Κατά 6% μειώθηκε το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 13,3 δισ. ευρώ και περιορίστηκε κατά 844 εκατ. ευρώ ή κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010

Μείωση 6% κατέγραψε στο πρώτο εξάμηνο του 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, λόγω της σημαντικής μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων.

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2011 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 13,3 δισ. ευρώ και περιορίστηκε κατά 844 εκατ. ευρώ ή κατά 6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Τον Ιούνιο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1.583 εκατ. ευρώ, κατά 258 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιουνίου 2010.

Η μείωση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στην σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος εκτός καυσίμων κατά 2,2 δισ. ευρώ και τη μικρή άνοδο του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μεγάλη αύξηση των καθαρών πληρωμών για εισαγωγές καυσίμων, τη διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων και τη μικρή μείωση του πλεονάσματος τρεχουσών μεταβιβάσεων.

Ειδικότερα, το συνολικό έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 1.057 εκατ. ευρώ, λόγω της μείωσης του εμπορικού ελλείμματος εκτός πλοίων και καυσίμων κατά 1,9 δισ. ευρώ και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων κατά 301 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι καθαρές πληρωμές για εισαγωγές καυσίμων αυξήθηκαν κατά 1,1 δισ. ευρώ. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 16,2%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,3%.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 205 εκατ. ευρώ αντανακλά την άνοδο των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες και τη μείωση των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες, οι οποίες υπεραντιστάθμισαν τη μείωση των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών.

Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) μειώθηκαν κατά 11,0% και οι αντίστοιχες πληρωμές κατά 8,5%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να περιοριστούν κατά 499 εκατ. ευρώ.

Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 12,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, ενώ οι αντίστοιχες δαπάνες στο εξωτερικό από κατοίκους Ελλάδος δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (+0,2%). Σύμφωνα με τα στοιχεία της «έρευνας συνόρων» της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 13,9%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 391 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2010, κυρίως επειδή οι καθαρές πληρωμές για τόκους, μερίσματα και κέρδη αυξήθηκαν κατά 8,2%.

Επίσης, το ισοζύγιο των τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε πλεόνασμα 1.013 εκατ. ευρώ, δηλ. κατά 27 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο της αντίστοιχης περιόδου του 2010. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο ότι καταγράφηκε έλλειμμα 134 εκατ. ευρώ στο ισοζύγιο των λοιπών τομέων (κυρίως μεταναστευτικά εμβάσματα) έναντι πλεονάσματος 14 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2010. Αντίθετα, οι καθαρές μεταβιβαστικές εισπράξεις του τομέα της γενικής κυβέρνησης (κυρίως από την ΕΕ) αυξήθηκαν κατά 121 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εξάμηνο του 2011 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων εμφάνισε πλεόνασμα 310 εκατ. ευρώ, έναντι 136 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2010. Η αύξηση αυτή αντανακλά κυρίως την άνοδο των καθαρών κεφαλαιακών μεταβιβάσεων από την ΕΕ προς τον τομέα της γενικής κυβέρνησης κατά 183 εκατ. ευρώ. Το συνολικό ισοζύγιο μεταβιβάσεων (τρεχουσών και κεφαλαιακών) παρουσίασε πλεόνασμα 1.323 εκατ. ευρώ, κατά 147 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από ό,τι την αντίστοιχη περίοδο του 2010, γεγονός που αντανακλά την προαναφερθείσα εξέλιξη των τρεχουσών μεταβιβάσεων από την ΕΕ.

Τον Ιούνιο του 2011 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 1.583 εκατ. ευρώ, κατά 258 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιουνίου 2010. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 183 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου εκτός καυσίμων και πλοίων, αλλά και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για καύσιμα και πλοία. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ οι πληρωμές για αντίστοιχες εισαγωγές δεν παρουσίασαν αξιόλογη μεταβολή (+0,8%).

Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 126 εκατ. ευρώ λόγω κυρίως της αύξησης των καθαρών εισπράξεων από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αλλά και του περιορισμού των καθαρών πληρωμών για «λοιπές» υπηρεσίες, ενώ αντίθετα μειώθηκαν οι καθαρές εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών. Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους αυξήθηκαν κατά 21,7% τον Ιούνιο. Οι ακαθάριστες εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών (κυρίως από την εμπορική ναυτιλία) περιορίστηκαν κατά 15,7%, ενώ οι αντίστοιχες πληρωμές μειώθηκαν μόνον κατά 3,3%, με αποτέλεσμα οι καθαρές εισπράξεις να μειωθούν κατά 25,7%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 75 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών για τόκους, μερίσματα και κέρδη κατά 70 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2011 το ισοζύγιο κεφαλαιακών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 10,5 εκατ. ευρώ, στο ίδιο περίπου επίπεδο με εκείνο του Ιουνίου 2010 (11,0 εκατ. ευρώ). (Οι κεφαλαιακές μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία — πλην του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου — και το Ταμείο Συνοχής, βάσει του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.)

Τέλος, το ισοζύγιο τρεχουσών μεταβιβάσεων παρουσίασε έλλειμμα 53 εκατ. ευρώ, κατά 24 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο του Ιουνίου του 2010. (Υπενθυμίζεται ότι οι ακαθάριστες τρέχουσες μεταβιβάσεις από την ΕΕ περιλαμβάνουν κυρίως τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) καθώς και τις καταβολές από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις προς την ΕΕ περιλαμβάνουν τις αποδόσεις-πληρωμές της Ελλάδος στον Κοινοτικό Προϋπολογισμό.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk