Ξεκίνησε χθες η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την επιχορήγηση (για διάστημα 12 μηνών) 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης, με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, και παράλληλα τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα 18 μηνών. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα λήξει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων ύστερα από την κάλυψη των θέσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, το πρόγραμμα με προϋπολογισμό 992.000.000 ευρώ αποτελεί ασπίδα προστασίας για τον επαπειλούμενο εργαζόμενο, καθώς συμβάλλει στη μείωση του αριθμού των απολύσεων μέσω της παροχής κινήτρων σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα για τη διατήρηση του προσωπικού τους μέσω επιχορήγησης του μη μισθολογικού κόστους που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η μη πραγματοποίηση απολύσεων ή μείωσης του προσωπικού τρεις μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης για ένταξη σε αυτό, όπως και καθ΄ όλη τη διάρκειά του.

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στις ειδικές ομάδες εργαζομένων, δηλαδή άτομα με αναπηρία και εργαζομένους ηλικίας 50 ετών και άνω. Οι ενταγμένες επιχειρήσεις θα επιχορηγηθούν για το 50% των εργαζομένων που απασχολούν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής.

Ο ΟΑΕΔ καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑΕΤΑΜ (μεικτή, ΒΑΕ και επαγγελματικός κίνδυνος) και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και στις μηνιαίες εισφορές, εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ φορέων και κλάδων κοινωνικής ασφάλισης, επιπλέον των εισφορών για επιδόματα αδείας και δώρα.

Δικαιούχοι της επιχορήγησης του ΟΑΕΔ είναι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δεν είναι προβληματικές από την 1η Αυγούστου 2008 και μετά.

Η επιχείρηση υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www. oaed.gr) και την αποστέλλει στο ΚΠΑ ή ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της.