ΑΤΕ: Ζημιές 438,1 εκατ. ευρώ το 2010

Στα 438,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2010 οι ζημιές του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας έναντι αρνητικού αποτελέσματος 451,7 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές οφείλονται στη διενέργεια προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων που έφτασαν τα 604 εκατ. ευρώ, καθώς και σε ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 193,3 εκατ. ευρώ.

Στα 438,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν το 2010 οι ζημιές του ομίλου της Αγροτικής Τράπεζας έναντι αρνητικού αποτελέσματος 451,7 εκατ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Οι ζημιές οφείλονται στη διενέργεια προβλέψεων έναντι επισφαλών απαιτήσεων που έφτασαν τα 604 εκατ. ευρώ, καθώς και σε ζημιές από χρηματοοικονομικές πράξεις ύψους 193,3 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της τράπεζας θα προτείνει στην ερχόμενη γενική συνέλευση των μετόχων της την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 1,265 δισ. ευρώ, η οποία θα ενισχύσει την προσπάθεια εξυγίανσης του ομίλου, με το νοικοκύρεμα των τραπεζικών δραστηριοτήτων και την πώληση μη χρηματοοικονομικών θυγατρικών.

Από το ποσό αυτό, τα 675 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου σε κοινές και από την καθαρή εισροή νέων κεφαλαίων ύψους 585 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για μία «ένεση» υψηλότερης της αναμενόμενης, καθώς με βάση τις πιο πρόσφατες δηλώσεις του διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας κ. Θ. Πανταλάκη η αύξηση αναμενόταν ότι θα κυμανθεί μεταξύ 1 και 1,075 δισ. ευρώ.

Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας να διαμορφωθεί στο επίπεδο του 12,54% από 7,4% στο τέλος του 2010, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier Ι σε 11,17%.

Συμφωνία για την εξυγίανση της τράπεζας

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η διοίκηση της ΑΤΕ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εφαρμογή ενός σχεδίου εξυγίανσης της τράπεζας.

Ηδη από την περυσινή χρονιά η τράπεζα πέτυχε μείωση του λειτουργικού της κόστους κατά 5,3% σε ετήσια βάση και προχώρησε σε αναδιάρθρωση των κεντρικών της υπηρεσιών.

Σε γραπτή του δήλωση ο κ. Πανταλάκης επεσήμανε ότι κατά την περυσινή χρονιά η ATEbank συνέχισε την εξυγίανση των προβληματικών στοιχείων του ενεργητικού της με το σχηματισμό των αναγκαίων προβλέψεων και τη θεσμοθέτηση νέων διαδικασιών για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των αναλαμβανόμενων κινδύνων και των δανείων σε καθυστέρηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο, από τις αρχές του 2010, η διοίκηση έθεσε σε εφαρμογή ένα πλέγμα οργανωτικών και λειτουργικών αλλαγών για τη συγκράτηση του κόστους και τη βελτίωση των επιχειρησιακών επιδόσεων του ομίλου.

«Οι αλλαγές αυτές εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης της ATEbank, το οποίο εκπληρώνοντας τις κανονιστικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την αξιοποίηση του κρατικού προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας, έχει ως στόχο την προσαρμογή του Ομίλου στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα» σημείωσε ο κ. Πανταλάκης.

Τι προβλέπει το σχέδιο αναδιάρθρωσης

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η ATEbank έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αναδιάρθρωσης του Ομίλου της, το οποίο έχει κοινοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την τράπεζα, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις των κύριων σημείων επί του σχεδίου με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ΑΤΕbank αναμένει, με την τυπική υποβολή του, να δοθεί η τελική έγκριση της Επιτροπής.

To σχέδιο αποβλέπει στα εξής:

· Εξασφάλιση μακροχρόνιας βιωσιμότητας και επάρκειας κεφαλαίων.
· Αποτελεσματικότερη λειτουργία του Ομίλου (βελτίωση παραγωγικότητας)
· Επίτευξη διατηρήσιμης και ικανοποιητικής κερδοφορίας (βελτίωση αποδοτικότητας). Οι κύριοι άξονες επίτευξης των παραπάνω θα βασιστούν σε:
– Μείωση κινδύνων ενεργητικού (πώληση μη-βασικών στοιχείων, μείωση υψηλού κινδύνου δανειοδοτήσεις& ισόρροπη διαχείριση ισολογισμού)
– Μείωση λειτουργικού κόστους.
– Οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι με την εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης:

• Ο Όμιλος της ΑΤΕbank θα μετασχηματιστεί σε ένα πιο ευέλικτο, υγιή και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες.

• H στρατηγική κατεύθυνση θα εστιάσει σταδιακά κυρίως στην προσέλκυση νέων πελατών με προοπτικές σε αναπτυσσόμενους τομείς της νέας οικονομίας (πράσινη οικονομία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, βιολογική καλλιέργεια, εναλλακτικές μορφές τουρισμού).

Τι επιτεύχθηκε το 2010

Ήδη από το Δεκέμβριο του 2009, η Διοίκηση του Ομίλου υλοποιώντας τη νέα πολιτική της, έχει προχωρήσει στην εφαρμογή σειράς παρεμβάσεων, όπως:

• Βελτίωση της διαχείρισης και ενίσχυση της ποιότητας των στοιχείων του Ισολογισμού

• Προσαρμογές στη διαδικασία αξιολόγησης και στη βελτίωση της αποδοτικότητας χορηγήσεων

• Προσαρμογή του μείγματος προϊόντων προς δανειοδοτήσεις χαμηλότερου κινδύνου

• Μείωση του λειτουργικού κόστους

• Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των κεντρικών υπηρεσιών και του δικτύου.

Σύμφωνα με την Αγροτική Τράπεζα, η εφαρμογή των παραπάνω μέτρων, παρά τη δυσμενή συγκυρία, έχει ήδη θετικές επιπτώσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στα οργανικά αποτελέσματα του Ομίλου.

Τέλος, η Διοίκηση έχει προχωρήσει στην προετοιμασία για την απορρόφηση ορισμένων εκ των χρηματοοικονομικών θυγατρικών, με σκοπό την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, και έχει λάβει σημαντικές αποφάσεις όσον αφορά την απεμπλοκή από μη βασικές εργασίες και συμμετοχές.

Τα αποτελέσματα της τράπεζας

Τα οργανικά προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 393 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 42,7%.

Οι συνεχώς επιδεινούμενες συνθήκες οδήγησαν στην διενέργεια προβλέψεων της τάξης των 604 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των προβλέψεων σε συνδυασμό με το αρνητικό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές πράξεις, λόγω της συγκυρίας, οδήγησαν σε ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 438,1εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 451,7 εκατ. ευρώ το 2009.

Τα καθαρά έσοδα τόκων διαμορφώθηκαν στα 823,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,8% έναντι του 2009.

Τα λειτουργικά έξοδα ανήλθα σε 597,8 εκατ. ευρώ έναντι 631,2 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,3%.

Ως συνέπεια των συνθηκών της αγοράς, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξήθηκαν, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται στις 31 Δεκεμβρίου 2010 στο 11,08%.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk