Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δημόσια περιουσία

Κατατέθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου λειτουργίας Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και άλλες διατάξεις» το οποίο ρυθμίζει σειρά ζητημάτων όπως η νέα δομή και οργάνωση των ΔΕΚΟ με στόχο την περικοπή των λειτουργικών τους δαπανών κατά 10%.

Το νομοσχέδιο προβλέπει τη σύσταση σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, δίνει το «πράσινο φως» για νέες εγγυήσεις ύψους 30 δισ. ευρώ στις τράπεζες και δίνει δικαίωμα βέτο στον εκπρόσωπο του Δημοσίου.

Προτείνεται επίσης η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει ζωτικούς για το έργο του υπουργείου Οικονομικών οργανισμούς, όπως το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ειδικότερα οι παρεμβάσεις που προτείνει το νομοσχέδιο αφορούν τους παρακάτω τομείς:

1. Αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ

Μια σειρά επιμέρους τροποποιήσεων του πλαισίου λειτουργίας των ΔΕΚΟ κατατείνουν στην ορθολογική εφαρμογή του επιχειρησιακού τους σχεδίου και του προϋπολογισμού τους.

Οι διοικητικές αυτές αλλαγές είναι οι εξής:

– Μειώνεται ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από εννέα σε επτά. Συμμετέχει υποχρεωτικά ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων στο επταμελές πλέον Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να μη διαταραχθεί η υπάρχουσα ισορροπία.

– Συστήνεται η Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη της Διοίκησης που ορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει τη δημόσια επιχείρηση. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να παρακολουθεί την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου.

– Κριτήριο της αξιολόγησης των εκτελεστικών μελών από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στους συναρμόδιους Υπουργούς, αποτελεί η υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου της δημόσιας επιχείρησης.

– Ο βαθμός αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας και η μέριμνα που λαμβάνεται για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της δημόσιας επιχείρησης καθίστανται υποχρεωτικά κεφάλαια του επιχειρησιακού σχεδίου.

– Η υποβολή επιχειρησιακού σχεδίου προς την Διϋπουργική Επιτροπή και τριμηνιαίων στοιχείων δράσεων προς την Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ αποτελούν επιπρόσθετους όρους πρόσληψης προσωπικού.

– Η μισθολογική πολιτική της δημόσιας επιχείρησης συμπεριλαμβάνεται στις θέσεις της διοίκησής της που εγκρίνονται με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής.

– Διευρύνονται τα στοιχεία, τα οποία οφείλουν οι δημόσιες επιχειρήσεις να υποβάλλουν στην Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ (κατ’ έτος κατάλογο όλων των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας της δημόσιας επιχείρησης και της νομικής και πραγματικής τους κατάστασης, τριμηνιαία έκθεση που θα αφορά σε τυχόν αποκλίσεις από τον ετήσιο προϋπολογισμό ή το επιχειρησιακό σχέδιο, στην αιτιολόγηση και στα μέτρα αντιμετώπισής τους, τυχόν αναθεωρημένος προϋπολογισμός κλ. π).

2. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας στο Υπουργείο Οικονομικών

Στόχος: ο συντονισμός και η καλύτερη διοίκηση, διαχείριση, προστασία και επωφελέστερη προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας, ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και κοινωφελούς περιουσίας.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις, στην Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας ανήκει η εποπτεία, ο συντονισμός, ο έλεγχος της εφαρμογής της κυβερνητικής πολιτικής από τις συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και τα νομικά πρόσωπα που είναι αρμόδια για τη διοίκηση, διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία της δημόσιας και κοινωφελούς περιουσίας (Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας, Διεύθυνση Εθνικών Κληροδοτημάτων, Κτηματικές Υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου Α. Ε.).

3. Εγγυήσεις 30 δισ. ευρώ στις τράπεζες, δικαίωμα βέτο στον εκπρόσωπο του Δημοσίου για εξαγορές – συγχωνεύσεις

Παρέχονται οι αναγκαίες εγγυήσεις και προϋποθέσεις περαιτέρω στήριξης του χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε αυτό να μπορεί να συνεχίσει τη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, ενισχύεται ο εγγυοδοτικός πυλώνας του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 που αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά 30 δισ ευρώ.
Η εν λόγω εγγυοδοτική ενίσχυση παρέχεται εφόσον κάθε πιστωτικό ίδρυμα προετοιμάσει και εφαρμόσει σχέδιο για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης, το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Παράλληλα διευρύνονται οι αρμοδιότητες του εκπροσώπου του ελληνικού δημοσίου, προκειμένου να είναι εφικτή η ορθή και αποτελεσματική εποπτεία εφαρμογής των μέτρων ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων. Επεκτείνεται το δικαίωμα αρνησικυρίας του και στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν την νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση του ιδρύματος όπως επί παραδείγματι αποφάσεις για συγχώνευση με άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή για εξαγορά άλλου πιστωτικού ιδρύματος.
Επίσης, παρέχεται πρόσβαση εκτός από τα βιβλία και στοιχεία και στις εκθέσεις αναδιάρθρωσης και βιωσιμότητας και στα σχέδια για μεσοπρόθεσμες ανάγκες χρηματοδότησης της κάθε Τράπεζας καθώς και στην παρεχόμενη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας. Τέλος, προβλέπεται ότι σε περίπτωση διανομής μερίσματος, τα πιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στο πλαίσιο ενίσχυσης των τραπεζών με τη μορφή προνομιούχων μετοχών, υποχρεούνται στη διανομή αποκλειστικά μετοχών, ως μέρισμα και για τη χρήση 2010.

4. «Σπάσιμο» στα δυο των δραστηριοτήτων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Στόχος: να εναρμονισθούν οι διατάξεις που διέπουν το Ταμείο με το κοινοτικό δίκαιο. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται η επιδότηση των υπηρεσιών που παρέχει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στην ελεύθερη αγορά (λ. χ. παροχή δανείων σε ιδιώτες, αποδοχή καταθέσεων κ. λπ.) από δραστηριότητες που ανάγονται στην δεσμευμένη λειτουργία του υπό καθεστώς δημόσιου νομικού προνομίου (παρακαταθήκες, υποχρεωτικές καταθέσεις κλπ.).

Η λύση που εισάγει το νομοσχέδιο: λειτουργικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων του Ταμείου.

Συγκεκριμένα:

·Συστήνεται εσωτερικός κλάδος του Ταμείου Παρακαταθηκών για τις εμπορικές δραστηριότητες.

·Η παροχή δανείων προς φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης παραμένει λειτουργικά στον δεσμευμένο τομέα, δεδομένου του έντονα κοινωφελούς, αναπτυξιακού και περιφερειακού τους χαρακτήρα

·Ο κλάδος εμπορικών δραστηριοτήτων αποκτά λογιστική αυτοτέλεια, δεδομένου ότι εισάγεται διακριτή λογιστική παρακολούθηση.

·Εισάγεται η αρχή ότι οι λογαριασμοί τόσο του δεσμευμένου τομέα, όσο και του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων θα πρέπει να ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι:

·Δεν θίγεται άμεσα η ενότητα της νομικής προσωπικότητας του Ταμείου, το οποίο παραμένει ενιαίο και περιλαμβάνει τόσο τον δεσμευμένο τομέα, όσο και τον κλάδο εμπορικών δραστηριοτήτων.

·Για λόγους πλήρους διασφάλισης της λειτουργίας του σε συνθήκες ανταγωνισμού, προβλέπεται απόσχιση και εισφορά του κλάδου εμπορικών δραστηριοτήτων σε θυγατρική του Ταμείου εντός 24 μηνών.

Επίσης, ενισχύεται η διαφάνεια στη δράση του Ταμείου με την πρόβλεψη εξουσιοδοτικής βάσης για την έκδοση κανονισμού λειτουργίας και δράσης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται μεγαλύτερος βαθμός προβλεψιμότητας και ανιχνευσιμότητας στην εσωτερική και εξωτερική δράση του.

5. Εκσυγχρονισμός του Οργανισμού Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)

Επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός του ΟΔΔΗΧ, ο οποίος κατά τη δωδεκαετή λειτουργία του αντιμετώπισε λειτουργικά και διοικητικά προβλήματα που οφείλονται σε αδυναμίες του ιδρυτικού του νόμου (ν. 2628/1998) μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχών εξελίξεων : η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, οι εξελίξεις στις χρηματαγορές και η μεθοδολογία της παρακολούθησης και παρέμβασης σε αυτές δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις επαγγελματικών και άρτια συγχρονισμένων κινήσεων για τον αποτελεσματικό δανεισμό της χώρας.

Το σχέδιο νόμου προτείνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικών παρεμβάσεων που εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν τον οργανισμό, μέσω:

·Ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων του

·Επέκτασης θεσμικών εργαλείων και μέσων

·Οργανωτική αναδιάρθρωση

Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του ΟΔΔΗΧ

Ως γενική αρχή προτείνεται να συγκεντρωθούν στον ΟΔΔΗΧ όλες οι αρμοδιότητες σύναψης πράξεων δανεισμού και διαχείρισης χρέους για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου (front office).

Οι αρμοδιότητες έκδοσης εντολών πληρωμών, λογιστικής απεικόνισης και παροχής επίσημων στοιχείων (back office) παραμένουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Ειδικότερα, στην αρμοδιότητα του ΟΔΔΗΧ περιέρχονται:

·Η εκτέλεση των πράξεων διαχείρισης διαθεσίμων του Ελληνικού Δημοσίου. Στους αντισυμβαλλόμενους θα περιλαμβάνονται, πέραν των πιστωτικών ιδρυμάτων, και οι αντίστοιχοι Οργανισμοί Διαχείρισης Χρέους (DMOs) των κρατών της Ευρωζώνης. Η προτεινόμενη τροποποίηση επιτρέπει την ενοποίηση των λειτουργιών front office και δίνει τη δυνατότητα ενιαίας μέτρησης του κινδύνου αντισυμβαλλομένου

·Η σύναψη διαχειριστικών πράξεων επί του συνόλου του χρέους του Δημοσίου.
Τυχόν πράξεις διαχείρισης που έχουν ήδη συναφθεί από άλλους φορείς του Δημοσίου και παραμένουν ενεργές (π. χ. επί στρατιωτικών δανείων) θα περιέλθουν στον Οργανισμό

·Η δυνατότητα παρέμβασης στη δευτερογενή αγορά ομολόγων του Δημοσίου με αγορές και πωλήσεις ομολόγων – εντός προκαθορισμένων ορίων – καθώς και σύναψης πράξεων πώλησης ομολόγων με συμφωνία επαναγοράς (repo) και το αντίστροφο (reverse repo) με τους Διαπραγματευτές του Δημοσίου σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να επιτυγχάνεται η εξομάλυνση της αγοράς

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk