Καθυστερεί η υλοποίηση των κανόνων του Ενιαίου Χώρου Πληρωμών σε Ευρώ (Single Εuro Ρayments Αrea- SΕΡΑ), που στην τελική του μορφή θα δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να πραγματοποιούν πληρωμές σε ευρώ χωρίς μετρητά προς οποιονδήποτε αποδέκτη στην Ευρώπη από έναν και μόνο λογαριασμό, χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύνολο μέσων πληρωμής. Στην έβδομη έκθεση προόδου που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τονίζεται ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, η μετάπτωση στον SΕΡΑ ως αυτορρυθμιζόμενη διαδικασία δεν έχει ακόμη επιτύχει τα αποτελέσματα που αναμένονταν αρχικά. Συγκεκριμένα, η προθεσμία που έθεσε ο ίδιος ο τραπεζικός τομέας (Δεκέμβριος 2010) για την ευρεία χρήση των μεταφορών πιστώσεων και των άμεσων χρεώσεων SΕΡΑ δεν θα επιτευχθεί.

Εως τον Αύγουστο του 2010 μόνο 9,3% του συνόλου των μεταφορών πιστώσεων που διεκπεραιώνονται στη ζώνη του ευρώ ήταν μεταφορές πιστώσεων SΕΡΑ. Από την έναρξη λειτουργίας του σχήματος τον Νοέμβριο του 2009 οι άμεσες χρεώσεις SΕΡΑ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ποσοστό χαμηλότερο από το 1% του συνόλου των συναλλαγών άμεσης χρέωσης που διεκπεραιώνονται στη ζώνη του ευρώ. Για τον λόγο αυτόν το Ευρωσύστημα υποστηρίζει ένθερμα τις εργασίες των ευρωπαϊκών νομοθετικών οργάνων με σκοπό τη δημιουργία των συνθηκών που θα δώσουν την απαραίτητη ώθηση για την ολοκλήρωση του σχεδίου SΕΡΑ. Ο προβλεπόμενος κανονισμός, ο οποίος θα καθορίζει μια καταληκτική ημερομηνία για τη μετάπτωση στον SΕΡΑ, κατά την οποία θα διακοπεί η χρήση εθνικών μέσων πληρωμής, θα αποτελέσει βασικό στοιχείο για την έγκαιρη και ομαλή υιοθέτηση του SΕΡΑ.

Το Ευρωσύστημα εκφράζει την πεποίθηση ότι οι ανησυχίες που διατυπώνουν οι συμμετέχοντες στην αγορά σχετικά με τον προβλεπόμενο κανονισμό για την καταληκτική ημερομηνία μετάπτωσης στον SΕΡΑ θα αντιμετωπιστούν δεόντως από τις ευρωπαϊκές αρχές. Εξάλλου, άλλα σημαντικά στοιχεία για την επιτυχία του SΕΡΑ που παραμένουν σε εκκρεμότητα είναι η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πληρωμών [π.χ. πληρωμές σε απευθείας σύνδεση (online) ή πληρωμές μέσω κινητής τηλεφωνίας], η δημιουργία ενός ακόμη ευρωπαϊκού σχήματος καρτών και η ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών με κάρτες με τη σταδιακή κατάργηση της μαγνητικής ταινίας στις ευρωπαϊκές κάρτες.