Συγκροτείται Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Ολες οι δημόσιες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης.

Ολες οι δημόσιες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου περιέρχονται πλέον στην αρμοδιότητα της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου που παρουσίασε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης.

Κατ΄ αυτό τον τρόπο θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα χρόνια προβλήματα που προκύπτουν στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων λόγω του κατακερματισμού των κανόνων και τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσής τους. Αυτό έχει πολύ συχνά ως αποτέλεσμα την πλημμελή ερμηνεία και εφαρμογή του υπάρχοντος νομικού πλαισίου, αλλά και υπέρμετρες καθυστερήσεις, που προκύπτουν από δικαστικές εμπλοκές μεταξύ των συμμετεχόντων και των αναθετουσών αρχών και οι οποίες έχουν συχνά στοιχίσει στη χώρα καταδίκες από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδικότερα οι σημαντικότερες αρμοδιότητες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι:

– η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων με το δίκαιο της Ένωσης και τις συστάσεις της Ε. Επιτροπής,

– ο συντονισμός των υπουργείων και λοιπών δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων που αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις,

– ο εξορθολογισμός της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, ενοποίηση της πρακτικής των διαφόρων αναθετουσών αρχών, καθώς και πρόταση σχεδίων για την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων στους αρμόδιους υπουργούς που διαθέτουν τη σχετική πρωτοβουλία,

– η υποχρεωτική γνωμοδότηση επί σχεδίων διατάξεων που αφορούν το νομοθετικό ή κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων,

– η έκδοση κανονισμών και κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές για θέματα δημοσίων συμβάσεων και διατύπωση προτάσεων στους αρμόδιους υπουργούς για την έκδοση σχετικών εγκυκλίων,

– η διατύπωση προηγούμενης σύμφωνης γνώμης επί των αποφάσεων των αναθετουσών αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων πάνω από τα κοινοτικά όρια,

– η εκδοση δεσμευτικού χαρακτήρα πρότυπων τευχών δημοπράτησης και σχεδίων συμβάσεων μετά από διαβούλευση με τους κατά περίπτωση αρμόδιους δημόσιους φορείς,

– η παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των δράσεων των δημοσίων φορέων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων,

– η αυτεπάγγελτη αναζήτηση πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων από τις αναθέτουσες αρχές και τους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και κλήση σε ακρόαση εκπροσώπων τους για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων,

– η δυνατότητα παρέμβασης σε δίκες ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων επί διαφορών που γεννώνται κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων,

– η υποστήριξη του έργου των αναθετουσών αρχών για τη νόμιμη διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων και την ομοιόμορφη εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων,

– η δημιουργία και τήρηση εθνικής βάσης δεδομένων δημοσίων συμβάσεων, η οποία προβλέπεται να συλλέγει και να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων και τη συναφή νομολογία των ευρωπαϊκών και εθνικών δικαστηρίων, καθώς και να συντονίζει και να μεριμνά για τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσίευση σε κεντρική βάση δεδομένων στοιχείων σχετικά με τις εν εξελίξει διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, όπως ιδίως, αποφάσεων προκήρυξης, ανακοινώσεων κατακύρωσης, συμπληρωματικών συμβάσεων, ετήσιων απολογιστικών στοιχείων για τις συμβάσεις που προκηρύχθηκαν, ανατέθηκαν και εκτελούνται από τις αναθέτουσες αρχές,

– η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και συναντήσεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και συμμετοχή, ως πρωτεύουσα εθνική αρχή επικοινωνίας, στα αρμόδια ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την ανταλλαγή απόψεων, πληροφοριών και στοιχείων σχετικά με την εθνική στρατηγική, το νομικό πλαίσιο και τις διαδικασίες προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων,

– η σύνταξη και υποβολή στον Πρόεδρο της Βουλής, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους, ετήσιας έκθεσης, η οποία δημοσιεύεται στο διαδίκτυο και περιλαμβάνει αποτίμηση των πεπραγμένων της Αρχής σύμφωνα με τον σκοπό και τις αρμοδιότητές της, τις προτάσεις βελτίωσης του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και των διαδικασιών προκήρυξης, ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που έχουν διατυπωθεί προς τους αρμόδιους φορείς και όργανα, καθώς και την πρόοδο της συμμόρφωσης των αρμοδίων φορέων και οργάνων με τις εν λόγω προτάσεις.

Επίσης δημιουργείται κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δαπανών δημοσίων συμβάσεων. Συγκεκριμένα με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και την παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως προς το σκέλος των δαπανών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις, εισάγεται στο άρθρο 11 του σχεδίου νόμου για την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ρύθμιση που προβλέπει τη δημιουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δαπανών Δημοσίων Συμβάσεων.

Στο Μητρώο αυτό θα καταχωρούνται, μεταξύ άλλων, στοιχεία που αφορούν την υποβολή αιτημάτων για τη σύναψη της σύμβασης, την έγκριση της σχετικής δαπάνης, τη διαδικασία ανάθεσης και εκτέλεσης της σύμβασης και την πληρωμή κάθε σχετικής δαπάνης. Το Μητρώο αυτό συνιστάται αρχικά στο υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προβλέπεται, ωστόσο, στο σχέδιο νόμου ότι θα μεταβιβαστεί στην Αρχή, μετά από αίτημά της.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk