
(ε) Εχει αναπτύξει λογισμικό που παρέχει τη δυνατότητα πολλαπλής επεξεργασίας και λεπτομερούς απεικόνισης όλων των στοιχείων των δελτίων που συνδέονται με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κέρδους.
(ζ) Εχει σχεδιάσει και είναι έτοιμο να τεθεί σύντομα σε λειτουργία ένα νέο σύστημα έκδοσης και παρακολούθησης βεβαιώσεων κέρδους, το οποίο, μεταξύ των άλλων αυτοματισμών που διαθέτει, έχει την δυνατότητα δημιουργίας αυτόματων ειδοποιήσεων, εάν μία υπό έκδοση βεβαίωση σε φυσικό πρόσωπο πληροί κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ενδέχεται να πρέπει να τεθεί υπό διερεύνηση. Τα κριτήρια αυτά μπορούν να τεθούν σε συνεργασία με τις Ελεγκτικές αρχές, ώστε να είναι άμεσος ο εντοπισμός πιθανών παράτυπων ενεργειών.
(η) Εχει θεσπίσει ολοκληρωμένη πολιτική έκδοσης βεβαιώσεων κέρδους, η οποία περιλαμβάνει αναλυτικές νέες απόλυτα καθορισμένες διαδικασίες και αυστηρότερα στοιχεία ταυτοποίησης του δικαιούχου, η οποία είναι έτοιμη προς εφαρμογή μαζί με το νέο σύστημα έκδοσης και παρακολούθησης βεβαιώσεων κέρδους.
(θ) Εχει σχεδιάσει και έχει υλοποιήσει ολοκληρωμένο σύστημα διεξαγωγής όλων των παιγνιδιών της μέσω «κάρτας παίκτη». Ο εναλλακτικός αυτός τρόπος συμμετοχής στα παιγνίδια, θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό πιθανής διακίνησης δελτίων με κέρδη από μη δικαιούχους. Το σύστημα αυτό είναι δυνατόν να τεθεί σε λειτουργία μετά από τις απαραίτητες τροποποιήσεις του Κανονιστικού Πλαισίου Διεξαγωγής και Λειτουργίας των παιγνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε., σχέδιο των οποίων έχει υποβληθεί για έγκριση από τους αρμόδιους υπουργούς και μετά από τις αναγκαίες προσαρμογές του που πιθανώς να απαιτηθούν.
1. Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχει στοιχεία προς τις αρμόδιες Αρχές, ταχύτερα και κατά το δυνατόν πληρέστερα, έχει οργανώσει και τηρεί το αρχείο όλων των βεβαιώσεων που έχει εκδώσει χειρόγραφα κατά το παρελθόν και το οποίο αφορά σε χρονικό διάστημα σαφώς μεγαλύτερο από αυτό που υποχρεούται με βάση τη σχετική νομοθεσία.
2. Η ΟΠΑΠ Α.Ε., επιδεικνύοντας υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και στην Πολιτεία, συνεργάζεται με τις Ελεγκτικές Αρχές ανταποκρινόμενη άμεσα και αποτελεσματικά σε κάθε αίτημα παροχής στοιχείων. Η συμβολή της ΟΠΑΠ Α.Ε. στη διερεύνηση, τόσο των πρόσφατων, όσο και των παλαιότερων υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, είναι εξαιρετικά σημαντική όχι μόνο με την παροχή στοιχείων, αλλά και με την υποβολή προτάσεων ή και ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες, με βάση την εμπειρία της, μπορούν να συνδράμουν στο έργο των Ελεγκτικών και Διωκτικών Αρχών.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk