Ποιοι θα παίρνουν πριμ παραγωγικότητας στο Δημόσιο

Από την απόδοση των υπαλλήλων οι οποίοι θα αξιολογούνται από την πρώτη ημέρα που μπαίνουν στο Δημόσιο μέσα από ένα νέο αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης θα εξαρτάται η ιεραρχική τους εξέλιξη και κυρίως το ύψος των αμοιβών τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση για το νέο μισθολόγιο. Με το νέο σύστημα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται στην πράξη διπλά: τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και καθ΄ όλη τη διάρκεια της βαθμολογικής τους εξέλιξης όσο και μετά την κατάληψη των θέσεων ευθύνης, όπως προβλέπει εξάλλου και το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο.

Από την απόδοση των υπαλλήλων οι οποίοι θα αξιολογούνται από την πρώτη ημέρα που μπαίνουν στο Δημόσιο μέσα από ένα νέο αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης θα εξαρτάται η ιεραρχική τους εξέλιξη και κυρίως το ύψος των αμοιβών τους, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχει επεξεργαστεί η κυβέρνηση για το νέο μισθολόγιο. Με το νέο σύστημα οι δημόσιοι υπάλληλοι θα αξιολογούνται στην πράξη διπλά: τόσο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και καθ΄ όλη τη διάρκεια της βαθμολογικής τους εξέλιξης όσο και μετά την κατάληψη των θέσεων ευθύνης, όπως προβλέπει εξάλλου και το νέο σύστημα προαγωγών στο Δημόσιο. Με βάση το νέο σύστημα αμοιβών, τα αποτελέσματα αυτής της διττής αξιολόγησης θα διαφοροποιούν τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων με ποσά που θα κλιμακώνονται από 100 ως και 1.000 ευρώ μηνιαίως. Η αξιολόγηση των υπαλλήλων, που θα βασίζεται σε συγκεκριμένα προεπιλεγμένα κριτήρια που έχουν σχέση με το αντικείμενο της δουλειάς τους, την παραγωγικότητα και τις δεξιότητες, δεν θα είναι μόνο ο θεμέλιος λίθος της βαθμολογικής τους εξέλιξης αλλά, σύμφωνα και με παλαιότερη δήλωση του πρώην υπουργού Εσωτερικών κ. Ι. Ραγκούση στο «Βήμα», «θα αποτελέσει και τον στερεό “φέροντα οργανισμό” του οικοδομήματος του νέου μισθολογίου».

Στόχος του νέου συστήματος αμοιβών και της βαθμολογικής εξέλιξης των δημοσίων υπαλλήλων που έχει επιλέξει η κυβέρνηση είναι να επιβραβεύονται οι ευσυνείδητοι και ικανοί κρατικοί λειτουργοί, οι οποίοι θα ανεβαίνουν ταχύτερα τη βαθμολογική κλίμακα, θα εξελίσσονται πιo εύκολα στην ιεραρχία και θα έχουν αυξημένες αμοιβές, και να καθηλωθούν μισθολογικά και ιεραρχικά οι επίορκοι, αδιάφοροι και ανίκανοι κρατικοί λειτουργοί. Ηδη με βάση το νέο σύστημα προαγωγών οι υπάλληλοι που ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς αποκλείονται από την ιεραρχική εξέλιξη, ενώ με απόφαση του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θα μπορούν ακόμη και να εκπέσουν από τη θέση τους διευθυντικά στελέχη για λόγους που έχουν σχέση με «πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,μη προσήκουσα συμπεριφοράπρος τους πολίτες και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων». Η ρύθμιση αυτή, με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης, επεκτείνεται πλέον στην πράξη σε όλο το εύρος του Δημοσίου.

Συγκεκριμένα, με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης, θα γίνεται εκτίμηση των ικανοτήτων και της απόδοσης των υπαλλήλων σε συνάρτηση με το αντικείμενο της εργασίας τους, τα καθήκοντα που ασκούν και τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τους ανατίθενται. Ως τώρα οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους και το μορφωτικό τους επίπεδο, κατατάσσονταν στους πέντε βαθμούς (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄) της βαθμολογικής κλίμακας που ισχύει για το Δημόσιο. Για την προαγωγή τους από τον έναν βαθμό στον άλλον, που τους διαφοροποιεί και μισθολογικά καθώς αλλάζουν μισθολογικό κλιμάκιο, προσμετρούνταν μόνο τα χρόνια υπηρεσίας τους, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη ο ατομικός τους φάκελος και τα αποτελέσματα της (όποιας) αξιολόγησης. Μάλιστα όλοι οι υπάλληλοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, βαθμολογούνταν με άριστα 10-ακόμη και εκείνοι οι οποίοι είχαν τελέσει αξιόποινες πράξεις ή τους είχαν επιβληθεί πειθαρχικές ποινές. Ετσι, π.χ., για να προαχθεί κάποιος υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ από τον βαθμό Δ΄ στον βαθμό Γ΄ αρκούσε η διετής υπηρεσία στον βαθμό Δ΄, από τον βαθμό Γ΄ στον βαθμό Β΄ ήταν αρκετή η πενταετής υπηρεσία στον βαθμό Γ΄ και από τον βαθμό Β΄ στον βαθμό Α΄ η εξαετής υπηρεσία στον βαθμό Β΄, χωρίς καμία άλλη διαδικασία.

Με το νέο σύστημα αξιολόγησης που θα καθιερωθεί από κοινού με το σύστημα αμοιβών στο Δημόσιο:

Πρώτον, καθιερώνονται τρεις (όπως προτείνει το υπουργείο Εσωτερικών) ή ένας (όπως προτείνει το υπουργείο Οικονομικών) επιπλέον «βαθμοί», τους οποίους θα λαμβάνουν ωστόσο μόνο οι υπάλληλοι του βαθμού Α΄ των κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ, οι οποίοι στην πράξη καταλαμβάνουν και τις διευθυντικές θέσεις. Η επιλογή αυτή αποφασίστηκε έτσι ώστε να υπάρχει επιπλέον διαφοροποίηση στις αποδοχές των υπαλλήλων που αξιολογούνται θετικά και κυρίως για να δημιουργηθεί μια «δεξαμενή» από όπου θα μετακινούνται στελέχη σε όλους ανεξαιρέτως τους δημόσιους φορείς στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Δεύτερον, θεσπίζεται ότι, εκτός από τους γενικούς διευθυντέςκάτι που ισχύει σήμερα-, και οι προϊστάμενοι διευθύνσεων μπορούν να διεκδικούν τις θέσεις ευθύνης που προκηρύσσονται, όχι μόνο στον φορέα που υπηρετούν αλλά σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Προϋπόθεση γι΄ αυτό είναι να περνούν τα γραπτά «τεστ δεξιοτήτων», οι τεχνικές παράμετροι των οποίων καθορίζονται με ειδική τροπολογία που θα συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για το μισθολόγιο, και να επιλέγονται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού που έχει ήδη συσταθεί με τη συμμετοχή κυρίως στελεχών του ΑΣΕΠ. Η κινητικότητα στο Δημόσιο, με άλλα λόγια, δεν θα αφορά μόνο τους υπαλλήλους που θα μετατάσσονται με συνοπτικές διαδικασίες από τη μία υπηρεσία στην άλλη αλλά και τα διευθυντικά στελέχη.

Τρίτον, για την προαγωγή των υπαλλήλων από τον έναν βαθμό στον άλλον δεν θα προσμετρούνται μόνο τα χρόνια υπηρεσίας, όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά και η βαθμολογία που θα λαμβάνουν με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης. Με βάση αυτή τη βαθμολογία θα διαφοροποιείται και ο μισθός τους, καθώς οι υπάλληλοι που δεν θα αξιολογούνται θετικά δεν θα λαμβάνουν το πριμ παραγωγικότητας, που θα αντικαταστήσει το υφιστάμενο κίνητρο απόδοσης, και παράλληλα θα παραμένουν καθηλωμένοι στην ίδια μισθολογική κλίμακα.

ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΠΟΥ «ΚΟΠΗΚΑΝ»

50% του κινήτρου απόδοσης.

25% του επιδόματος των Ερευνητικών Κέντρων και Ανεξάρτητων Ερευνητικών Ινστιτούτων (140-388 ευρώ).

20% του επιδόματος των μελών ΔΕΠ (316-426 ευρώ) και του προσωπικού των ΤΕΙ (136-385 ευρώ).

20% του επιδόματος προσωπικού ΚΕΠΕ.

20% του επιδόματος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (172-394 ευρώ).

20% του επιδόματος νοσοκομειακής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ (355-450 ευρώ).

20% του επιδόματος των αρχιερέων της Εκκλησίας (274 ευρώ).

20% του επιδόματος των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας (179-464 ευρώ).

20% του επιδόματος των Ακαδημιών του Εμπορικού Ναυτικού (125-364 ευρώ).

20% του επιδόματος των Ινστιτούτων Εκπαιδευτικής Πολιτικής (258-328 ευρώ).

20% του επιδόματος του διδακτικού προσωπικού των ΑΕΙ (118-153 ευρώ).

15% του επιδόματος βιβλιοθήκης των δικαστικών λειτουργών.

15% της πάγιας αποζημίωσης των ιατροδικαστών (500 ευρώ).

15% του επιδόματος του προσωπικού της ΚΟΑ,της ΚΟΘ και της ΕΛΣ (647 ευρώ).

15% του επιδόματος των καθηγητών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (426 ευρώ).

10% της αμοιβής του προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (700 ευρώ).

30% του κινήτρου του προσωπικού ΙΔΑΧ.

ΠΩΣ ΘΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Το σύστημα αξιολόγησης θα είναι παρόμοιο με το σύστημα που ισχύει σήμερα για τα διευθυντικά στελέχη.Ετσι,εκτός από την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων (τίτλοι σπουδών,χρόνια υπηρεσίας κτλ.),θα υπάρχουν τρεις κυρίως ομάδες κριτηρίων.Τα κριτήρια αυτά θα έχουν σχέση με την επίτευξη της ανατιθέμενης εργασίας,την ποιότητα του παραγόμενου έργου,τον χρόνο διεκπεραίωσης διαφόρων υποθέσεων,τη συνέπεια και την αφοσίωση στην υπηρεσία,τη συμπεριφορά και την ετοιμότητα στην εξυπηρέτηση των πολιτών.Ιδιαίτερη έμφαση θα δίνεται στο ήθος των υπαλλήλων,καθώς θα αποκλείονται από κάθε βαθμολογική εξέλιξη οι υπάλληλοι που αποδεδειγμένα έχουν καταδικαστεί για αξιόποινες πράξεις ή ενέχονται σε υποθέσεις διαφθοράς.Η κάθε ομάδα κριτηρίων θα βαθμολογείται με συγκεκριμένα μόρια,ενώ κάθε υπάλληλος θα κατατάσσεται με βάση τη συνολική του βαθμολογία σε συγκεκριμένη κλίμακα.Η κλίμακα βαθμολόγησης θα κυμαίνεται κατά πάσα πιθανότητα από το 1 ως το 100.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των υπαλλήλων θα καταγράφονται σε συγκεκριμένα έντυπα που θα «αντιστοιχούν» σε κάθε ομάδα κριτηρίων.Τα έντυπα αυτά θα μπαίνουν στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου που τον συνοδεύει καθ΄ όλη τη βαθμολογική και ιεραρχική εξέλιξή του.Στόχος είναι μάλιστα σε δεύτερη φάση οι ατομικοί φάκελοι των υπαλλήλων να προσλάβουν και ηλεκτρονική μορφή.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk