Τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ανακοίνωσε η Geniki Bank, η οποία αποφασίστηκε στις 9 Ιουλίου από την Α’ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση προχωρά σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 339.733.717,62 ευρώ, με την έκδοση 106.499.598 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,19 ευρώ και με τιμή διάθεσης 3,19 ευρώ για κάθε νέα μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2010. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι της εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 3ης Νοεμβρίου 2010.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 5η Νοεμβρίου 2010 έως και την 19η Νοεμβρίου 2010, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται από την 5η Νοεμβρίου 2010 έως και την 15η Νοεμβρίου 2010.

Στις 3 Δεκεμβρίου ξεκινά η έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.