Πού υπάγονται οι «παλαιοί» ελεύθεροι επαγγελματίες

Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια υπαγωγής στον ΟΑΕΕ των «παλαιών» ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που ασφαλίζεται στον Οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών, παρέχει με την εγκύκλιο υπ’ αιρθμόν 17/16.3.2011 ο Οργανισμός.

Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια υπαγωγής στον ΟΑΕΕ των «παλαιών» ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι παράλληλα ασκούν δραστηριότητα που ασφαλίζεται στον Οργανισμό Ελευθέρων Επαγγελματιών, παρέχει με την εγκύκλιο υπ’ αιρθμόν 17/16.3.2011 ο Οργανισμός.

Όπως ορίζει ο νέος ασφαλιστικός νόμος (Ν.3863/2010 άρ.18 παρ.3), «όσοι ασφαλίσθηκαν σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης πριν την 1.1.1993 και είναι σήμερα ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον ασκούν δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του Οργανισμού και δεν είναι συναφής με την επαγγελματική ιδιότητα του μηχανικού».

Κριτήριο, σύμφωνα με την εγκύκλιο, της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού αποτελεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα εμπίπτει στον κύκλο των επιστημονικών ενασχολήσεων του ενδιαφερομένου και δεν μπορεί να ασκηθεί σε καμία περίπτωση από κάποιον τρίτο χωρίς το ανάλογο επιστημονικό υπόβαθρο.

Στις περιπτώσεις εταιρειών που ο σκοπός τους επεκτείνεται και σε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να ασκηθούν και από τρίτους χωρίς να έχουν την ανάλογη επιστημονική κατάρτιση, τότε δεν υφίσταται συνάφεια της δραστηριότητας με την
ιδιότητα του ενδιαφερόμενου μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού που τυγχάνει να είναι μέλος της εταιρείας.

Όταν καθίσταται δύσκολος ο προσδιορισμός της συνάφειας του επαγγέλματος με την ιδιότητα του μηχανικού, υγειονομικού ή νομικού, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσκομίζει βεβαίωση περί συνάφειας από τον αντίστοιχο Τομέα του ΕΤΑΑ στον
οποίο υπάγεται ( κυρίως για υγειονομικούς και νομικούς) και από το Τεχνικό Επιμελητήριο (για τους μηχανικούς).

Σε κάθε περίπτωση όμως η τελική διαπίστωση θα γίνεται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, οι οποίες θα συνεκτιμούν τα δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσβάλλει την απόφαση του Οργανισμού, εφόσον το επιθυμεί, στην αρμόδια Τοπική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του ΟΑΕΕ.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 18 παρ. 3 του ασφαλιστικού νόμου αφορούν μόνο τους «παλαιούς» ασφαλισμένους, καθώς οι «νέοι» ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να απαλλάσσονται από τον ΟΑΕΕ.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk