Αντισυνταγματικό, ως αντίθετο στο δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας και την αρχή της αναλογικότητας, είναι σύμφωνα με γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη αλλοδαπός σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών. Στην ίδια γνωμοδότηση η Αρχή καταγράφει τις προϋποθέσεις καταχώρισης και διαγραφής των αλλοδαπών τρίτων χωρών από το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ) και τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (ΕΚΑΝΑ).