Νέους μηχανισμούς για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής και τον έλεγχο των υψηλών εισοδημάτων, θα προβλέπει το νομοσχέδιο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της φορολογικής διοίκησης που θα καταθέσει στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Εφαρμόζοντας τις συστάσεις του ΔΝΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε πλήρη αναδιοργάνωση των εισπρακτικών μηχανισμών με στόχο την αναβάθμισή τους, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την επίτευξη των στόχων της διαφάνειας και της φορολογικής δικαιοσύνης.

Το νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών προβλέπει ένα αποτελεσματικό σχήμα διαχείρισης έργου που περιλαμβάνει την αυστηρή επίβλεψη του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και την σύσταση ειδικών ομάδων δράσης.

Ακόμη, προβλέπει μόνιμο πρόγραμμα ελέγχων για την καταπολέμηση της συστηματικής φοροδιαφυγής από άτομα με μεγάλη περιουσία και ελεύθερους επαγγελματίες με υψηλά εισοδήματα, προβλέπει ειδικές διαδικασίες για την είσπραξη ανείσπρακτων οφειλών από τους μεγαλύτερους οφειλέτες και εισαγάγει ειδικές πρόνοιες για την συνεργασία των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών με τα ασφαλιστικά ταμεία , τις Περιφέρειες και εποπτικές αρχές.

Θα προβλέπεται επίσης η δημιουργία 13 Περιφερειακών Κέντρων που θα λειτουργούν στις ισάριθμες περιφέρειες της χώρας και θα αναλάβουν τους φορολογικούς και τελωνειακούς ελέγχους. Η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Οικονομικών θα μετατραπεί σε επιτελική και ευέλικτη μονάδα, με αρμοδιότητες μεταξύ άλλων τη παρακολούθηση των ελεγκτών μέσω Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Με τις νέες αλλαγές επέρχεται:

– Ενίσχυση της ικανότητας στρατηγικής διοίκησης και σχεδιασμού της Γενικής Γραμματείας Φορολογίας και Τελωνείων.

-Ουσιαστική βελτίωση της διαχείρισης των ελέγχων για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την αποτροπή φορολογικών παραβάσεων μέσα από ελέγχους με βάση κριτήρια κινδύνου.

-Ανάπτυξη αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους φορολογούμενους με τη δημιουργία Ειδικής Διεύθυνσης και με την ανάπτυξη στρατηγικής για τις φορολογικές υπηρεσίες.

-Αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο πλαισίου διαχείρισης κινδύνου φορολογικής συμμόρφωσης.

– Ενίσχυση του προγράμματος ελέγχων των δηλώσεων και των πληρωμών.