Στα 72 εκατ. ευρώ οι ζημιές της ΤBank

Στα 71,8 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημίες προ φόρων της ΤBank το 2010 από τα 77,2 εκατ. ευρώ του 2009. Τα αποτελέσματα της τράπεζας, η οποία έχει άμεση ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, στην οποία θα προχωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο βασικός της μέτοχος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, την πιστωτική επέκταση και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Στα 71,8 εκατ. ευρώ περιορίστηκαν οι ζημίες προ φόρων της ΤBank το 2010 από τα 77,2 εκατ. ευρώ του 2009.

Τα αποτελέσματα της τράπεζας, η οποία έχει άμεση ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης, στην οποία θα προχωρήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο βασικός της μέτοχος, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αρνητικές επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων, την πιστωτική επέκταση και τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος.

Οι προβλέψεις κατά το 2010 για επισφαλείς απαιτήσεις παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και τα έσοδα από τόκους και προμήθειες χορηγήσεων μειώθηκαν περαιτέρω με αποτέλεσμα η μείωση των λειτουργικών εξόδων και η σημαντική μείωση των εξόδων από τόκους, λόγω της αποκλιμάκωσης των επιτοκίων σε σχέση με το 2009, να εξουδετερωθούν και ο Όμιλος να καταγράψει ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 71,3 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, δεδομένης της προσθήκης σημαντικών ζημιών κατά τη χρήση 2010 στις σωρευμένες προηγούμενες ζημίες, την 31η Δεκεμβρίου 2010 ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε 4,5% και ο δείκτης βασικών κεφαλαίων (Tier I) διαμορφώθηκε σε 2,25%.

Παράλληλα τονίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο αναγνωρίζει ότι οι εν λόγω δείκτες υπολείπονται των προβλεπόμενων ορίων που θέτει το εποπτικό πλαίσιο και έχει εξετάσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για να ενισχύσει την κεφαλαιακή επάρκεια, σε συνεργασία με τον βασικό μέτοχο (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ομαλή λειτουργία της τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει εξετάσει μια σειρά από επιλογές μεταξύ των οποίων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, η συγχώνευση με το βασικό της μέτοχο, η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής του βασικού μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ώστε στη συνέχεια να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας ή/και η άντληση οικονομικής ενίσχυσης από τα προγράμματα σταθερότητας.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι ο λόγος που η διοίκηση δεν έχει ακόμη προβεί στην επιλογή συγκεκριμένων μέτρων είναι γιατί η κάθε επιλογή τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του βασικού της μετόχου, καθώς και υπό την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, μια διαδικασία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο βασικός μέτοχος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να πράξει τα δέοντα για να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις για την κεφαλαιακή επάρκειά της τράπεζας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις εποπτικές αρχές.

Πάντως, στο σχετικό δελτίο τύπου σημειώνεται ότι η τράπεζα διαθέτει ικανοποιητικές πηγές ρευστότητας για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της στις δεδομένες συνθήκες και ότι σε κάθε περίπτωση η διοίκηση θα συνεχίσει το πρόγραμμα εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου της και της δραστικής μείωσης των λειτουργικών της εξόδων.

Τα αποτελέσματα της τράπεζας το 2010

• Το σύνολο ενεργητικού αυξήθηκε κατά €129 εκ. το δ΄ τρίμηνο και κατά €304 εκ. ή 13% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €2,7 δις από €2,4 δις στα τέλη του 2009.

• Οι χρηματοδοτήσεις προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά €77 εκ. το δ΄ τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν κατά €36 εκ. ή 2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1,94 δις, από €1,98 δις στα τέλη του 2009.

• Οι σωρευτικές προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις (μετά από διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων) αυξήθηκαν κατά €1 εκ. το δ΄ τρίμηνο και κατά €27 εκ. ή 26% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €130,4 εκ. από €103,7 εκ. στα τέλη του 2009.
• Το σύνολο επενδύσεων σε χρεόγραφα (ΔΠΠ, ΕΕ, Διακρατούμενες έως τη λήξη) αυξήθηκε κατά €62 εκ. το δ΄ τρίμηνο και κατά €499 εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €551,1 εκ. από €51,6 εκ. στα τέλη του 2009.

• Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €10 εκ. το δ΄ τρίμηνο, αλλά μειώθηκαν κατά €68 εκ. ή 4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €1,70 δις, από €1,77 δις στα τέλη του 2009.

• Οι ζημίες προ φόρων περιορίστηκαν σε €71,8 εκ. από €77,2 εκ. το 2009 και οι ζημίες μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε €71,3 εκ..

• Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε €76,7 εκ. από €107,4 εκ. στα τέλη του 2009.

Επισκόπηση Μεγεθών Ισολογισμού του Ομίλου

Η πορεία του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας αντανακλά την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα με μείωση της προσφοράς δανείων λόγω των πιέσεων στη ρευστότητα των Τραπεζών και μείωση της ζήτησης δανείων λόγω της ύφεσης.

Δεδομένου του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου, στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Τράπεζα, συνεχίζεται ο σχηματισμός αυξημένων προβλέψεων για επισφαλή δάνεια.

Ως εκ τούτου, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις μετά από διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν σε €130,4 εκ. έναντι €103,7 εκ. το Δεκέμβριο 2009.

Οι χορηγήσεις πριν από προβλέψεις μειώθηκαν κατά 2% σε ετήσια βάση σε €1,9 δις. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι κατά το δ΄ τρίμηνο 2010 οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά €77 εκ.

Η αύξηση προήλθε κυρίως από την αύξηση των χορηγήσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά €68 εκ. και προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις κατά €20 εκ. το τελευταίο τρίμηνο 2010.

Οι συνολικές επενδύσεις σε χρεόγραφα (ΔΠΠ, Εμπορικές Επενδύσεις και Επενδύσεις Διακρατούμενες έως τη λήξη) αυξήθηκαν κατά €499 εκ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €551,1 εκ. από €51,6 εκ. στα τέλη του 2009. Το δ΄ τρίμηνο 2010, οι συνολικές επενδύσεις σε χρεόγραφα αυξήθηκαν κατά €62 εκ.

Η αύξηση των επενδύσεων σε ετήσια και τριμηνιαία βάση προήλθε από την αύξηση των επενδύσεων σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) το υπόλοιπο των οποίων ανήλθε σε €516,6 εκ. στα τέλη του 2010.

Η Τράπεζα χρησιμοποιεί τα ΟΕΔ ως ενέχυρο για άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ. Η αύξηση των επενδύσεων σε χρεόγραφα, σε ετήσια και τριμηνιαία βάση, καθώς και η αύξηση των χορηγήσεων σε τριμηνιαία βάση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού ενεργητικού σε τριμηνιαία και ετήσια βάση κατά €129 εκ. και €304 εκ. ή 13% αντίστοιχα, σε συνολικά €2,7 δις.

Μετά από καθαρές εισροές καταθέσεων κατά το β΄ εξάμηνο 2010 ύψους €244 εκ., σε ενοποιημένη βάση το συνολικό τους ύψος διαμορφώθηκε σε €1,70 δις περιορίζοντας σημαντικά τις εκροές καταθέσεων, που σημειώθηκαν από το Σεπτέμβριο του 2009 μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2010.

Το σύνολο ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου, παρά την ενίσχυσή τους το α΄ τρίμηνο 2010 λόγω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώθηκε σε €76,7 εκ από €107,4 εκ. την 31.12.2009, ως αποτέλεσμα της συσσώρευσης ζημιών κατά την παρούσα και τις προηγούμενες χρήσεις.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk