Το ποσό των 141 εκατ. ευρώ συγκέντρωσε η Ελληνική Τράπεζα από τις εγγραφές που έχουν γίνει για το πρόγραμμα έκδοσης μη σωρευτικών μετατρέψιμων αξιογράφων κεφαλαίου. Οπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυτόν η τράπεζα θωρακίζεται έναντι των επιπτώσεων από την παγκόσμια οικονομική κρίση, καθώς ενισχύονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειάς της και το πρωτοβάθμιο κεφάλαιό της. Η διοίκηση της Ελληνικής Τράπεζας υπογραμμίζει ότι η άντληση νέων κεφαλαίων ενδυναμώνει τη θέση του πιστωτικού ιδρύματος και το στηρίζει στην υλοποίηση των στρατηγικών και αναπτυξιακών σχεδίων του. Επιπλέον, τονίζει ότι η επιτυχία της αύξησής του έχει μεγάλη σημασία λαμβάνοντας υπόψη την ταυτόχρονη άντληση κεφαλαίων και από άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.