Στα 1,31 δις ευρώ οι ζημίες της Εθνικής στο πρώτο εξάμηνο

Ζημίες ύψους 1,310 δις ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της επίπτωσης από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI), σημείωσε η Εθνική Τράπεζα . Η διοίκηση του ομίλου είπε ότι η αρνητική επίπτωση από το πρόγραμμα αναμένεται στα 1,645 δις ευρώ

Ζημίες ύψους 1,310 δις ευρώ για το πρώτο εξάμηνο του έτους λόγω της επίπτωσης από την συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI), σημείωσε η Εθνική Τράπεζα . Η διοίκηση του ομίλου είπε ότι η αρνητική επίπτωση από το πρόγραμμα αναμένεται στα 1,645 δις ευρώ.
Εξαιρουμένης της επίπτωσης αυτής, τα καθαρά κέρδη πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν στα 29 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας πτώση 80% σε ετήσια βάση.

Η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου ομολόγων της τράπεζας απομειούται κατά 18%, ενώ η επίπτωση στην κεφαλαιακή επάρκεια (Core Tier I) διαμορφώνεται στις 203 μονάδες βάσης.

Η τράπεζα θωράκισε τον ισολογισμό της με προβλέψεις ύψους €822 εκατ. (+27% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010), ενώ η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση (+90 ημέρες) ανέρχεται στο 58%, η υψηλότερη του κλάδου.

Ο δε Δείκτης Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I) χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου, ανέρχεται στο 10,1%, από τους υψηλότερους μεταξύ των Ευρωπαϊκών τραπεζών, μετά την επίπτωση της απομείωσης των ομολόγων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, κ. Απόστολος Ταμβακάκης, δήλωσε σχετικά: «Τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου υποδηλώνουν την ανθεκτικότητα των οργανικών τραπεζικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς οικονομικές συνθήκες του δεύτερου τριμήνου, τόσο για την ελληνική όσο και την διεθνή οικονομία. Βασικοί παράγοντες για τα θετικά αποτελέσματα, ήταν η διατήρηση των προ προβλέψεων λειτουργικών κερδών του Ομίλου, η δραστική περιστολή των λειτουργικών εξόδων, ειδικά στην Ελλάδα όπου επετεύχθη διψήφιο ποσοστό μείωσης σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο καθώς και τα κέρδη των διεθνών δραστηριοτήτων και, ειδικά, της Finansbank.

Είναι αξιοσημείωτο ότι τα προ‐προβλέψεων λειτουργικά κέρδη συνεχίζουν να απορροφούν εξ ολοκλήρου τις σημαντικές προβλέψεις που στο πρώτο εξάμηνο του 2011 ξεπέρασαν τα 820 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 27% σε σχέση με πέρυσι, βελτιώνοντας την κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση στο 58 % ‐ το υψηλότερο επίπεδο του κλάδου.

Η Εθνική Τράπεζα, διαθέτει σήμερα μια ιδιαίτερα ισχυρή κεφαλαιακή βάση, γεγονός που άλλωστε επιβεβαιώθηκε και από τα πρόσφατα πανευρωπαϊκά stress tests. Επιπλέον, παρότι τα αποτελέσματα του 2ου τριμήνου επιβαρύνθηκαν με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κατά 1,3 δισ. ευρώ λόγω της επικείμενης επιμήκυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους μέσω της Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Involvement), ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προνομιούχες μετοχές του ελληνικού δημοσίου, παραμένει πάνω από το 10%, από τους υψηλότερους μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών. Σε αυτήν την θέση, την οδήγησαν οι πρωτοβουλίες που έγκαιρα πήρε για την θωράκιση της κεφαλαιακής βάσης της.

Η Εθνική Τράπεζα, θα συνεχίσει την πολιτική περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης του ενεργητικού και του παθητικού της, και της διατήρησης της ικανοποιητικής ρευστότητας την οποία διαθέτει.

Με την αποσαφήνιση του τοπίου που θα προκύψει από τις δύο εξαιρετικά σημαντικές διαδικασίες που εξελίσσονται, την Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα στην επιμήκυνση του δημοσίου χρέους και την διαγνωστική έρευνα της ποιότητας του εγχώριου δανειακού χαρτοφυλακίου που, υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος, διεξάγει ο οργανισμός BlackRock Solutions, θα προσδιορίσει περαιτέρω τις στρατηγικές επιλογές της, με γνώμονα το συμφέρον των μετόχων της.

Η ελληνική οικονομία και το τραπεζικό σύστημα συνεχίζουν να βρίσκονται απέναντι σε μεγάλες προκλήσεις την προσεχή περίοδο. H Εθνική Τράπεζα, το ισχυρότερο ελληνικό
πιστωτικό ίδρυμα, θα αντιμετωπίσει τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες της χώρας με
επιτυχία».

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αναλυτικότερα, ο Όμιλος της ΕΤΕ εμφάνισε καθαρά κέρδη το α’ εξάμηνο του 2011 ύψους €29 εκατ., εξαιρουμένης της ζημίας (€1.339εκατ., μετά από φόρους) από την ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι κερδών €146 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010, λόγω των συνεχιζόμενων υψηλών προβλέψεων έναντι επισφαλειών, οι οποίες ανήλθαν σε €822 εκατ., αυξημένες κατά +27% έναντι του α’ εξαμήνου του 2010 αλλά και του εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα.

Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, ο Όμιλος της ΕΤΕ κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρος διατηρώντας την υψηλή κεφαλαιακή του επάρκεια (Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων-Tier Ι στο 11,2%) σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, θωρακίζοντας ταυτόχρονα τον Ισολογισμό του με αυξημένες προβλέψεις.

Παράλληλα, τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά -3% σε επίπεδο Ομίλου έναντι του α’ εξαμήνου του 2010, κυρίως εξαιτίας της δραστικής περιστολής των λειτουργικών δαπανών στην Ελλάδα (-10% από το α’ εξάμηνο του 2010), αλλά και στην Ν.Α. Ευρώπη1 (-4% για την αντίστοιχη περίοδο).

Ο Όμιλος της ΕΤΕ, αν και επηρεάστηκε από τη μείωση των καταθέσεων η οποία κλιμακώθηκε στην Ελλάδα στο β΄τρίμηνο του 2011, εν τούτοις κατόρθωσε να αυξήσει το μερίδιο αγοράς του στις καταθέσεις ταμιευτηρίου στο 34,1% και να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς του στις προθεσμιακές καταθέσεις στο 15,3% στην Ελλάδα σε σχέση με το τέλος του 2010. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταθέσεων επιτεύχθηκε τόσο στην Τουρκία (+14% από την αρχή του χρόνου) όσο και στην Ν.Α. Ευρώπη (+2% έναντι της 31.12.2010).

Σημειώνεται ότι μετά την σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 21/7/2011, έχει παρατηρηθεί σταδιακή αναστροφή της πορείας των καταθέσεων στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να έχουν ανακτηθεί οι απώλειες των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου.

Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις του Ομίλου διαμορφώθηκε στα υγιή επίπεδα του 110%, και στην Ελλάδα στο 104%.

Αναπροσαρμογή της αξίας των ομολόγων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Συμμετοχής του Ιδιωτικού Τομέα

Τα αποτελέσματα του β΄τριμήνου του 2011 επιβαρύνθηκαν με την απομείωση της αξίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κατά €1.645 εκατ. προ-φόρων (€1.339 μετά φόρων).

Η πρόβλεψη αυτή προέρχεται από το σχέδιο συμμετοχής στην ανταλλαγή των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ημερομηνία 25/08/2011. Πριν τη διενέργεια της απομείωσης η λογιστική αξία των ομολόγων που κατέχει η Εθνική Τράπεζα και εντάσσονται στο σχέδιο ανταλλαγής ανερχόταν στα €9 δισ.

Η συνεχιζόμενη θετική συνεισφορά των θυγατρικών στηρίζει την κερδοφορία

Η εικόνα της κερδοφορίας του Ομίλου στο α΄εξάμηνο του 2011 χαρακτηρίστηκε από τη σημαντική ζημία λόγω της απομείωσης των ομολόγων (€1.339εκατ., μετά από φόρους).

Εξαιρουμένης αυτής της μη επαναλαμβανόμενης ζημίας, ο Όμιλος πέτυχε να παραμείνει κερδοφόρος στο α΄εξάμηνο του 2011 λόγω της σημαντικών θετικών αποτελεσμάτων των θυγατρικών του στην Τουρκία και τη ΝΑ Ευρώπη. Αξιοσημείωτη είναι επίσης και η επίδοση στην Ελλάδα καθώς διατηρήθηκε η κερδοφορία από τραπεζικές δραστηριότητες κατά το α΄εξάμηνο του 2011, παρά τη συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση. Συγκεκριμένα στο α’
εξάμηνο του 2011:

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε €29 εκατ. έναντι €146 εκατ. το α’ εξάμηνο του 2010 ως αποτέλεσμα των ισχυρών επιδόσεων στην Τουρκία, τη συνεχιζόμενη θετική συνεισφορά της Ν.Α. Ευρώπης που αντιστάθμισαν τα αρνητικά αποτελέσματα στην Ελλάδα.

* Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, στο 3,65% στα τέλη του α΄εξαμήνου, μειωμένο οριακά σε σχέση με το 2010, παρά τις πιέσεις στην τιμολόγηση των καταθέσεων εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού.

* Οι λειτουργικές δαπάνες στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη σημείωσαν εντυπωσιακή αποκλιμάκωση κατά €80 εκατ., -9% σε σχέση με το α’ εξάμηνο του 2010, επίδοση που υπογραμμίζει την έμφαση που δίνει ο Όμιλος στην παρούσα συγκυρία στη διαρκή περιστολή των δαπανών και στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς του.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk