Δραστική μείωση κερδών 99% για την Ελλάκτωρ

Οι ζημιές από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο αξιοποίησης ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ συρρίκνωσαν δραστικά την κερδοφορία του ομίλου το 2010 η οποία υποχώρησε κατά 99,1%. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες από τις παραχωρήσεις, την ενέργεια και το περιβάλλον ήταν κερδοφόρες αλλά πλην την ενέργειας υπέστησαν και αυτές με τη σειρά τους σημαντική μείωση. Ειδικότερα, Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για τη χρήση του 2010 σε 1.753,1 εκατ. ευρώ έναντι σε 2.268,6 εκατ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μείωση 22,7%.

Οι ζημιές από τον κατασκευαστικό κλάδο και τον κλάδο αξιοποίησης ακινήτων του ομίλου Ελλάκτωρ συρρίκνωσαν δραστικά την κερδοφορία του ομίλου το 2010 η οποία υποχώρησε κατά 99,1%. Αντιθέτως, οι δραστηριότητες από τις παραχωρήσεις, την ενέργεια και το περιβάλλον ήταν κερδοφόρες αλλά πλην την ενέργειας υπέστησαν και αυτές με τη σειρά τους σημαντική μείωση.

Ειδικότερα, Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για τη χρήση του 2010 σε 1.753,1 εκατ. ευρώ έναντι σε 2.268,6 εκατ. ευρώ το 2009, σημειώνοντας μείωση 22,7%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 21,5% στα 263,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη μετά από τους φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας συρρικνώθηκαν σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 64,9 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας, μείωση κατά 99,1%. (Χωρίς την έκτακτη εισφορά που επιβάρυνε τη χρήση του 2010, θα ήταν 11,2 εκατ. ευρώ). Η διοίκηση της εταιρείας για τη χρήση του 2010 θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων μέρισμα 0,03 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

O κατασκευαστικός κλάδος του Ομίλου (κατασκευή και λατομεία) για το 2010 παρουσίασε κύκλο εργασιών που ανήλθε σε 1.357 εκατ. ευρώ έναντι 1.804,4 μειωμένος κατά 24,8%, σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Από το σύνολο των εσόδων το 70% προέρχεται από τα έργα στην Ελλάδα και το υπόλοιπο 30% από τα έργα του εξωτερικού. Τα λειτουργικά κέρδη (αποτελέσματα εκμετάλλευσης) της κατασκευής ανήλθαν σε 23,7 εκατ. ευρώ έναντι 68,4 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 65,4% και τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε ζημίες 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι καθαρών κερδών 28,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 127%, σε σχέση με την χρήση 2009. Το ανεκτέλεστο είναι 2,5 δις ευρώ, ενώ υπάρχουν συμβάσεις προς υπογραφή ύψους 408 εκατ. ευρώ.

Ο κλάδος των παραχωρήσεων, για τη χρήση 2010, συνεισέφερε στα έσοδα του ομίλου 289,5 εκατ. ευρώ έναντι 323,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,5% σε σχέση με πέρυσι. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 102,9 εκατ. ευρώ, έναντι 138,9 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 25,9%. Το αντίστοιχο λειτουργικό περιθώριο είναι υψηλό, στο 35,6%. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 14,9 εκατ. ευρώ έναντι 35,3 εκατ. ευρώ, μείωση κατά 57,9%, σε σχέση με την χρήση 2009.

Στον κλάδο του περιβάλλοντος ο κύκλος εργασιών για το 2010 ανήλθε σε 80,6 εκατ. ευρώ έναντι 119,4 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 32,4% σε σχέση με το 2009.

Σε επίπεδο κερδοφορίας, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης ήταν 19,4 εκατ. ευρώ. έναντι 24,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 20,6% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ, μείωση 36,4%.
Ο κλάδος των αιολικών πάρκων παρουσίασε το 2010 αύξηση του κύκλου εργασιών της τάξης του 49,2% και διαμορφώθηκε σε 21,3 εκατ. ευρώ έναντι 14,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα προέρχονται εξ ολοκλήρου από την λειτουργία των αιολικών πάρκων. Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης αυξήθηκαν κατά 59,6% σε σχέση με το 2009 και ανήλθαν σε 9 εκατ. ευρώ έναντι 5,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε 3,3 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 αύξηση 78,8%, σε σχέση με την χρήση 2009.

Ο κλάδος της ανάπτυξης ακινήτων του ομίλου εμφάνισε το 2010 έσοδα 2,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένα κατά 36,1% και παρουσίασε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 2,2 εκατ. ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρεία προχώρησε στη σύναψη ομολογιακών δανείων α) ποσού 75 εκατ. ευρώ τριετούς διάρκειας, με τις τράπεζες Eurobank EFG και Eurobank EFG Cyprus Limited και β) ποσού 50 εκατ. ευρώ, τριετούς διάρκειας, με τις τράπεζες Εθνική και Εθνική Κύπρου για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 125 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 31/3/2011.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk