Μειωμένα κέρδη για την Τράπεζα της Ελλάδος

Μείωση 16,5% κατέγραψαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδος το 2010 και διαμορφώθηκαν σε 190,4 εκατ. ευρώ έναντι 228,2 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Συγκεκριμένα, τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.044,5 εκατ. ευρώ έναντι 1.139,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009, σημειώνοντας μείωση κατά 8,3%.
Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα από τόκους και χρηματοοικονομικές πράξεις διαμορφώθηκαν σε 831,0 εκατ. ευρώ έναντι 833,3 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 0,3%. Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 19% και διαμορφώθηκαν σε 141,5 εκατ. ευρώ έναντι 174,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 54,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 12,3 εκατ. ευρώ έναντι 67 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, λόγω της μείωσης των διανεμόμενων κερδών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Τέλος, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 47 εκατ. ευρώ έναντι 45 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009 από απελευθέρωση προβλέψεων.
Οσον αφορά τα έξοδα, τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά 57,2 εκατ. ευρώ (6,3%) και διαμορφώθηκαν σε 854,1 εκατ. ευρώ έναντι 911,3 εκατ. ευρώ στη χρήση 2009.
Ειδικότερα, τα γενικά λειτουργικά έξοδα πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού, συντάξεις, αποσβέσεις, λοιπά έξοδα) μειώθηκαν κατά 57,9 εκατ. ευρώ (-13,2%) και διαμορφώθηκαν σε 381,2 εκατ. ευρώ έναντι 439,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Οι προβλέψεις είναι σημαντικά ενισχυμένες και στη χρήση 2010 (κατά 472,9 εκατ. ευρώ) και έχουν διαμορφωθεί σε 2.385,4 εκατ. ευρώ.
Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της κεντρικής τράπεζας, η πρακτική σχηματισμού υψηλών προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται, σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας που χρησιμοποιείται από την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, με στόχο να ισχυροποιηθεί η οικονομική θέση της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί.

Οι προβλέψεις της Τράπεζας προορίζονται να καλύψουν έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις,πιθανούς κινδύνους των χαρτοφυλακίων της από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων,κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκπλήρωση του βασικού ρόλου του, που είναι η χάραξη και άσκηση της νομισματικής πολιτικής στις χώρες της ζώνης του ευρώ,γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών της, ως Κεντρική Τράπεζα της χώρας,τις υποχρεώσεις για κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της.
Οπως ανακοινώθηκε, το συνολικό μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 2,60 ευρώ έναντι 3,20 ευρώ της χρήσεως 2009.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk