«Ανοίγουν» τα τουριστικά επαγγέλματα

Σε απελευθέρωση των τουριστικών επαγγελμάτων και σε απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, προχωρεί η κυβέρνηση.

Σε απελευθέρωση των τουριστικών επαγγελμάτων και σε απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών γραφείων στην Ελλάδα, προχωρεί η κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο μάλιστα της εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ, παρέχεται η δυνατότητα σε υπηκόους των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και να λειτουργούν τουριστικά γραφεία σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας.

Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, Εργασίας και Πολιτισμού, επέρχονται στα τουριστικά επαγγέλματα οι ακόλουθες αλλαγές:

Πρώτον, καταργείται το ειδικό συμβατικό καθεστώς στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ξεναγού. Αυτό σημαίνει ότι αίρεται η απαγόρευση που υπήρχε (ν. 1545/1985) να ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού άτομα, τα οποία είναι νόμιμα εγκατεστημένα σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον, καταργούνται οι κατώτατες τιμές προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 2160/1993. Ετσι, οι εκμεταλλευόμενοι τουριστικές επιχειρήσεις διαμορφώνουν ελεύθερα πλέον τα τιμολόγιά τους.

Τρίτον, καταργείται η διάκριση των τουριστικών γραφείων που υπήρχε σε γραφεία γενικού και εσωτερικού τουρισμού, ενώ για τη λειτουργία των γραφείων θα απαιτείται στο μέλλον Ειδικό Σήμα
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.), το οποίο θα είναι αορίστου διάρκειας και χορηγείται από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του ΕΟΤ.

Τέταρτον, οι επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων μπορούν να ιδρύουν υποκαταστήματα σε όλη την ελληνική επικράτεια.
Για τη χορήγηση του Ε.Σ.Λ., που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας, υποβάλλονται στην οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ) του ΕΟΤ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Αίτηση – δήλωση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α. Φ. Μ.) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία ανήκει.

β. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών.

γ. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης, από το οποίο να προκύπτει ότι ο επιχειρηματίας διαθέτει πλήρη και ανεξάρτητη γραφειακή εγκατάσταση με εμβαδόν τουλάχιστον 20 τ.μ.

δ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ποσού τριακοσίων ευρώ υπέρ Ελληνικού Δημοσίου.

ε. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου υπέρ ΤΑΥΤΕΚΛ ποσού εξήντα ευρώ.

στ. Εγγυητική επιστολή.

Το Ε.Σ.Λ. εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία σε προθεσμία πενήντα ημερών από την πλήρη υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας τεκμαίρεται ότι το Ε.Σ.Λ. έχει εκδοθεί.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk